صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۷۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۴۸۴
بازده دوره ای صندوق
اطلاعات بازدهی صندوق شامل بازدهی سالانه صندوق از ابتدای تاسیس تا پایان سال شمسی گذشته به تفکیک هر سال شمسی، بازدهی سالانه صندوق از ابتدای سال شمسی جاری تا تاریخ گزارش بطور روزانه، بازدهی صندوق در یکسال، سه ماهه، یک ماه، و یک هفته گذشته و نمودار بازدهی هفتگی صندوق از ابتدای تاسیس در مقایسه با نمودار بازدهی هفتگی کل بورس اوراق بهادار تهران
درجدول زیر بصورت ساده و سالانه شده ارائه که به روزرسانی آن در پایان هر هفته صورت می‌پذیرد.

توضیحات از تاریخ تا تاریخ بازدهی صندوق بازدهی بازار
روز اخیر ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ۱۳۹۸/۰۷/۲۸ %۰.۰۸۷ (۲.۶۶۴)%
هفته گذشته ۱۳۹۸/۰۷/۲۱ ۱۳۹۸/۰۷/۲۸ %۰.۳۷۹ (۷.۶۰۳)%
ماه گذشته ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ۱۳۹۸/۰۷/۲۸ %۱.۶۴۹ %۲.۴۵۶
۳ ماه اخیر ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ۱۳۹۸/۰۷/۲۸ %۴.۹۷۱ %۱۹.۱
۶ ماه ۱۳۹۸/۰۲/۰۳ ۱۳۹۸/۰۷/۲۸ %۹.۹۴۹ %۴۸.۵۷۳
یک سال اخیر ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ۱۳۹۸/۰۷/۲۸ %۱۹.۹۰۸ %۵۹.۸۲۵
تا زمان انتشار ۱۳۹۱/۰۴/۱۱ ۱۳۹۸/۰۷/۲۸ %۱۴۳.۰۰۶ %۱۰۸۹.۱۳۱
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس %۱۵۶۳ %۱۳۴۰۲
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس (۹۶.۵۸)% (۹۵.۲۱)%