دسته بندی مجامع
عنوان خبر صورتجلسه تعیین صاحبان امضاء مجاز صندوق سرمایه گذاری ملت ایران زمین
منبع -
مقدمه مدیر صندوق سرمایه گذاری ملت ایران زمین در جلسه روز شنبه مورخ 1393/01/15 و در اجرای بند 4 ماده 40 اساسنامه صندوق مزبور صاحبان امضا مجاز صندوق سرمایه گذاری ملت ایران زمین را به شرح فایل پیوست انتخاب نمود.
متن خبر
پیوست
مشاهده پیوست