صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۷۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۴۸۴
صورت‌های مالی صندوق
تاریخ تاریخ بارگزاری توضیحات دانلود
۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ گزارش عملکرد مدیر صندوق برای سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ صورتهای مالی سالانه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۸ (حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۸/۰۶/۱۰ ۱۳۹۸/۰۶/۱۰ گزارش صورت وضعيت پرتفوي ماهانه منتهي به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۰۵/۰۸ ۱۳۹۸/۰۵/۰۸ گزارش صورت وضعيت پرتفوي ماهانه منتهي به ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۰۴/۱۰ ۱۳۹۸/۰۴/۱۰ گزارش صورت وضعيت پرتفوي ماهانه منتهي به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ گزارش عملکرد مدير صندوق براي دوره نه ماهه منتهي به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ صورتهای مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۰۳/۰۸ ۱۳۹۸/۰۳/۰۸ گزارش صورت وضعيت پرتفوي ماهانه منتهي به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۰۲/۱۴ ۱۳۹۸/۰۲/۱۴ صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ (حسابرسی شده) دانلود
۱۳۹۸/۰۲/۱۰ ۱۳۹۸/۰۲/۱۰ گزارش صورت وضعيت پرتفوي ماهانه منتهي به ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۰۱/۱۰ ۱۳۹۸/۰۱/۱۰ گزارش صورت وضعيت پرتفوي ماهانه منتهي به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۱۲/۲۲ ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ گزارش عملکرد مدير صندوق براي دوره شش ماهه منتهي به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۱۲/۲۲ ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ (حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۷/۱۲/۰۸ ۱۳۹۷/۱۲/۰۸ گزارش صورت وضعيت پرتفوي ماهانه منتهي به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۱۱/۰۹ ۱۳۹۷/۱۱/۰۹ گزارش صورت وضعيت پرتفوي ماهانه منتهي به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۱۰/۱۰ ۱۳۹۷/۱۰/۱۰ گزارش صورت وضعيت پرتفوي ماهانه منتهي به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۱۰/۰۵ ۱۳۹۷/۱۰/۰۵ صورتهای مالی سالانه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۷ حسابرسی شده - اصلاحیه دانلود
۱۳۹۷/۰۹/۲۵ ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ گزارش عملکرد مدیر صندوق برای دوره مالی منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۹/۲۵ ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ صورتهای مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۹/۱۰ ۱۳۹۷/۰۹/۱۰ گزارش صورت وضعيت پرتفوي ماهانه منتهي به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۸/۱۰ ۱۳۹۷/۰۸/۱۰ گزارش صورت وضعيت پرتفوي ماهانه منتهي به ۳۰ مهر ماه ۱۳۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۷/۱۵ ۱۳۹۷/۰۷/۱۵ گزارش عملکرد مدیر صندوق منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۷ -اصلاحی دانلود
۱۳۹۷/۰۷/۱۴ ۱۳۹۷/۰۷/۱۴ گزارش عملکرد مدیر صندوق منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۷/۱۴ ۱۳۹۷/۰۷/۱۴ صورتهای مالی سالانه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۷ حسابرسی شده دانلود
