رديف نام تعداد
1 تامين سرمايه بانک ملت 5100
2 کارگزاری بانک ملت (سهامی خاص) 4900