ترکیب دارایی‌های روزانه

از تاریخ تا تاریخ
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
1 1398/03/27 1,957,119 5.42 % 16,981,753 47.07 % 70,706 0.2 % 16,839,327 46.67 % 229,648 0.82 % 1,497,692 4.15 %
2 1398/03/26 1,840,705 5.12 % 16,970,602 47.22 % 70,687 0.2 % 16,813,876 46.79 % 239,842 0.85 % 1,385,243 3.85 %
3 1398/03/25 1,820,780 5.08 % 16,984,718 47.41 % 70,667 0.2 % 16,721,865 46.68 % 226,161 0.82 % 1,370,487 3.83 %
4 1398/03/24 1,829,180 5.1 % 16,986,656 47.35 % 70,648 0.2 % 16,768,604 46.74 % 218,512 0.77 % 1,370,029 3.82 %
5 1398/03/23 1,829,180 5.1 % 16,976,240 47.35 % 70,629 0.2 % 16,768,604 46.77 % 209,340 0.75 % 1,370,029 3.82 %
6 1398/03/22 1,829,180 5.1 % 16,965,828 47.31 % 20,623 0.06 % 16,841,804 46.97 % 200,178 0.72 % 1,370,029 3.82 %
7 1398/03/21 1,817,503 5.07 % 16,967,178 47.34 % 20,617 0.06 % 16,818,335 46.93 % 216,828 0.77 % 1,365,523 3.81 %
8 1398/03/20 1,841,896 5.17 % 16,954,906 47.6 % 20,612 0.06 % 16,617,111 46.65 % 188,314 0.69 % 1,376,386 3.86 %
9 1398/03/19 1,857,673 5.22 % 16,955,799 47.67 % 20,606 0.06 % 16,577,390 46.61 % 156,895 0.61 % 1,366,713 3.84 %
10 1398/03/18 1,861,072 5.26 % 16,978,283 47.97 % 20,601 0.06 % 16,395,803 46.32 % 138,553 0.45 % 1,374,118 3.88 %