صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۷۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۴۸۴
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۳۹۹/۰۷/۰۱ ۰.۰۴ (۰.۸۸) ۱۶.۱۸ (۹۵.۹۷)
۲ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ ۰.۱۴ (۳.۴۶) ۶۴.۰۹ (۱۰۰)
۳ ۱۳۹۹/۰۶/۳۰ ۰.۱۱ (۲.۷۸) ۴۸.۲ (۱۰۰)
۴ ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ ۰.۰۲ (۰.۲۷) ۶ (۶۲.۶۶)
۵ ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ۰.۰۳ ۰ ۱۲.۵۷ ۰
۶ ۱۳۹۹/۰۶/۲۷ ۰.۰۵ ۰ ۲۰.۴۲ (۰.۲۱)
۷ ۱۳۹۹/۰۶/۲۶ ۰.۰۵ ۲.۳۷ ۲۰.۵۶ ۵۲۳,۵۸۹.۷
۸ ۱۳۹۹/۰۶/۲۵ ۰.۱۲ ۳.۵۵ ۵۲.۷۵ ۳۳,۳۹۷,۸۶۴.۶
۹ ۱۳۹۹/۰۶/۲۴ ۰.۱۱ ۱.۸۶ ۴۹.۸۲ ۸۴,۱۴۵.۵۹
۱۰ ۱۳۹۹/۰۶/۲۳ ۰.۰۵ (۰.۳۵) ۱۸.۲۹ (۷۲.۳۲)
۱۱ ۱۳۹۹/۰۶/۲۲ ۰.۰۶ ۱.۷۷ ۲۳.۴۵ ۵۹,۳۱۸.۲۸
۱۲ ۱۳۹۹/۰۶/۲۱ ۰.۰۳ ۰ ۱۳.۳۷ ۰
۱۳ ۱۳۹۹/۰۶/۲۰ ۰.۰۵ ۰ ۱۸.۲۳ ۰
۱۴ ۱۳۹۹/۰۶/۱۹ ۰.۰۵ (۰.۸۷) ۱۸.۳۳ (۹۵.۹۵)
۱۵ ۱۳۹۹/۰۶/۱۸ ۰.۰۵ (۲.۳۱) ۱۸.۲۹ (۹۹.۹۸)
۱۶ ۱۳۹۹/۰۶/۱۷ ۰.۰۵ (۲.۴۷) ۱۸.۳۵ (۹۹.۹۹)
۱۷ ۱۳۹۹/۰۶/۱۶ ۰.۰۵ ۰.۳۵ ۱۸.۳۱ ۲۶۳.۵۹
۱۸ ۱۳۹۹/۰۶/۱۵ ۰.۰۶ ۰.۶۲ ۲۳.۴۹ ۸۶۲.۲۹
۱۹ ۱۳۹۹/۰۶/۱۴ ۰.۰۳ ۰ ۱۳.۴۱ ۰