صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۷۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۴۸۴
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۲۶۳۱ ۱۳۹۱/۰۷/۱۳ ۰ ۰ % ۱۹,۶۱۰ ۲۴.۴۷ % ۴ ۰.۰۱ % ۵۹,۳۹۹ ۷۴.۱۳ % ۱,۱۱۵ ۱.۳۶ % ۰ ۰ %
۲۶۳۲ ۱۳۹۱/۰۷/۱۲ ۰ ۰ % ۱۹,۵۹۹ ۲۴.۴۷ % ۴ ۰.۰۱ % ۵۹,۳۹۹ ۷۴.۱۷ % ۱,۰۸۳ ۱.۳۲ % ۰ ۰ %
۲۶۳۳ ۱۳۹۱/۰۷/۱۱ ۰ ۰ % ۱۹,۵۸۹ ۲۴.۴۷ % ۴ ۰.۰۱ % ۵۹,۴۲۰ ۷۴.۲۱ % ۱,۰۵۲ ۱.۲۸ % ۰ ۰ %
۲۶۳۴ ۱۳۹۱/۰۷/۱۰ ۰ ۰ % ۱,۲۰۴ ۱.۵ % ۱۸,۷۲۶ ۲۳.۳۸ % ۵۹,۴۲۰ ۷۴.۱۹ % ۷۴۰ ۰.۸۷ % ۰ ۰ %
۲۶۳۵ ۱۳۹۱/۰۷/۰۹ ۰ ۰ % ۱,۲۰۴ ۱.۴۷ % ۱۸,۷۱۵ ۲۲.۹۱ % ۶۱,۰۷۱ ۷۴.۷۵ % ۷۰۸ ۰.۸۲ % ۰ ۰ %
۲۶۳۶ ۱۳۹۱/۰۷/۰۸ ۰ ۰ % ۱,۲۰۳ ۱.۴۷ % ۱۹,۰۲۲ ۲۳.۳ % ۶۰,۷۵۴ ۷۴.۴ % ۶۷۵ ۰.۷۸ % ۰ ۰ %
۲۶۳۷ ۱۳۹۱/۰۷/۰۷ ۰ ۰ % ۱,۲۰۳ ۱.۴۷ % ۱۹,۰۱۱ ۲۳.۲۹ % ۶۰,۷۶۴ ۷۴.۴۵ % ۶۴۳ ۰.۷۴ % ۰ ۰ %
۲۶۳۸ ۱۳۹۱/۰۷/۰۶ ۰ ۰ % ۱,۲۰۲ ۱.۴۷ % ۱۹,۰۰۱ ۲۳.۲۹ % ۶۰,۷۶۴ ۷۴.۴۸ % ۶۱۰ ۰.۷ % ۰ ۰ %
۲۶۳۹ ۱۳۹۱/۰۷/۰۵ ۰ ۰ % ۱,۲۰۲ ۱.۴۷ % ۱۸,۹۹۱ ۲۳.۲۹ % ۶۰,۷۶۴ ۷۴.۵۲ % ۵۷۸ ۰.۶۶ % ۰ ۰ %
۲۶۴۰ ۱۳۹۱/۰۷/۰۴ ۰ ۰ % ۱,۲۰۱ ۱.۴۷ % ۱۸,۹۸۱ ۲۳.۲۳ % ۶۰,۹۶۶ ۷۴.۶۳ % ۵۴۶ ۰.۶۲ % ۰ ۰ %