صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۷۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۴۸۴
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۴۱ ۱۳۹۸/۰۷/۱۰ ۰.۰۵ ۰.۰۱ ۲۲.۰۲ ۲.۱۷
۴۲ ۱۳۹۸/۰۷/۰۹ ۰.۰۵ ۰.۴۳ ۲۱.۹۹ ۳۷۶.۶۵
۴۳ ۱۳۹۸/۰۷/۰۸ ۰.۰۵ ۲.۰۳ ۲۲.۰۹ ۱۵۲,۳۵۸.۹۱
۴۴ ۱۳۹۸/۰۷/۰۷ ۰.۰۵ (۰.۵۵) ۲۲.۰۶ (۸۶.۸۴)
۴۵ ۱۳۹۸/۰۷/۰۶ ۰.۰۷ ۱.۷۹ ۳۰.۸۶ ۶۳,۸۴۷.۸۲
۴۶ ۱۳۹۸/۰۷/۰۵ ۰.۰۴ ۰ ۱۳.۸۸ ۰
۴۷ ۱۳۹۸/۰۷/۰۴ ۰.۰۵ ۰ ۲۲.۱ ۰
۴۸ ۱۳۹۸/۰۷/۰۳ ۰.۰۵ ۰.۷۱ ۲۲.۱۱ ۱,۲۰۱.۵۲
۴۹ ۱۳۹۸/۰۷/۰۲ ۰.۰۵ ۰.۲۴ ۲۲.۱۲ ۱۳۶.۴۲
۵۰ ۱۳۹۸/۰۷/۰۱ ۰.۰۵ ۳.۱ ۲۲.۱۴ ۶,۹۳۰,۲۲۲.۹۹
۵۱ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ ۰.۰۸ ۱.۴۷ ۳۱.۷۹ ۲۰,۸۳۵.۶۹
۵۲ ۱۳۹۸/۰۶/۳۰ ۰.۰۶ ۱.۲۱ ۲۵.۷۱ ۷,۸۳۱.۵۲
۵۳ ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ۰.۰۵ ۰ ۱۷.۹۴ ۰
۵۴ ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ ۰.۰۵ ۰ ۲۱.۷۸ ۰
۵۵ ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ۰.۰۵ (۲.۶۲) ۲۱.۸۴ (۹۹.۹۹)
۵۶ ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ۰.۰۵ (۱.۲۵) ۲۱.۸۱ (۹۹)
۵۷ ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ۰.۰۵ ۱.۱۶ ۲۱.۸۲ ۶,۷۴۳.۷
۵۸ ۱۳۹۸/۰۶/۲۴ ۰.۰۵ (۰.۶۸) ۲۱.۸۳ (۹۱.۶۵)
۵۹ ۱۳۹۸/۰۶/۲۳ ۰.۰۷ ۰ ۲۸.۴۸ ۰