صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۷۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۴۸۴
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۲۶۴۱ ۱۳۹۱/۰۷/۰۳ ۰ ۰ % ۱,۲۰۰ ۱.۴ % ۱۸,۴۲۳ ۲۱.۵۵ % ۶۴,۸۱۷ ۷۵.۸۳ % ۱,۰۳۷ ۱.۱۷ % ۰ ۰ %
۲۶۴۲ ۱۳۹۱/۰۷/۰۲ ۰ ۰ % ۱,۲۰۰ ۱.۴ % ۱۸,۴۱۳ ۲۱.۵۵ % ۶۴,۸۱۷ ۷۵.۸۷ % ۱,۰۰۳ ۱.۱۲ % ۰ ۰ %
۲۶۴۳ ۱۳۹۱/۰۷/۰۱ ۰ ۰ % ۱,۱۹۹ ۱.۴ % ۱۸,۴۰۳ ۲۱.۵۵ % ۶۴,۸۱۷ ۷۵.۹۱ % ۹۶۸ ۱.۰۸ % ۰ ۰ %
۲۶۴۴ ۱۳۹۱/۰۶/۳۱ ۰ ۰ % ۲۰,۱۶۲ ۲۳.۶۲ % ۷ ۰.۰۱ % ۶۴,۸۱۷ ۷۵.۹۳ % ۳۷۹ ۰.۴۳ % ۰ ۰ %
۲۶۴۵ ۱۳۹۱/۰۶/۳۰ ۰ ۰ % ۲۰,۱۵۲ ۲۳.۶۲ % ۷ ۰.۰۱ % ۶۴,۸۱۷ ۷۵.۹۷ % ۳۴۵ ۰.۳۹ % ۰ ۰ %
۲۶۴۶ ۱۳۹۱/۰۶/۲۹ ۰ ۰ % ۲۰,۱۴۱ ۲۳.۶۲ % ۶ ۰.۰۱ % ۶۴,۸۱۷ ۷۶.۰۱ % ۳۱۱ ۰.۳۵ % ۰ ۰ %
۲۶۴۷ ۱۳۹۱/۰۶/۲۸ ۰ ۰ % ۲۰,۱۳۰ ۲۳.۶۲ % ۶ ۰.۰۱ % ۶۳,۴۹۷ ۷۴.۵ % ۱,۵۹۸ ۱.۸۶ % ۰ ۰ %
۲۶۴۸ ۱۳۹۱/۰۶/۲۷ ۰ ۰ % ۲۰,۱۲۰ ۲۳.۵۷ % ۶ ۰.۰۱ % ۶۳,۶۶۸ ۷۴.۵۹ % ۱,۵۶۳ ۱.۸۲ % ۰ ۰ %
۲۶۴۹ ۱۳۹۱/۰۶/۲۶ ۰ ۰ % ۲۰,۱۰۹ ۲۳.۵۷ % ۵ ۰.۰۱ % ۶۳,۶۶۸ ۷۴.۶۳ % ۱,۵۲۹ ۱.۷۸ % ۰ ۰ %