صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۷۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۴۸۴
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۱۱ ۱۳۹۸/۰۷/۱۸ ۱,۹۶۲,۰۳۹ ۴.۱۸ % ۲۴,۱۶۵,۲۲۰ ۵۱.۴۵ % ۲۲,۰۱۵ ۰.۰۵ % ۲۰,۵۲۸,۸۹۵ ۴۳.۷۱ % ۲۹۲,۲۸۰ ۰.۶۲ % ۱,۵۲۱,۳۰۳ ۳.۲۴ %
۱۲ ۱۳۹۸/۰۷/۱۷ ۱,۹۶۲,۰۳۹ ۴.۱۸ % ۲۴,۱۵۳,۰۷۸ ۵۱.۴۶ % ۲۲,۰۰۹ ۰.۰۵ % ۲۰,۵۱۹,۹۱۰ ۴۳.۷۲ % ۲۸۰,۹۶۰ ۰.۶ % ۱,۵۲۱,۳۰۳ ۳.۲۴ %
۱۳ ۱۳۹۸/۰۷/۱۶ ۱,۹۶۲,۸۸۱ ۴.۲۳ % ۲۴,۱۳۷,۶۷۹ ۵۱.۹۷ % ۴۱۴,۱۲۵ ۰.۸۹ % ۱۹,۰۵۶,۶۳۵ ۴۱.۰۳ % ۸۷۰,۲۵۶ ۱.۸۷ % ۱,۵۲۳,۲۳۷ ۳.۲۸ %
۱۴ ۱۳۹۸/۰۷/۱۵ ۱,۸۸۱,۴۷۱ ۴.۰۶ % ۲۴,۸۰۴,۶۸۵ ۵۳.۵۸ % ۲۹۴,۰۴۴ ۰.۶۴ % ۱۹,۰۱۵,۸۲۷ ۴۱.۰۸ % ۲۹۷,۶۲۹ ۰.۶۴ % ۱,۴۳۳,۷۱۴ ۳.۱ %
۱۵ ۱۳۹۸/۰۷/۱۴ ۱,۸۹۳,۰۶۷ ۴.۱ % ۲۴,۷۸۸,۶۸۴ ۵۳.۶۳ % ۲۲۸,۹۹۹ ۰.۵ % ۱۹,۰۲۴,۹۲۱ ۴۱.۱۶ % ۲۸۶,۹۷۰ ۰.۶۲ % ۱,۴۳۷,۰۶۷ ۳.۱۱ %
۱۶ ۱۳۹۸/۰۷/۱۳ ۱,۹۲۵,۹۴۶ ۴.۱۸ % ۲۴,۷۲۶,۳۹۰ ۵۳.۶۴ % ۵۲,۰۳۹ ۰.۱۱ % ۱۹,۱۱۰,۸۴۷ ۴۱.۴۶ % ۲۷۸,۷۹۷ ۰.۶ % ۱,۴۶۲,۲۲۲ ۳.۱۷ %
۱۷ ۱۳۹۸/۰۷/۱۲ ۱,۹۲۰,۸۸۰ ۴.۲ % ۲۴,۶۵۵,۱۶۴ ۵۳.۸۷ % ۱۱۴,۸۶۸ ۰.۲۵ % ۱۸,۸۱۰,۱۵۴ ۴۱.۱ % ۲۶۸,۳۷۴ ۰.۵۹ % ۱,۴۵۶,۰۸۷ ۳.۱۸ %
۱۸ ۱۳۹۸/۰۷/۱۱ ۱,۹۲۰,۸۸۰ ۴.۲ % ۲۴,۶۴۸,۶۹۶ ۵۳.۸۷ % ۱۱۴,۸۳۷ ۰.۲۵ % ۱۸,۸۱۰,۱۵۴ ۴۱.۱۱ % ۲۵۸,۰۴۵ ۰.۵۶ % ۱,۴۵۶,۰۸۷ ۳.۱۸ %
۱۹ ۱۳۹۸/۰۷/۱۰ ۱,۹۲۰,۸۸۰ ۴.۲۱ % ۲۴,۶۳۶,۱۳۲ ۵۴.۰۵ % ۱۱۴,۸۰۵ ۰.۲۵ % ۱۸,۶۵۷,۱۳۲ ۴۰.۹۴ % ۲۴۷,۷۳۱ ۰.۵۴ % ۱,۴۵۶,۰۸۷ ۳.۱۹ %
۲۰ ۱۳۹۸/۰۷/۰۹ ۱,۸۶۳,۷۰۰ ۴.۱ % ۲۴,۶۷۹,۹۰۳ ۵۴.۲۷ % ۵۲,۷۸۵ ۰.۱۲ % ۱۸,۶۴۵,۲۱۱ ۴۱ % ۲۳۷,۳۳۷ ۰.۵۲ % ۱,۳۹۳,۲۹۷ ۳.۰۶ %