صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۷۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۴۸۴
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۱ ۱۳۹۸/۰۷/۲۸ ۱,۸۹۲,۹۰۳ ۳.۹۲ % ۲۲,۵۲۰,۰۹۸ ۴۶.۶۵ % ۲۰۹,۸۷۶ ۰.۴۳ % ۲۳,۲۷۵,۸۹۵ ۴۸.۲۲ % ۳۷۲,۶۲۳ ۰.۷۷ % ۱,۴۸۸,۹۶۹ ۳.۰۸ %
۲ ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ۱,۹۳۸,۷۱۱ ۴.۰۳ % ۲۲,۴۵۹,۶۲۷ ۴۶.۶۶ % ۸۹,۹۰۶ ۰.۱۹ % ۲۳,۲۸۳,۸۶۷ ۴۸.۳۷ % ۳۶۳,۸۵۸ ۰.۷۶ % ۱,۵۲۳,۴۵۶ ۳.۱۶ %
۳ ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ۱,۹۳۸,۷۱۱ ۴.۰۳ % ۲۲,۴۵۴,۳۴۷ ۴۶.۶۷ % ۸۹,۸۸۲ ۰.۱۹ % ۲۳,۲۷۸,۷۷۱ ۴۸.۳۸ % ۳۵۵,۹۳۳ ۰.۷۴ % ۱,۵۲۳,۴۵۶ ۳.۱۷ %
۴ ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ۱,۹۳۸,۷۱۱ ۴.۰۳ % ۲۲,۴۴۹,۰۷۲ ۴۶.۶۷ % ۸۹,۸۵۷ ۰.۱۹ % ۲۳,۲۷۸,۷۷۱ ۴۸.۴ % ۳۴۲,۹۲۷ ۰.۷۱ % ۱,۵۲۳,۴۵۶ ۳.۱۷ %
۵ ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ۱,۹۳۸,۷۱۱ ۴.۰۳ % ۲۲,۴۳۵,۹۴۴ ۴۶.۶۷ % ۲۷,۸۵۰ ۰.۰۶ % ۲۳,۳۳۹,۹۵۵ ۴۸.۵۵ % ۳۲۹,۹۳۴ ۰.۶۹ % ۱,۵۲۳,۴۵۶ ۳.۱۷ %
۶ ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ۱,۹۲۵,۱۳۴ ۴.۰۱ % ۲۲,۴۳۵,۸۲۲ ۴۶.۶۸ % ۸۰,۰۰۰ ۰.۱۷ % ۲۳,۲۷۵,۰۹۵ ۴۸.۴۳ % ۳۴۵,۵۶۳ ۰.۷۲ % ۱,۵۱۳,۵۸۵ ۳.۱۵ %
۷ ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ۱,۹۹۲,۰۰۳ ۴.۱۷ % ۲۲,۳۸۱,۹۲۵ ۴۶.۸۹ % ۲۱۳,۰۳۹ ۰.۴۵ % ۲۰,۷۲۱,۵۴۵ ۴۳.۴۲ % ۲,۴۱۹,۳۱۲ ۵.۰۷ % ۱,۵۶۱,۵۹۴ ۳.۲۷ %
۸ ۱۳۹۸/۰۷/۲۱ ۲,۰۴۲,۵۸۳ ۴.۳ % ۲۴,۳۹۸,۷۲۵ ۵۱.۳۶ % ۲۸۲,۰۳۳ ۰.۵۹ % ۲۰,۴۵۹,۵۳۷ ۴۳.۰۶ % ۳۲۶,۱۴۹ ۰.۶۹ % ۱,۵۸۲,۶۵۷ ۳.۳۳ %
۹ ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ ۲,۰۱۳,۸۹۴ ۴.۲۴ % ۲۴,۴۱۲,۹۳۴ ۵۱.۴۳ % ۲۲,۰۲۷ ۰.۰۵ % ۲۰,۷۰۰,۳۵۰ ۴۳.۶۱ % ۳۱۴,۷۰۸ ۰.۶۶ % ۱,۵۶۱,۹۰۲ ۳.۲۹ %
۱۰ ۱۳۹۸/۰۷/۱۹ ۱,۹۶۲,۰۳۹ ۴.۱۸ % ۲۴,۱۷۱,۳۶۳ ۵۱.۴۴ % ۲۲,۰۲۱ ۰.۰۵ % ۲۰,۵۲۸,۸۹۵ ۴۳.۶۹ % ۳۰۳,۶۸۱ ۰.۶۵ % ۱,۵۲۱,۳۰۳ ۳.۲۴ %