صورت‌های مالی صندوق

تاریخ تاریخ آپلود توضیحات دانلود
1398/03/08 1398/03/08 گزارش صورت وضعيت پرتفوي ماهانه منتهي به 31 اردیبهشت ماه 1398 دانلود
1398/02/14 1398/02/14 صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ (حسابرسی شده) دانلود
1398/02/10 1398/02/10 گزارش صورت وضعيت پرتفوي ماهانه منتهي به 31 فروردین ماه 1398 دانلود
1398/01/10 1398/01/10 گزارش صورت وضعيت پرتفوي ماهانه منتهي به 29 اسفند ماه 1397 دانلود
1397/12/22 1397/12/22 گزارش عملکرد مدير صندوق براي دوره شش ماهه منتهي به 30 بهمن ماه 1397 دانلود
1397/12/22 1397/12/22 صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ (حسابرسی نشده) دانلود
1397/12/08 1397/12/08 گزارش صورت وضعيت پرتفوي ماهانه منتهي به 30 بهمن ماه 1397 دانلود
1397/11/09 1397/11/09 گزارش صورت وضعيت پرتفوي ماهانه منتهي به 30 دی ماه 1397 دانلود
1397/10/10 1397/10/10 گزارش صورت وضعيت پرتفوي ماهانه منتهي به 30 آذر ماه 1397 دانلود
1397/10/05 1397/10/05 صورتهای مالی سالانه منتهی به 31 مرداد ماه 1397 حسابرسی شده - اصلاحیه دانلود
1397/09/25 1397/09/25 گزارش عملکرد مدیر صندوق برای دوره مالی منتهی به 30 آبان ماه 1397 دانلود
1397/09/25 1397/09/25 صورتهای مالی سه ماهه منتهی به 30 آبان ماه 1397 دانلود
1397/09/10 1397/09/10 گزارش صورت وضعيت پرتفوي ماهانه منتهي به 30 آبان ماه 1397 دانلود
1397/08/10 1397/08/10 گزارش صورت وضعيت پرتفوي ماهانه منتهي به 30 مهر ماه 1397 دانلود
1397/07/15 1397/07/15 گزارش عملکرد مدیر صندوق منتهی به 31 مرداد ماه 1397 -اصلاحی دانلود
1397/07/14 1397/07/14 گزارش عملکرد مدیر صندوق منتهی به 31 مرداد ماه 1397 دانلود
1397/07/14 1397/07/14 صورتهای مالی سالانه منتهی به 31 مرداد ماه 1397 حسابرسی شده دانلود
1397/07/10 1397/07/10 گزارش صورت وضعيت پرتفوي ماهانه منتهي به 31 شهریور ماه 1397 دانلود
1397/06/26 1397/06/26 صورتهای مالی سالانه منتهی به 31 مرداد ماه 1397 (حسابرسی نشده) دانلود
1397/06/20 1397/06/20 گزارش عملكرد مدیر صندوق سرمايه گذاري اوج ملت مربوط به دوره مالی منتهی به 31 مرداد 97 دانلود
1397/06/10 1397/06/10 گزارش صورت وضعيت پرتفوي ماهانه منتهي به 31 مرداد ماه 1397 دانلود
1397/05/10 1397/05/10 گزارش صورت وضعيت پرتفوي ماهانه منتهي به 31 تیر ماه 1397 دانلود
1397/04/09 1397/04/09 گزارش صورت وضعيت پرتفوي ماهانه منتهي به 31 خرداد ماه 1397 دانلود
1397/04/02 1397/04/02 گزارش عملكرد مديران صندوق سرمايه گذاري اوج ملت دوره مالي منتهي به 31 اردیبهشت 1397 دانلود
1397/04/02 1397/04/02 صورتهای مالی نه ماهه منتهی به 31 اردیبهشت ماه 1397 دانلود
1397/03/09 1397/03/09 گزارش صورت وضعيت پرتفوي ماهانه منتهي به 31 اردیبهشت ماه 1397 دانلود
1397/02/18 1397/02/18 صورتهای مالی شش ماهه منتهی به 30 بهمن ماه 1396 به همراه گزارش حسابرس دانلود
1397/02/11 1397/02/11 گزارش صورت وضعيت پرتفوي ماهانه منتهي به 31 فروردین ماه 1397 دانلود
1397/01/14 1397/01/14 گزارش صورت وضعيت پرتفوي ماهانه منتهي به 29 اسفند ماه 1396 دانلود
1396/12/26 1396/12/26 صورتهای مالی شش ماهه منتهی به 30 بهمن ماه 1396 دانلود
1396/12/20 1396/12/20 گزارش عملكرد مديران صندوق سرمايه گذاري اوج ملت دوره مالي منتهي به 30 بهمن 1396 دانلود
1396/12/12 1396/12/12 گزارش صورت وضعيت پرتفوي ماهانه منتهي به 30 بهمن ماه 1396 دانلود