۱۳۹۷/۰۷/۱۰ ۱۳۹۷/۰۷/۱۰ گزارش صورت وضعيت پرتفوي ماهانه منتهي به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۶/۲۶ ۱۳۹۷/۰۶/۲۶ صورتهای مالی سالانه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۷ (حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۷/۰۶/۲۰ ۱۳۹۷/۰۶/۲۰ گزارش عملكرد مدیر صندوق سرمايه گذاري اوج ملت مربوط به دوره مالی منتهی به ۳۱ مرداد ۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۶/۱۰ ۱۳۹۷/۰۶/۱۰ گزارش صورت وضعيت پرتفوي ماهانه منتهي به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۵/۱۰ ۱۳۹۷/۰۵/۱۰ گزارش صورت وضعيت پرتفوي ماهانه منتهي به ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۴/۰۹ ۱۳۹۷/۰۴/۰۹ گزارش صورت وضعيت پرتفوي ماهانه منتهي به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ گزارش عملكرد مديران صندوق سرمايه گذاري اوج ملت دوره مالي منتهي به ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ صورتهای مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۳/۰۹ ۱۳۹۷/۰۳/۰۹ گزارش صورت وضعيت پرتفوي ماهانه منتهي به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۲/۱۸ ۱۳۹۷/۰۲/۱۸ صورتهای مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۶ به همراه گزارش حسابرس دانلود
۱۳۹۷/۰۲/۱۱ ۱۳۹۷/۰۲/۱۱ گزارش صورت وضعيت پرتفوي ماهانه منتهي به ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۱/۱۴ ۱۳۹۷/۰۱/۱۴ گزارش صورت وضعيت پرتفوي ماهانه منتهي به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۶ دانلود
۱۳۹۶/۱۲/۲۶ ۱۳۹۶/۱۲/۲۶ صورتهای مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۶ دانلود
۱۳۹۶/۱۲/۲۰ ۱۳۹۶/۱۲/۲۰ گزارش عملكرد مديران صندوق سرمايه گذاري اوج ملت دوره مالي منتهي به ۳۰ بهمن ۱۳۹۶ دانلود
۱۳۹۶/۱۲/۱۲ ۱۳۹۶/۱۲/۱۲ گزارش صورت وضعيت پرتفوي ماهانه منتهي به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۶ دانلود
۱۳۹۶/۱۱/۱۰ ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ گزارش صورت وضعيت پرتفوي ماهانه منتهي به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۶ دانلود
۱۳۹۶/۱۰/۱۰ ۱۳۹۶/۱۰/۱۰ گزارش صورت وضعيت پرتفوي ماهانه منتهي به ۳۰ آذر ماه براي صندوق سرمايه‌گذاري اوج ملت دانلود
۱۳۹۶/۰۹/۲۹ ۱۳۹۶/۰۹/۲۹ صورتهای مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۶ دانلود
۱۳۹۶/۰۹/۲۵ ۱۳۹۶/۰۹/۲۵ گزارش عملكرد مديران صندوق سرمايه گذاري اوج ملت دوره مالي منتهي به ۳۰ آبان ۱۳۹۶ دانلود
۱۳۹۶/۰۸/۰۱ ۱۳۹۶/۰۸/۰۱ صورتهای مالی سالانه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۶ به همراه گزارش حسابرس دانلود
۱۳۹۶/۰۶/۲۵ ۱۳۹۶/۰۶/۲۵ صورتهای مالی سالانه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۶ (حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۶/۰۶/۲۵ ۱۳۹۶/۰۶/۲۵ گزارش عملكرد مديران صندوق سرمايه گذاري اوج ملت منتهی به ۱۳۹۶/۰۵/۳۱ دانلود
۱۳۹۶/۰۳/۲۱ ۱۳۹۶/۰۳/۲۱ گزارش عملكرد مديران صندوق سرمايه گذاري اوج ملت منتهی به ۱۳۹۶/۰۲/۳۱ دانلود
۱۳۹۶/۰۳/۲۱ ۱۳۹۶/۰۳/۲۱ صورتهای مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۶۰۲۳۱ دانلود
