صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۷۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۴۸۴
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۱ ۱۳۹۸/۰۹/۱۶ ۲,۰۰۶,۱۷۴ ۳.۶۱ % ۲۷,۵۰۳,۸۷۴ ۴۹.۴۷ % ۱۱۶,۵۶۴ ۰.۲۱ % ۲۵,۷۱۱,۲۳۵ ۴۶.۲۵ % ۲۵۹,۲۶۱ ۰.۶۱ % ۱,۵۶۴,۱۲۷ ۲.۸۱ %
۲ ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ ۱,۹۵۳,۱۳۱ ۳.۵۴ % ۲۷,۵۳۲,۲۸۷ ۴۹.۸۴ % ۲۰۳,۵۸۷ ۰.۳۷ % ۲۵,۲۶۸,۷۶۴ ۴۵.۷۴ % ۲۸۲,۲۷۹ ۰.۶۵ % ۱,۵۲۱,۴۲۱ ۲.۷۵ %
۳ ۱۳۹۸/۰۹/۱۴ ۱,۹۵۳,۱۳۱ ۳.۵۴ % ۲۷,۵۲۲,۹۱۹ ۴۹.۸۵ % ۲۰۳,۵۳۱ ۰.۳۷ % ۲۵,۲۶۸,۲۶۴ ۴۵.۷۶ % ۲۶۸,۳۲۷ ۰.۶۳ % ۱,۵۲۱,۴۲۱ ۲.۷۶ %
۴ ۱۳۹۸/۰۹/۱۳ ۱,۹۵۳,۱۳۱ ۳.۵۴ % ۲۷,۵۰۶,۸۰۳ ۴۹.۸۶ % ۱۸۸,۰۰۷ ۰.۳۴ % ۲۵,۲۶۵,۷۱۸ ۴۵.۸ % ۲۵۴,۴۴۷ ۰.۶ % ۱,۵۲۱,۴۲۱ ۲.۷۶ %
۵ ۱۳۹۸/۰۹/۱۲ ۱,۹۴۹,۹۷۰ ۳.۵۴ % ۲۷,۴۹۸,۱۶۴ ۴۹.۹۶ % ۷۸,۰۰۰ ۰.۱۴ % ۲۵,۲۶۷,۴۷۲ ۴۵.۹۱ % ۲۴۲,۹۱۸ ۰.۵۹ % ۱,۵۲۱,۱۱۷ ۲.۷۶ %
۶ ۱۳۹۸/۰۹/۱۱ ۱,۹۴۰,۹۷۱ ۳.۵۳ % ۲۷,۴۸۶,۵۵۱ ۵۰.۰۱ % ۴۵,۵۱۳ ۰.۰۸ % ۲۵,۲۶۳,۶۸۸ ۴۵.۹۶ % ۲۲۹,۰۰۶ ۰.۵۶ % ۱,۵۱۸,۴۲۸ ۲.۷۶ %
۷ ۱۳۹۸/۰۹/۱۰ ۱,۹۲۱,۷۹۱ ۳.۵۲ % ۲۷,۴۸۲,۰۷۶ ۵۰.۴ % ۱۳۹,۰۲۱ ۰.۲۵ % ۲۴,۷۶۷,۷۳۳ ۴۵.۴۲ % ۲۱۵,۳۸۰ ۰.۵۴ % ۱,۵۱۰,۲۰۳ ۲.۷۷ %
۸ ۱۳۹۸/۰۹/۰۹ ۱,۸۹۸,۱۴۱ ۳.۴۸ % ۲۷,۴۸۸,۹۷۸ ۵۰.۴۶ % ۱۱۶,۰۹۱ ۰.۲۱ % ۲۴,۷۶۷,۳۷۸ ۴۵.۴۶ % ۲۱۰,۰۸۹ ۰.۵۵ % ۱,۴۹۰,۹۳۵ ۲.۷۴ %
۹ ۱۳۹۸/۰۹/۰۸ ۱,۸۸۵,۰۷۱ ۳.۴۸ % ۲۷,۴۸۰,۱۱۱ ۵۰.۷۹ % ۴۲۶,۲۴۳ ۰.۷۹ % ۲۴,۱۱۴,۴۷۱ ۴۴.۵۷ % ۱۹۹,۲۶۶ ۰.۵۴ % ۱,۴۸۰,۹۳۱ ۲.۷۴ %
۱۰ ۱۳۹۸/۰۹/۰۷ ۱,۸۸۵,۰۷۱ ۳.۴۹ % ۲۷,۴۶۸,۹۶۰ ۵۰.۷۹ % ۴۲۶,۱۵۵ ۰.۷۹ % ۲۴,۰۶۴,۵۳۲ ۴۴.۵ % ۲۳۵,۶۱۸ ۰.۶ % ۱,۴۸۰,۹۳۱ ۲.۷۴ %