صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۷۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۴۸۴
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ (۰.۱۲) (۰.۷) (۳۴.۳۶) (۹۲.۳۲)
۲ ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ۰.۰۴ ۰ ۱۷.۷۵ ۰
۳ ۱۳۹۹/۰۴/۱۹ ۰.۰۴ ۰ ۱۵.۴۶ ۰
۴ ۱۳۹۹/۰۴/۱۸ ۰ ۰.۳۸ ۰.۲۵ ۲۹۳.۱۱
۵ ۱۳۹۹/۰۴/۱۷ ۰.۱۱ ۰.۶۱ ۵۰.۰۷ ۸۳۶.۸
۶ ۱۳۹۹/۰۴/۱۶ ۰.۵۵ ۴.۸۹ ۶۳۹.۳۲ ۳,۷۳۳,۴۹۷,۲۶۳.۲۷
۷ ۱۳۹۹/۰۴/۱۵ ۰.۲۶ ۲.۱ ۱۵۹.۹۴ ۱۹۶,۴۶۲.۷۶
۸ ۱۳۹۹/۰۴/۱۴ ۰ ۰.۵۲ ۰.۸۹ ۵۷۵.۸
۹ ۱۳۹۹/۰۴/۱۳ ۰.۰۴ ۰ ۱۷.۶۱ ۰
۱۰ ۱۳۹۹/۰۴/۱۲ ۰.۰۴ ۰ ۱۷.۷۴ ۰
۱۱ ۱۳۹۹/۰۴/۱۱ ۰.۴۶ ۴.۲۷ ۴۲۸.۰۲ ۴۲۵,۳۹۵,۷۱۶.۸۴
۱۲ ۱۳۹۹/۰۴/۱۰ ۰.۵ ۴.۳۸ ۵۱۴.۵۲ ۶۲۶,۰۹۶,۳۶۸.۹۲
۱۳ ۱۳۹۹/۰۴/۰۹ (۰.۱۷) (۰.۶۷) (۴۵.۳۲) (۹۱.۴۷)
۱۴ ۱۳۹۹/۰۴/۰۸ ۰.۳ ۱.۷۵ ۱۹۳.۱ ۵۶,۳۳۷.۱۸
۱۵ ۱۳۹۹/۰۴/۰۷ ۰.۴ ۳.۳ ۳۲۶.۵۹ ۱۴,۰۰۵,۲۶۵.۰۸
۱۶ ۱۳۹۹/۰۴/۰۶ ۰.۰۴ ۰ ۱۷.۷۴ ۰
۱۷ ۱۳۹۹/۰۴/۰۵ ۰.۰۵ ۰ ۱۸.۱۷ ۰
۱۸ ۱۳۹۹/۰۴/۰۴ ۰.۱۴ ۲.۰۴ ۶۴.۲۷ ۱۶۰,۳۴۰.۳۶
۱۹ ۱۳۹۹/۰۴/۰۳ ۰.۴۷ ۳.۶۹ ۴۴۶.۷۶ ۵۵,۳۲۶,۰۶۷.۵۶
۲۰ ۱۳۹۹/۰۴/۰۲ ۰.۴۳ ۳.۱۳ ۳۸۵.۱ ۷,۶۹۰,۶۲۰.۲۴