صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۷۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۴۸۴
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۲۶۵۱ ۱۳۹۱/۰۶/۲۵ ۰ ۰ % ۲۰,۰۹۹ ۲۳.۵۷ % ۵ ۰.۰۱ % ۶۳,۶۶۸ ۷۴.۶۷ % ۱,۴۹۴ ۱.۷۴ % ۰ ۰ %
۲۶۵۲ ۱۳۹۱/۰۶/۲۴ ۰ ۰ % ۲۰,۰۸۸ ۲۳.۵۷ % ۴ ۰.۰۱ % ۶۳,۶۶۸ ۷۴.۷۱ % ۱,۴۵۹ ۱.۷ % ۰ ۰ %
۲۶۵۳ ۱۳۹۱/۰۶/۲۳ ۰ ۰ % ۲۰,۰۷۸ ۲۳.۵۷ % ۴ ۰.۰۱ % ۶۳,۶۶۸ ۷۴.۷۵ % ۱,۴۲۴ ۱.۶۶ % ۰ ۰ %
۲۶۵۴ ۱۳۹۱/۰۶/۲۲ ۰ ۰ % ۲۰,۰۶۷ ۲۳.۵۷ % ۴ ۰ % ۶۳,۵۷۱ ۷۴.۶۸ % ۱,۴۸۷ ۱.۷۳ % ۰ ۰ %
۲۶۵۵ ۱۳۹۱/۰۶/۲۱ ۰ ۰ % ۲۰,۰۵۷ ۲۳.۵۷ % ۳ ۰ % ۶۳,۵۷۱ ۷۴.۷۲ % ۱,۴۵۲ ۱.۶۹ % ۰ ۰ %
۲۶۵۶ ۱۳۹۱/۰۶/۲۰ ۰ ۰ % ۲۰,۰۴۶ ۲۳.۲۸ % ۳ ۰ % ۶۴,۶۴۲ ۷۵.۰۷ % ۱,۴۱۷ ۱.۶۳ % ۰ ۰ %
۲۶۵۷ ۱۳۹۱/۰۶/۱۹ ۰ ۰ % ۲۰,۰۳۶ ۲۳.۲۸ % ۲ ۰ % ۶۴,۵۶۷ ۷۵.۰۲ % ۱,۴۵۷ ۱.۶ % ۰ ۰ %
۲۶۵۸ ۱۳۹۱/۰۶/۱۸ ۰ ۰ % ۲۰,۰۲۶ ۲۳.۳ % ۲ ۰ % ۶۴,۵۶۷ ۷۵.۱۳ % ۱,۳۴۷ ۱.۵۶ % ۰ ۰ %
۲۶۵۹ ۱۳۹۱/۰۶/۱۷ ۰ ۰ % ۲۰,۰۱۵ ۱۸.۹ % ۱ ۰ % ۸۴,۶۶۴ ۷۹.۹۵ % ۱,۲۱۵ ۱.۱۴ % ۰ ۰ %
۲۶۶۰ ۱۳۹۱/۰۶/۱۶ ۰ ۰ % ۲۰,۰۰۵ ۱۸.۹ % ۱ ۰ % ۸۴,۶۶۴ ۷۹.۹۹ % ۱,۱۶۹ ۱.۱ % ۰ ۰ %