۱۳۹۶/۰۲/۱۱ ۱۳۹۶/۰۲/۱۱ صورتهای مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۵ دانلود
۱۳۹۵/۱۲/۲۲ ۱۳۹۵/۱۲/۲۲ صورتهای مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۵ (حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۵/۱۲/۲۲ ۱۳۹۵/۱۲/۲۲ گزارش عملكرد مديران صندوق سرمايه گذاري اوج ملت دوره مالي منتهي به ۳۰ بهمن ۱۳۹۵ دانلود
۱۳۹۵/۰۹/۲۴ ۱۳۹۵/۰۹/۲۴ گزارش عملكرد مديران صندوق سرمايه گذاري اوج ملت دوره مالي منتهي به ۳۰ آبان ۱۳۹۵ دانلود
۱۳۹۵/۰۹/۲۳ ۱۳۹۵/۰۹/۲۳ صورتهای مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۵ دانلود
۱۳۹۵/۰۸/۰۲ ۱۳۹۵/۰۸/۰۲ صورتهای مالی سالانه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۵ (حسابرسی شده) دانلود
۱۳۹۵/۰۶/۱۶ ۱۳۹۵/۰۶/۱۶ صورتهای مالی سالیانه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۵ (حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۵/۰۶/۱۶ ۱۳۹۵/۰۶/۱۶ گزارش عملكرد مديران صندوق سرمايه گذاري ملت ایران زمین دوره مالي منتهي به ۳۱ مرداد ۱۳۹۵ دانلود
۱۳۹۵/۰۳/۲۶ ۱۳۹۵/۰۳/۲۶ صورت‌های مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۵ دانلود
۱۳۹۵/۰۳/۲۲ ۱۳۹۵/۰۳/۲۲ گزارش عملکرد مدیران صندوق سرمایه گذاری دوره مالی منتهی به ۳۱ ارديبهشت ماه۱۳۹۵ دانلود
۱۳۹۵/۰۱/۳۰ ۱۳۹۵/۰۱/۳۰ صورت هاي مالي شش ماهه منتهي به ۳۰ بهمن ۹۴ دانلود
۱۳۹۴/۱۲/۲۲ ۱۳۹۴/۱۲/۲۲ گزارش عملکرد مدیران صندوق سرمایه گذاری دوره مالی منتهی به ۳۰ بهمن ماه۱۳۹۴ دانلود
۱۳۹۴/۱۲/۲۲ ۱۳۹۴/۱۲/۲۲ صورت‌های مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۳۹۴ (حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۴/۰۹/۱۶ ۱۳۹۴/۰۹/۱۶ گزارش عملکرد مدیران صندوق سرمایه گذاری دوره مالی منتهی به ۳۰ آبان ماه۱۳۹۴ دانلود
۱۳۹۴/۰۹/۱۶ ۱۳۹۴/۰۹/۱۶ صورتهای مالی برای دوره مالی میانی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۴ دانلود
۱۳۹۴/۰۷/۱۹ ۱۳۹۴/۰۷/۱۹ صورتهای مالی سالیانه حسابرسی شده منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۴ به انضمام گزارش حسابرس دانلود
۱۳۹۴/۰۶/۲۸ ۱۳۹۴/۰۶/۲۸ صورتهای مالی سالیانه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۴ (حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۴/۰۶/۲۸ ۱۳۹۴/۰۶/۲۸ گزارش عملكرد مديران صندوق سرمايه گذاري ملت ایران زمین دوره مالي منتهي به ۳۱ مرداد ۱۳۹۴ دانلود
۱۳۹۴/۰۳/۲۵ ۱۳۹۴/۰۳/۲۵ گزارش عملکرد مدیران صندوق سرمایه گذاری ملت ایران زمین دوره مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۴ دانلود
۱۳۹۴/۰۳/۱۶ ۱۳۹۴/۰۳/۱۶ صورتهای مالی میانی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۴ دانلود
۱۳۹۴/۰۲/۲۲ ۱۳۹۴/۰۲/۲۲ صورتهای مالی حسابرسی شده شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۳ به همراه گزارش حسابرس دانلود
۱۳۹۳/۱۲/۲۷ ۱۳۹۳/۱۲/۲۷ صورت‌های مالی میانی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۳۹۳ (حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۳/۱۱/۳۰ ۱۳۹۳/۱۱/۳۰ گزارش عملکرد مدیران صندوق سرمایه گذاری ملت ایران زمین دوره مالی منتهی به ۳۰ بهمن ماه۱۳۹۳ دانلود
۱۳۹۳/۰۹/۲۹ ۱۳۹۳/۰۹/۲۹ صورت های مالی عملکرد دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۳۹۳ دانلود
۱۳۹۳/۰۸/۳۰ ۱۳۹۳/۰۸/۳۰ گزارش عملکرد مدیران صندوق سرمایه گذاری ملت ایران زمین دوره مالی منتهی به ۳۰ آبان ماه۱۳۹۳ دانلود