1396/11/10 1396/11/10 گزارش صورت وضعيت پرتفوي ماهانه منتهي به 30 دی ماه 1396 دانلود
1396/10/10 1396/10/10 گزارش صورت وضعيت پرتفوي ماهانه منتهي به 30 آذر ماه براي صندوق سرمايه‌گذاري اوج ملت دانلود
1396/09/29 1396/09/29 صورتهای مالی سه ماهه منتهی به 30 آبان ماه 1396 دانلود
1396/09/25 1396/09/25 گزارش عملكرد مديران صندوق سرمايه گذاري اوج ملت دوره مالي منتهي به 30 آبان 1396 دانلود
1396/08/01 1396/08/01 صورتهای مالی سالانه منتهی به 31 مرداد ماه 1396 به همراه گزارش حسابرس دانلود
1396/06/25 1396/06/25 صورتهای مالی سالانه منتهی به 31 مرداد ماه 1396 (حسابرسی نشده) دانلود
1396/06/25 1396/06/25 گزارش عملكرد مديران صندوق سرمايه گذاري اوج ملت منتهی به 1396/05/31 دانلود
1396/03/21 1396/03/21 گزارش عملكرد مديران صندوق سرمايه گذاري اوج ملت منتهی به 1396/02/31 دانلود
1396/03/21 1396/03/21 صورتهای مالی نه ماهه منتهی به 13960231 دانلود
1396/02/11 1396/02/11 صورتهای مالی شش ماهه منتهی به 30 بهمن ماه 1395 دانلود
1395/12/22 1395/12/22 صورتهای مالی شش ماهه منتهی به 30 بهمن ماه 1395 (حسابرسی نشده) دانلود
1395/12/22 1395/12/22 گزارش عملكرد مديران صندوق سرمايه گذاري اوج ملت دوره مالي منتهي به 30 بهمن 1395 دانلود
1395/09/24 1395/09/24 گزارش عملكرد مديران صندوق سرمايه گذاري اوج ملت دوره مالي منتهي به 30 آبان 1395 دانلود
1395/09/23 1395/09/23 صورتهای مالی سه ماهه منتهی به 30 آبان ماه 1395 دانلود
1395/08/02 1395/08/02 صورتهای مالی سالانه منتهی به 31 مرداد ماه 1395 (حسابرسی شده) دانلود
1395/06/16 1395/06/16 صورتهای مالی سالیانه منتهی به 31 مرداد ماه 1395 (حسابرسی نشده) دانلود
1395/06/16 1395/06/16 گزارش عملكرد مديران صندوق سرمايه گذاري ملت ایران زمین دوره مالي منتهي به 31 مرداد 1395 دانلود
1395/03/26 1395/03/26 صورت‌های مالی نه ماهه منتهی به 31 اردیبهشت ماه 1395 دانلود
1395/03/22 1395/03/22 گزارش عملکرد مدیران صندوق سرمایه گذاری دوره مالی منتهی به 31 ارديبهشت ماه1395 دانلود
1395/01/30 1395/01/30 صورت هاي مالي شش ماهه منتهي به 30 بهمن 94 دانلود
1394/12/22 1394/12/22 گزارش عملکرد مدیران صندوق سرمایه گذاری دوره مالی منتهی به 30 بهمن ماه1394 دانلود
1394/12/22 1394/12/22 صورت‌های مالی شش ماهه منتهی به 30 بهمن 1394 (حسابرسی نشده) دانلود
1394/09/16 1394/09/16 گزارش عملکرد مدیران صندوق سرمایه گذاری دوره مالی منتهی به 30 آبان ماه1394 دانلود
1394/09/16 1394/09/16 صورتهای مالی برای دوره مالی میانی سه ماهه منتهی به 30 آبان ماه 1394 دانلود
1394/07/19 1394/07/19 صورتهای مالی سالیانه حسابرسی شده منتهی به 31 مرداد ماه 1394 به انضمام گزارش حسابرس دانلود
1394/06/28 1394/06/28 صورتهای مالی سالیانه منتهی به 31 مرداد ماه 1394 (حسابرسی نشده) دانلود
1394/06/28 1394/06/28 گزارش عملكرد مديران صندوق سرمايه گذاري ملت ایران زمین دوره مالي منتهي به 31 مرداد 1394 دانلود
1394/03/25 1394/03/25 گزارش عملکرد مدیران صندوق سرمایه گذاری ملت ایران زمین دوره مالی منتهی به 31 اردیبهشت 1394 دانلود
1394/03/16 1394/03/16 صورتهای مالی میانی نه ماهه منتهی به 31 اردیبهشت ماه 1394 دانلود
1394/02/22 1394/02/22 صورتهای مالی حسابرسی شده شش ماهه منتهی به 30 بهمن ماه 1393 به همراه گزارش حسابرس دانلود
