صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۷۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۴۸۴
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۴۱ ۱۳۹۸/۰۶/۲۰ ۱,۸۴۳,۶۱۴ ۴.۳۶ % ۱۹,۸۸۹,۶۳۷ ۴۷.۰۶ % ۲۱۹,۸۸۰ ۰.۵۲ % ۱۹,۹۷۴,۱۴۲ ۴۷.۲۶ % ۳۳۵,۴۴۴ ۰.۷۹ % ۱,۳۷۱,۴۹۵ ۳.۲۵ %
۴۲ ۱۳۹۸/۰۶/۱۹ ۱,۸۳۴,۰۱۲ ۴.۳۵ % ۱۹,۸۷۴,۵۹۶ ۴۷.۱۴ % ۲۱۹,۸۲۰ ۰.۵۲ % ۱۹,۸۹۹,۲۱۷ ۴۷.۲ % ۳۳۲,۴۹۷ ۰.۷۹ % ۱,۳۶۵,۳۶۹ ۳.۲۴ %
۴۳ ۱۳۹۸/۰۶/۱۸ ۱,۸۳۴,۰۱۲ ۴.۳۵ % ۱۹,۸۶۸,۸۶۷ ۴۷.۱۵ % ۲۱۹,۷۶۰ ۰.۵۲ % ۱۹,۸۸۵,۵۵۷ ۴۷.۱۹ % ۳۳۵,۰۳۰ ۰.۷۹ % ۱,۳۶۵,۳۶۹ ۳.۲۴ %
۴۴ ۱۳۹۸/۰۶/۱۷ ۱,۸۳۴,۰۱۲ ۴.۳۵ % ۱۹,۸۶۳,۱۴۵ ۴۷.۱۵ % ۲۱۹,۷۰۰ ۰.۵۲ % ۱۹,۸۸۵,۵۵۷ ۴۷.۲ % ۳۲۳,۹۹۲ ۰.۷۷ % ۱,۳۶۵,۳۶۹ ۳.۲۴ %
۴۵ ۱۳۹۸/۰۶/۱۶ ۱,۸۴۱,۴۱۹ ۴.۳۸ % ۱۹,۸۴۹,۳۳۲ ۴۷.۲۴ % ۰ ۰ % ۱۹,۹۳۷,۸۵۰ ۴۷.۴۶ % ۳۸۵,۱۰۹ ۰.۹۲ % ۱,۳۷۳,۸۸۷ ۳.۲۷ %
۴۶ ۱۳۹۸/۰۶/۱۵ ۱,۸۳۰,۵۷۲ ۴.۳۸ % ۱۹,۸۴۶,۳۱۰ ۴۷.۵۴ % ۲۰۲,۲۵۲ ۰.۴۸ % ۱۹,۴۶۳,۱۲۵ ۴۶.۶۲ % ۴۰۵,۸۰۱ ۰.۹۷ % ۱,۳۷۳,۱۵۷ ۳.۲۹ %
۴۷ ۱۳۹۸/۰۶/۱۴ ۱,۸۳۰,۵۷۲ ۴.۳۹ % ۱۹,۸۴۰,۶۰۴ ۴۷.۵۴ % ۲۰۲,۱۹۶ ۰.۴۸ % ۱۹,۴۶۳,۱۲۵ ۴۶.۶۴ % ۳۹۴,۹۸۸ ۰.۹۵ % ۱,۳۷۳,۱۵۷ ۳.۲۹ %
۴۸ ۱۳۹۸/۰۶/۱۳ ۱,۸۳۰,۵۷۲ ۴.۳۹ % ۱۹,۸۲۸,۴۲۵ ۴۷.۵۹ % ۲۰۲,۱۴۱ ۰.۴۹ % ۱۹,۴۱۵,۷۵۴ ۴۶.۶ % ۳۸۴,۵۳۲ ۰.۹۲ % ۱,۳۷۳,۱۵۷ ۳.۳ %
۴۹ ۱۳۹۸/۰۶/۱۲ ۱,۸۸۰,۲۵۶ ۴.۵۲ % ۱۹,۸۴۴,۴۹۶ ۴۷.۷۶ % ۸۲,۱۱۹ ۰.۲ % ۱۹,۴۴۷,۸۶۱ ۴۶.۸ % ۲۹۸,۳۸۹ ۰.۷۲ % ۱,۴۲۰,۷۰۰ ۳.۴۲ %
۵۰ ۱۳۹۸/۰۶/۱۱ ۱,۸۴۶,۹۸۴ ۴.۴۷ % ۱۹,۸۰۸,۳۹۷ ۴۷.۹۳ % ۸۲,۰۹۶ ۰.۲ % ۱۹,۲۹۹,۷۱۶ ۴۶.۷ % ۲۹۲,۴۹۱ ۰.۷۱ % ۱,۳۹۳,۶۵۹ ۳.۳۷ %