ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

تا تاریخ
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته میانگین روزانه 30 روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام 324,644 2.91 1,850,683 5.51 1,997,444 5.74 2,027,983 5.99
اوراق 3,195,126 28.69 16,064,158 47.9 17,483,893 50.3 19,485,208 57.64
وجه نقد 5,849,976 52.54 14,384,470 42.89 15,025,810 43.23 12,150,974 35.94
سایر دارایی ها 75,525 0.67 144,970 0.43 146,464 0.42 141,247 0.41
میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق 294,883 2.64 1,347,112 4.01 1,476,386 4.24 1,455,097 4.3
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد