دسته بندی آخرین تغییرات اساسنامه و امیدنامه, اخبار صندوق, مجامع
عنوان خبر دعوت به جلسه مجمع مورخ 07-11-1396 صندوق سرمایه گذاری اوج ملت
منبع -
مقدمه به اطلاع سرمایه گذاران محترم می رساند، مجمع صندوق سرمایه گذاری اوج ملت روز شنبه مورخ 07-11-1396 در خصوص تغییرات اساسنامه و امیدنامه صندوق برگزار می شود.
متن خبر
پیوست