صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۷۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۴۸۴
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۲۶۷۱ ۱۳۹۱/۰۶/۰۵ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸۵,۷۵۶ ۹۹.۲۵ % ۶۴۷ ۰.۷۵ % ۰ ۰ %
۲۶۷۲ ۱۳۹۱/۰۶/۰۴ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸۵,۷۲۶ ۹۹.۳ % ۶۰۱ ۰.۷ % ۰ ۰ %
۲۶۷۳ ۱۳۹۱/۰۶/۰۳ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸۵,۶۷۴ ۹۹.۳۶ % ۵۵۵ ۰.۶۵ % ۰ ۰ %
۲۶۷۴ ۱۳۹۱/۰۶/۰۲ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸۵,۶۷۴ ۹۹.۴۱ % ۵۰۹ ۰.۶ % ۰ ۰ %
۲۶۷۵ ۱۳۹۱/۰۶/۰۱ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸۵,۶۷۴ ۹۹.۴۶ % ۴۶۳ ۰.۵۴ % ۰ ۰ %
۲۶۷۶ ۱۳۹۱/۰۵/۳۱ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸۵,۶۷۴ ۹۹.۵۱ % ۴۱۸ ۰.۴۹ % ۰ ۰ %
۲۶۷۷ ۱۳۹۱/۰۵/۳۰ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸۵,۶۷۴ ۹۹.۵۷ % ۳۷۲ ۰.۴۳ % ۰ ۰ %
۲۶۷۸ ۱۳۹۱/۰۵/۲۹ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸۵,۶۷۴ ۹۹.۶۲ % ۳۲۷ ۰.۳۸ % ۰ ۰ %
۲۶۷۹ ۱۳۹۱/۰۵/۲۸ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸۳,۸۰۳ ۹۸.۰۳ % ۱,۶۸۲ ۱.۹۷ % ۰ ۰ %
۲۶۸۰ ۱۳۹۱/۰۵/۲۷ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸۳,۸۰۳ ۹۸.۰۸ % ۱,۶۳۶ ۱.۹۲ % ۰ ۰ %