صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۷۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۴۸۴
بازده دوره‌ای صندوق
اطلاعات بازدهی صندوق شامل بازدهی سالانه صندوق از ابتدای تاسیس تا پایان سال شمسی گذشته به تفکیک هر سال شمسی، بازدهی سالانه صندوق از ابتدای سال شمسی جاری تا تاریخ گزارش بطور روزانه، بازدهی صندوق در یکسال، سه ماهه، یک ماه، و یک هفته گذشته و نمودار بازدهی هفتگی صندوق از ابتدای تاسیس در مقایسه با نمودار بازدهی هفتگی کل بورس اوراق بهادار تهران
درجدول زیر بصورت ساده و سالانه شده ارائه که به روزرسانی آن در پایان هر هفته صورت می‌پذیرد.

توضیحات از تاریخ تا تاریخ بازدهی صندوق بازدهی بازار
روز اخیر ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ (۰.۱۱۵)% (۰.۷۰۱)%
هفته گذشته ۱۳۹۹/۰۴/۱۴ ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ %۰.۸۹۴ %۷.۴
ماه گذشته ۱۳۹۹/۰۳/۲۲ ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ %۵.۲۴۵ %۵۰.۹۳۹
۳ ماه اخیر ۱۳۹۹/۰۱/۲۴ ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ %۱۴.۰۹۲ %۱۷۹.۳۹۵
۶ ماه ۱۳۹۸/۱۰/۲۳ ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ %۲۰.۹۹۲ %۳۴۴.۱۷۹
یک سال اخیر ۱۳۹۸/۰۴/۲۱ ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ %۳۱.۱۷۷ %۵۹۷.۵۹۶
تا زمان انتشار ۱۳۹۱/۰۴/۱۱ ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ %۱۶۸.۴۵۱ %۶۷۷۰.۴۶۵
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تأسیس %۱۶۸۲ %۱۲۶۰۰
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تأسیس (۹۶.۵۸)% (۹۸.۶۲)%