صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۷۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۴۸۴
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۲۶۶۱ ۱۳۹۱/۰۶/۱۵ ۰ ۰ % ۱۹,۹۹۴ ۱۸.۹ % ۰ ۰ % ۸۴,۶۶۴ ۸۰.۰۴ % ۱,۱۲۳ ۱.۰۵ % ۰ ۰ %
۲۶۶۲ ۱۳۹۱/۰۶/۱۴ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸۵,۷۵۶ ۹۸.۷۸ % ۱,۰۶۲ ۱.۲۳ % ۰ ۰ %
۲۶۶۳ ۱۳۹۱/۰۶/۱۳ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸۵,۷۵۶ ۹۸.۸۳ % ۱,۰۱۶ ۱.۱۸ % ۰ ۰ %
۲۶۶۴ ۱۳۹۱/۰۶/۱۲ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸۵,۷۵۶ ۹۸.۸۸ % ۹۶۹ ۱.۱۳ % ۰ ۰ %
۲۶۶۵ ۱۳۹۱/۰۶/۱۱ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸۵,۷۵۶ ۹۸.۹۳ % ۹۲۳ ۱.۰۷ % ۰ ۰ %
۲۶۶۶ ۱۳۹۱/۰۶/۱۰ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸۵,۷۵۶ ۹۸.۹۹ % ۸۷۷ ۱.۰۲ % ۰ ۰ %
۲۶۶۷ ۱۳۹۱/۰۶/۰۹ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸۵,۷۵۶ ۹۹.۰۴ % ۸۳۱ ۰.۹۷ % ۰ ۰ %
۲۶۶۸ ۱۳۹۱/۰۶/۰۸ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸۵,۷۵۶ ۹۹.۰۹ % ۷۸۵ ۰.۹۱ % ۰ ۰ %
۲۶۶۹ ۱۳۹۱/۰۶/۰۷ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸۵,۷۵۶ ۹۹.۱۵ % ۷۳۹ ۰.۸۶ % ۰ ۰ %
۲۶۷۰ ۱۳۹۱/۰۶/۰۶ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸۵,۷۵۶ ۹۹.۲ % ۶۹۳ ۰.۸۱ % ۰ ۰ %