ترکیب داراییهای دوره ای

تا تاریخ
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته میانگین روزانه 30 روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام 236,228 2.46 1,050,109 4.67 1,056,811 4.28 1,085,837 4.22
اوراق 2,508,355 26.22 8,832,992 39.28 9,193,288 37.28 9,742,618 37.88
وجه نقد 5,272,629 55.12 11,083,946 49.29 12,903,434 52.33 13,355,582 51.93
سایر دارایی ها 70,858 0.74 200,273 0.89 167,472 0.67 200,268 0.77
میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق 191,715 2 298,522 1.32 876,909 3.55 937,781 3.64
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد