صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۷۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۴۸۴
بازده دوره‌ای صندوق
اطلاعات بازدهی صندوق شامل بازدهی سالانه صندوق از ابتدای تاسیس تا پایان سال شمسی گذشته به تفکیک هر سال شمسی، بازدهی سالانه صندوق از ابتدای سال شمسی جاری تا تاریخ گزارش بطور روزانه، بازدهی صندوق در یکسال، سه ماهه، یک ماه، و یک هفته گذشته و نمودار بازدهی هفتگی صندوق از ابتدای تاسیس در مقایسه با نمودار بازدهی هفتگی کل بورس اوراق بهادار تهران
درجدول زیر بصورت ساده و سالانه شده ارائه که به روزرسانی آن در پایان هر هفته صورت می‌پذیرد.

توضیحات از تاریخ تا تاریخ بازدهی صندوق بازدهی بازار
روز اخیر ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ %۰.۰۵۵ %۱.۲۸۱
هفته گذشته ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ %۰.۴۱۹ %۲.۹۴۶
ماه گذشته ۱۳۹۸/۱۰/۰۲ ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ %۱.۶۸۳ %۱۴.۴۲۷
۳ ماه اخیر ۱۳۹۸/۰۸/۰۲ ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ %۵.۰۰۸ %۳۴.۴۶۷
۶ ماه ۱۳۹۸/۰۵/۰۴ ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ %۹.۹۹۶ %۶۲.۶۲۱
یک سال اخیر ۱۳۹۷/۱۱/۰۲ ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ %۲۰.۲۰۹ %۱۵۲.۵۷۸
تا زمان انتشار ۱۳۹۱/۰۴/۱۱ ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ %۱۴۸.۱۴۸ %۱۵۲۲.۴۲۴
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تأسیس %۱۲۸۵ %۳۱۹۸۰
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تأسیس (۹۶.۵۸)% (۹۸.۶۲)%