صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۷۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۴۸۴
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۸۱ ۱۳۹۸/۰۵/۱۲ ۱,۷۵۴,۵۴۷ ۴.۴۴ % ۲۰,۶۰۱,۱۶۶ ۵۲.۱۵ % ۱۰۰,۰۸۲ ۰.۲۵ % ۱۶,۰۹۲,۰۴۰ ۴۰.۷۳ % ۹۵۸,۵۴۱ ۲.۴۳ % ۱,۳۳۷,۰۱۸ ۳.۳۸ %
۸۲ ۱۳۹۸/۰۵/۱۱ ۱,۷۶۷,۳۷۷ ۴.۵۲ % ۲۱,۲۸۵,۸۰۱ ۵۴.۴۷ % ۱۰۰,۰۵۴ ۰.۲۶ % ۱۵,۶۶۰,۰۲۲ ۴۰.۰۷ % ۲۶۵,۹۶۷ ۰.۶۸ % ۱,۳۴۸,۲۷۹ ۳.۴۵ %
۸۳ ۱۳۹۸/۰۵/۱۰ ۱,۷۶۷,۳۷۷ ۴.۵۳ % ۲۱,۲۵۳,۵۳۲ ۵۴.۴۴ % ۱۰۰,۰۲۷ ۰.۲۶ % ۱۵,۶۶۰,۰۲۲ ۴۰.۱۱ % ۲۵۷,۴۶۵ ۰.۶۶ % ۱,۳۴۸,۲۷۹ ۳.۴۵ %
۸۴ ۱۳۹۸/۰۵/۰۹ ۱,۷۶۷,۳۷۷ ۴.۵۳ % ۲۱,۲۴۱,۰۱۷ ۵۴.۴۴ % ۱۰۰,۰۰۰ ۰.۲۶ % ۱۵,۶۶۱,۳۷۷ ۴۰.۱۴ % ۲۴۸,۷۰۸ ۰.۶۴ % ۱,۳۴۸,۲۷۹ ۳.۴۶ %
۸۵ ۱۳۹۸/۰۵/۰۸ ۱,۷۷۰,۴۷۶ ۴.۵۵ % ۲۱,۲۲۳,۱۸۷ ۵۴.۵۷ % ۰ ۰ % ۱۵,۶۵۷,۹۴۲ ۴۰.۲۶ % ۲۴۰,۶۵۰ ۰.۶۲ % ۱,۳۵۴,۵۵۲ ۳.۴۸ %
۸۶ ۱۳۹۸/۰۵/۰۷ ۱,۷۷۳,۴۲۹ ۴.۵۷ % ۲۱,۲۰۷,۷۹۱ ۵۴.۶۵ % ۱۳۰,۱۴۲ ۰.۳۴ % ۱۵,۴۶۶,۳۲۳ ۳۹.۸۵ % ۲۳۲,۰۶۸ ۰.۶ % ۱,۳۵۸,۱۴۶ ۳.۵ %
۸۷ ۱۳۹۸/۰۵/۰۶ ۱,۷۷۶,۶۳۴ ۴.۶ % ۲۱,۱۹۱,۸۹۲ ۵۴.۹۱ % ۱۳۰,۱۰۶ ۰.۳۴ % ۱۵,۲۶۴,۰۸۰ ۳۹.۵۵ % ۲۳۲,۲۵۷ ۰.۶ % ۱,۳۵۹,۵۵۳ ۳.۵۲ %
۸۸ ۱۳۹۸/۰۵/۰۵ ۱,۷۷۰,۴۳۵ ۴.۶ % ۲۱,۱۸۵,۵۴۴ ۵۵.۰۶ % ۱۳۰,۰۷۱ ۰.۳۴ % ۱۵,۱۲۱,۳۷۳ ۳۹.۳ % ۲۶۷,۵۴۶ ۰.۷ % ۱,۳۵۱,۹۱۷ ۳.۵۱ %
۸۹ ۱۳۹۸/۰۵/۰۴ ۱,۷۸۷,۵۵۰ ۴.۶۶ % ۲۱,۱۴۹,۹۵۵ ۵۵.۱۹ % ۱۳۰,۰۳۵ ۰.۳۴ % ۱۴,۹۳۳,۸۶۵ ۳۸.۹۷ % ۳۲۳,۰۳۹ ۰.۸۴ % ۱,۳۶۸,۴۶۸ ۳.۵۷ %
۹۰ ۱۳۹۸/۰۵/۰۳ ۱,۷۸۷,۵۵۰ ۴.۶۷ % ۲۱,۱۴۳,۲۳۹ ۵۵.۱۹ % ۱۳۰,۰۰۰ ۰.۳۴ % ۱۴,۹۳۳,۸۶۵ ۳۸.۹۸ % ۳۱۴,۵۸۹ ۰.۸۲ % ۱,۳۶۸,۴۶۸ ۳.۵۷ %