صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۷۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۴۸۴
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۷۱ ۱۳۹۸/۰۵/۲۲ ۱,۷۲۷,۶۰۵ ۴.۲۹ % ۱۹,۷۳۳,۷۷۵ ۴۸.۹۷ % ۰ ۰ % ۱۸,۲۱۳,۰۲۱ ۴۵.۲ % ۶۲۲,۷۵۰ ۱.۵۵ % ۱,۳۱۲,۴۴۵ ۳.۲۶ %
۷۲ ۱۳۹۸/۰۵/۲۱ ۱,۷۲۰,۴۴۹ ۴.۳ % ۲۰,۰۴۰,۲۴۹ ۵۰.۱۱ % ۲۳۰,۰۶۳ ۰.۵۸ % ۱۷,۴۴۵,۷۰۳ ۴۳.۶۲ % ۵۵۹,۹۶۱ ۱.۴ % ۱,۳۰۵,۳۰۳ ۳.۲۶ %
۷۳ ۱۳۹۸/۰۵/۲۰ ۱,۷۲۰,۴۴۹ ۴.۳ % ۲۰,۰۳۴,۴۱۶ ۵۰.۱۱ % ۲۳۰,۰۰۰ ۰.۵۸ % ۱۷,۴۴۵,۵۶۳ ۴۳.۶۴ % ۵۵۰,۲۱۴ ۱.۳۸ % ۱,۳۰۵,۳۰۳ ۳.۲۶ %
۷۴ ۱۳۹۸/۰۵/۱۹ ۱,۷۲۲,۲۸۲ ۴.۳۲ % ۲۰,۲۸۵,۰۴۶ ۵۰.۹۴ % ۸۰,۰۰۰ ۰.۲ % ۱۷,۴۵۷,۵۰۱ ۴۳.۸۴ % ۲۷۹,۴۷۲ ۰.۷ % ۱,۳۰۷,۲۴۱ ۳.۲۸ %
۷۵ ۱۳۹۸/۰۵/۱۸ ۱,۷۳۴,۶۵۸ ۴.۳۷ % ۲۰,۲۵۴,۵۲۴ ۵۰.۹۷ % ۵۴۱,۲۶۷ ۱.۳۶ % ۱۶,۹۱۹,۵۸۸ ۴۲.۵۸ % ۲۸۷,۱۶۱ ۰.۷۲ % ۱,۳۱۹,۵۴۷ ۳.۳۲ %
۷۶ ۱۳۹۸/۰۵/۱۷ ۱,۷۳۴,۶۵۸ ۴.۳۷ % ۲۰,۲۴۸,۱۰۱ ۵۰.۹۸ % ۵۴۱,۱۱۹ ۱.۳۶ % ۱۶,۹۱۹,۵۸۸ ۴۲.۶ % ۲۷۷,۸۸۴ ۰.۷ % ۱,۳۱۹,۵۴۷ ۳.۳۲ %
۷۷ ۱۳۹۸/۰۵/۱۶ ۱,۷۳۴,۶۵۸ ۴.۳۶ % ۲۰,۶۷۰,۳۰۱ ۵۱.۹۹ % ۱۰۷,۰۹۰ ۰.۲۷ % ۱۶,۹۷۶,۲۶۵ ۴۲.۷ % ۲۶۸,۷۵۸ ۰.۶۸ % ۱,۳۱۹,۵۴۷ ۳.۳۲ %
۷۸ ۱۳۹۸/۰۵/۱۵ ۱,۷۳۸,۰۷۲ ۴.۳۹ % ۲۰,۶۵۴,۶۶۹ ۵۲.۱۲ % ۴۷,۰۷۷ ۰.۱۲ % ۱۶,۸۸۹,۶۹۰ ۴۲.۶۲ % ۲۹۷,۵۱۷ ۰.۷۵ % ۱,۳۲۲,۴۰۱ ۳.۳۴ %
۷۹ ۱۳۹۸/۰۵/۱۴ ۱,۷۵۳,۳۱۴ ۴.۴۳ % ۲۰,۶۲۷,۲۶۵ ۵۲.۰۷ % ۴۷,۰۶۴ ۰.۱۲ % ۱۶,۸۹۵,۱۶۶ ۴۲.۶۵ % ۲۸۸,۰۵۸ ۰.۷۳ % ۱,۳۳۴,۸۷۹ ۳.۳۷ %
۸۰ ۱۳۹۸/۰۵/۱۳ ۱,۷۵۴,۸۵۲ ۴.۴۴ % ۲۰,۶۱۳,۶۱۰ ۵۲.۱۳ % ۷۰,۰۷۶ ۰.۱۸ % ۱۶,۸۲۲,۹۰۶ ۴۲.۵۵ % ۲۷۸,۶۱۸ ۰.۷ % ۱,۳۳۶,۷۳۶ ۳.۳۸ %