1393/12/27 1393/12/27 صورت‌های مالی میانی شش ماهه منتهی به 30 بهمن 1393 (حسابرسی نشده) دانلود
1393/11/30 1393/11/30 گزارش عملکرد مدیران صندوق سرمایه گذاری ملت ایران زمین دوره مالی منتهی به 30 بهمن ماه1393 دانلود
1393/09/29 1393/09/29 صورت های مالی عملکرد دوره مالی سه ماهه منتهی به 30 آبان 1393 دانلود
1393/08/30 1393/08/30 گزارش عملکرد مدیران صندوق سرمایه گذاری ملت ایران زمین دوره مالی منتهی به 30 آبان ماه1393 دانلود
1393/07/15 1393/07/15 گزترش حسابرس مستقل به انضمام صورت های مالی سال مالی منتهی به 31 مرداد ماه 1393 دانلود
1393/06/12 1393/06/12 صورت های مالی عملکرد سال مالی منتهی به 31 مرداد 1393 دانلود
1393/06/03 1393/06/03 گزارش عملکرد مدیران صندوق سرمایه گذاری ملت ایران زمین دوره مالی منتهی به 31 مرداد ماه1393 دانلود
1393/04/01 1393/04/01 صورت های مالی عملکرد دوره مالی نه ماهه منتهی به 31 اردیبهشت 1393 دانلود
1393/03/03 1393/03/03 گزارش عملکرد مدیران صندوق سرمایه گذاری ملت ایران زمین دوره مالی منتهی به 31 اردیبهشت 1393 دانلود
1393/01/16 1393/01/16 گزارش بررسی اجمالی حسابرس مستقل به انضمام صورت های مالی و یادداشتهای توضیحی همراه برای دوره مالی شش ماهه منتهی به 30 بهمن ماه 1392 دانلود
1392/12/27 1392/12/27 صورت های مالی شش ماهه منتهی به 30 بهمن 1392 دانلود
1392/12/05 1392/12/05 گزارش عملكرد مديران صندوق سرمايه گذاري ملت ايران زمين دوره مالي منتهي به 30 بهمن1392 دانلود
1392/09/20 1392/09/20 صورت های مالی عملکرد دوره مالی سه ماهه منتهی به 30 آبان 1392 دانلود
1392/09/02 1392/09/02 گزارش عملکرد مدیران صندوق سرمایه گذاری ملت ایران زمین منتهی به دوره مالی 30 آبان 1392 دانلود
1392/07/25 1392/07/25 گزارش بررسی اجمالی حسابرس مستقل به انضمام صورت های مالی و یادداشت های توضیحی همراه برای دوره مالی سال منتهی به 31 مرداد 1392 دانلود
1392/06/10 1392/06/10 صورت های مالی عملکرد سال مالی منتهی به 31 مرداد ماه 1392 دانلود
1392/06/02 1392/06/02 گزارش عملكرد مديران صندوق سرمايه گذاري ملت ایران زمین دوره مالي منتهي به 31 مرداد 1392 دانلود
1392/03/20 1392/03/20 صورت های مالی عملکرد دوره مالی نه ماهه منتهی به 31 اردیبهشت 1392 دانلود
1392/03/01 1392/03/01 گزارش عملكرد مديران صندوق سرمايه گذاري ملت ایران زمین دوره مالي 9 ماهه منتهي به 31 اردیبهشت 1392 دانلود
1391/12/28 1391/12/28 گزارش بررسی اجمالی حسابرس مستقل به انضمام صورت های مالی و یادداشت های توضیحی همراه برای دوره مالی شش ماهه منتهی به 30 بهمن 1391 دانلود
1391/12/13 1391/12/13 گزارش عملكرد مديران صندوق سرمايه گذاري ملت ايران زمين دوره مالي منتهي به 30 بهمن1391 دانلود
1391/12/10 1391/12/10 عملکرد دوره مالی شش ماهه حسابرسی نشده منتهی به30 بهمن 1391 دانلود
1391/09/29 1391/09/29 گزارش عملكرد مديران صندوق سرمايه گذاري ملت ايران زمين دوره مالي منتهي به 31 آبان1391 دانلود
1391/09/29 1391/09/29 صورت های مالی سه ماهه منتهی به 30 آبان 1391 دانلود
1391/07/15 1391/07/15 گزارش حسابرس مستقل برای اولین دوره مالی منتهی به 31 مرداد ماه 1391 دانلود
1391/06/26 1391/06/26 صورتهای مالی برای اولین دوره مالی منتهی به 31 مرداد ماه 1391 دانلود
1391/06/26 1391/06/26 گزارش عملكرد مديران صندوق سرمايه گذاري ملت ايران زمين دوره مالي منتهي به 31 مرداد1391 دانلود