۱۳۹۳/۰۷/۱۵ ۱۳۹۳/۰۷/۱۵ گزترش حسابرس مستقل به انضمام صورت های مالی سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۳ دانلود
۱۳۹۳/۰۶/۱۲ ۱۳۹۳/۰۶/۱۲ صورت های مالی عملکرد سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ۱۳۹۳ دانلود
۱۳۹۳/۰۶/۰۳ ۱۳۹۳/۰۶/۰۳ گزارش عملکرد مدیران صندوق سرمایه گذاری ملت ایران زمین دوره مالی منتهی به ۳۱ مرداد ماه۱۳۹۳ دانلود
۱۳۹۳/۰۴/۰۱ ۱۳۹۳/۰۴/۰۱ صورت های مالی عملکرد دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۳ دانلود
۱۳۹۳/۰۳/۰۳ ۱۳۹۳/۰۳/۰۳ گزارش عملکرد مدیران صندوق سرمایه گذاری ملت ایران زمین دوره مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۳ دانلود
۱۳۹۳/۰۱/۱۶ ۱۳۹۳/۰۱/۱۶ گزارش بررسی اجمالی حسابرس مستقل به انضمام صورت های مالی و یادداشتهای توضیحی همراه برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۲ دانلود
۱۳۹۲/۱۲/۲۷ ۱۳۹۲/۱۲/۲۷ صورت های مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۳۹۲ دانلود
۱۳۹۲/۱۲/۰۵ ۱۳۹۲/۱۲/۰۵ گزارش عملكرد مديران صندوق سرمايه گذاري ملت ايران زمين دوره مالي منتهي به ۳۰ بهمن۱۳۹۲ دانلود
۱۳۹۲/۰۹/۲۰ ۱۳۹۲/۰۹/۲۰ صورت های مالی عملکرد دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۳۹۲ دانلود
۱۳۹۲/۰۹/۰۲ ۱۳۹۲/۰۹/۰۲ گزارش عملکرد مدیران صندوق سرمایه گذاری ملت ایران زمین منتهی به دوره مالی ۳۰ آبان ۱۳۹۲ دانلود
۱۳۹۲/۰۷/۲۵ ۱۳۹۲/۰۷/۲۵ گزارش بررسی اجمالی حسابرس مستقل به انضمام صورت های مالی و یادداشت های توضیحی همراه برای دوره مالی سال منتهی به ۳۱ مرداد ۱۳۹۲ دانلود
۱۳۹۲/۰۶/۱۰ ۱۳۹۲/۰۶/۱۰ صورت های مالی عملکرد سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۲ دانلود
۱۳۹۲/۰۶/۰۲ ۱۳۹۲/۰۶/۰۲ گزارش عملكرد مديران صندوق سرمايه گذاري ملت ایران زمین دوره مالي منتهي به ۳۱ مرداد ۱۳۹۲ دانلود
۱۳۹۲/۰۳/۲۰ ۱۳۹۲/۰۳/۲۰ صورت های مالی عملکرد دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۲ دانلود
۱۳۹۲/۰۳/۰۱ ۱۳۹۲/۰۳/۰۱ گزارش عملكرد مديران صندوق سرمايه گذاري ملت ایران زمین دوره مالي ۹ ماهه منتهي به ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۲ دانلود
۱۳۹۱/۱۲/۲۸ ۱۳۹۱/۱۲/۲۸ گزارش بررسی اجمالی حسابرس مستقل به انضمام صورت های مالی و یادداشت های توضیحی همراه برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۳۹۱ دانلود
۱۳۹۱/۱۲/۱۳ ۱۳۹۱/۱۲/۱۳ گزارش عملكرد مديران صندوق سرمايه گذاري ملت ايران زمين دوره مالي منتهي به ۳۰ بهمن۱۳۹۱ دانلود
۱۳۹۱/۱۲/۱۰ ۱۳۹۱/۱۲/۱۰ عملکرد دوره مالی شش ماهه حسابرسی نشده منتهی به۳۰ بهمن ۱۳۹۱ دانلود
۱۳۹۱/۰۹/۲۹ ۱۳۹۱/۰۹/۲۹ گزارش عملكرد مديران صندوق سرمايه گذاري ملت ايران زمين دوره مالي منتهي به ۳۱ آبان۱۳۹۱ دانلود
۱۳۹۱/۰۹/۲۹ ۱۳۹۱/۰۹/۲۹ صورت های مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۳۹۱ دانلود
۱۳۹۱/۰۷/۱۵ ۱۳۹۱/۰۷/۱۵ گزارش حسابرس مستقل برای اولین دوره مالی منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۱ دانلود
۱۳۹۱/۰۶/۲۶ ۱۳۹۱/۰۶/۲۶ صورتهای مالی برای اولین دوره مالی منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۱ دانلود
۱۳۹۱/۰۶/۲۶ ۱۳۹۱/۰۶/۲۶ گزارش عملكرد مديران صندوق سرمايه گذاري ملت ايران زمين دوره مالي منتهي به ۳۱ مرداد۱۳۹۱ دانلود