صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۷۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۴۸۴
بازده دوره ای صندوق
اطلاعات بازدهی صندوق شامل بازدهی سالانه صندوق از ابتدای تاسیس تا پایان سال شمسی گذشته به تفکیک هر سال شمسی، بازدهی سالانه صندوق از ابتدای سال شمسی جاری تا تاریخ گزارش بطور روزانه، بازدهی صندوق در یکسال، سه ماهه، یک ماه، و یک هفته گذشته و نمودار بازدهی هفتگی صندوق از ابتدای تاسیس در مقایسه با نمودار بازدهی هفتگی کل بورس اوراق بهادار تهران
درجدول زیر بصورت ساده و سالانه شده ارائه که به روزرسانی آن در پایان هر هفته صورت می‌پذیرد.

توضیحات از تاریخ تا تاریخ بازدهی صندوق بازدهی بازار
روز اخیر ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ %۰.۰۶۸ %۱.۲۱۲
هفته گذشته ۱۳۹۸/۰۵/۲۳ ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ %۰.۳۷۹ %۱.۸۱۲
ماه گذشته ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ %۱.۶۴۴ %۵.۱۶۵
۳ ماه اخیر ۱۳۹۸/۰۳/۰۲ ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ %۴.۹۶۴ %۲۳.۶۸۳
۶ ماه ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ %۹.۹۳۷ %۶۶.۸۶۲
یک سال اخیر ۱۳۹۷/۰۵/۳۰ ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ %۱۹.۸۹۹ %۹۴.۳۸
تا زمان انتشار ۱۳۹۱/۰۴/۱۱ ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ %۱۳۹.۷۴۶ %۹۴۹.۹۹۸
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس %۱۵۷۱ %۲۲۲۴۱
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس (۹۶.۵۸)% (۹۹.۶۷)%