ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

تا تاریخ
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته میانگین روزانه 30 روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام 266,638 2.62 1,263,788 4.65 1,434,008 4.98 1,266,917 4.36
اوراق 2,705,968 26.65 9,600,169 35.37 9,618,453 33.4 9,639,110 33.22
وجه نقد 5,525,575 54.43 14,029,984 51.69 14,427,504 50.11 14,226,826 49.03
سایر دارایی ها 72,885 0.71 147,883 0.54 131,815 0.45 310,317 1.06
میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق 254,887 2.51 1,046,303 3.85 1,128,102 3.91 905,077 3.11
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد