صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۷۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۴۸۴
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۲۶۹۱ ۱۳۹۱/۰۵/۱۶ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸۲,۲۳۴ ۹۶.۸۳ % ۲,۶۹۶ ۳.۲ % ۰ ۰ %
۲۶۹۲ ۱۳۹۱/۰۵/۱۵ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸۲,۲۳۴ ۹۶.۸۸ % ۲,۶۵۱ ۳.۱۴ % ۰ ۰ %
۲۶۹۳ ۱۳۹۱/۰۵/۱۴ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸۲,۲۳۴ ۹۶.۹۳ % ۲,۶۰۵ ۳.۰۹ % ۰ ۰ %
۲۶۹۴ ۱۳۹۱/۰۵/۱۳ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸۲,۲۳۴ ۹۶.۹۸ % ۲,۵۶۰ ۳.۰۴ % ۰ ۰ %
۲۶۹۵ ۱۳۹۱/۰۵/۱۲ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸۲,۲۳۴ ۹۷.۰۳ % ۲,۵۱۵ ۲.۹۹ % ۰ ۰ %
۲۶۹۶ ۱۳۹۱/۰۵/۱۱ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸۲,۲۳۴ ۹۷.۰۸ % ۲,۴۷۰ ۲.۹۴ % ۰ ۰ %
۲۶۹۷ ۱۳۹۱/۰۵/۱۰ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸۲,۰۶۹ ۹۷.۱۳ % ۲,۴۲۵ ۲.۹ % ۰ ۰ %
۲۶۹۸ ۱۳۹۱/۰۵/۰۹ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸۲,۰۶۹ ۹۷.۱۸ % ۲,۳۸۰ ۲.۸۵ % ۰ ۰ %
۲۶۹۹ ۱۳۹۱/۰۵/۰۸ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸۲,۰۶۹ ۹۷.۲۳ % ۲,۳۳۵ ۲.۷۹ % ۰ ۰ %
۲۷۰۰ ۱۳۹۱/۰۵/۰۷ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸۲,۰۶۹ ۹۷.۲۸ % ۲,۲۹۰ ۲.۷۴ % ۰ ۰ %