صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۷۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۴۸۴
ترکیب داراییهای روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۱ ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ۱,۷۴۸,۰۸۰ ۴.۲۶ % ۱۹,۸۹۸,۸۸۷ ۴۸.۵۴ % ۵۹,۰۱۳ ۰.۱۴ % ۱۸,۵۱۸,۹۹۲ ۴۵.۱۸ % ۷۶۶,۴۳۴ ۱.۳۱ % ۱,۳۲۰,۷۸۷ ۳.۲۲ %
۲ ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ۱,۷۴۲,۸۲۹ ۴.۲۴ % ۱۹,۸۸۰,۹۹۱ ۴۸.۳۶ % ۱۵۴,۹۹۳ ۰.۳۸ % ۱۸,۴۹۴,۵۲۴ ۴۴.۹۹ % ۸۳۸,۸۴۰ ۱.۲۸ % ۱,۳۱۷,۱۹۶ ۳.۲ %
۳ ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ۱,۷۴۲,۸۲۹ ۴.۲۴ % ۱۹,۸۷۵,۲۵۲ ۴۸.۳۸ % ۱۵۴,۹۵۰ ۰.۳۸ % ۱۸,۴۹۳,۵۵۲ ۴۵.۰۱ % ۸۱۸,۰۰۰ ۱.۲۶ % ۱,۳۱۷,۱۹۶ ۳.۲۱ %
۴ ۱۳۹۸/۰۵/۲۷ ۱,۷۴۳,۲۵۹ ۴.۲۶ % ۱۹,۷۵۹,۷۲۱ ۴۸.۳۳ % ۵۶,۰۴۶ ۰.۱۴ % ۱۸,۶۲۴,۰۲۸ ۴۵.۵۶ % ۶۹۸,۸۵۳ ۱.۲۴ % ۱,۳۱۹,۸۷۳ ۳.۲۳ %
۵ ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ۱,۷۵۳,۷۲۰ ۴.۲۹ % ۱۹,۷۴۱,۶۶۴ ۴۸.۳۲ % ۵۶,۰۳۰ ۰.۱۴ % ۱۸,۶۱۵,۷۴۸ ۴۵.۵۶ % ۶۹۲,۲۲۹ ۱.۲۳ % ۱,۳۲۷,۴۹۷ ۳.۲۵ %
۶ ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ۱,۷۶۱,۳۸۳ ۴.۳۳ % ۱۹,۷۱۱,۸۶۵ ۴۸.۴۱ % ۵۶,۰۱۵ ۰.۱۴ % ۱۸,۵۰۴,۴۴۶ ۴۵.۴۵ % ۶۸۳,۹۷۴ ۱.۲۵ % ۱,۳۳۵,۴۶۳ ۳.۲۸ %
۷ ۱۳۹۸/۰۵/۲۴ ۱,۷۶۱,۳۸۳ ۴.۳۳ % ۱۹,۷۰۶,۱۵۰ ۴۸.۴۳ % ۵۶,۰۰۰ ۰.۱۴ % ۱۸,۵۰۴,۴۴۶ ۴۵.۴۸ % ۶۶۳,۲۱۷ ۱.۲۲ % ۱,۳۳۵,۴۶۳ ۳.۲۸ %
۸ ۱۳۹۸/۰۵/۲۳ ۱,۷۶۱,۳۸۳ ۴.۳۳ % ۱۹,۶۹۴,۷۶۳ ۴۸.۴۴ % ۰ ۰ % ۱۸,۵۵۳,۸۴۴ ۴۵.۶۴ % ۶۴۵,۴۰۷ ۱.۲۱ % ۱,۳۳۵,۴۶۳ ۳.۲۸ %
۹ ۱۳۹۸/۰۵/۲۲ ۱,۷۲۷,۶۰۵ ۴.۲۶ % ۱۹,۷۳۳,۷۷۵ ۴۸.۶۱ % ۰ ۰ % ۱۸,۲۱۳,۰۲۱ ۴۴.۸۶ % ۹۲۵,۸۲۹ ۱.۹۲ % ۱,۳۱۲,۴۴۵ ۳.۲۳ %
۱۰ ۱۳۹۸/۰۵/۲۱ ۱,۷۲۰,۴۴۹ ۴.۲۷ % ۲۰,۰۴۰,۲۴۹ ۴۹.۷۴ % ۲۳۰,۰۶۳ ۰.۵۷ % ۱۷,۴۴۵,۷۰۳ ۴۳.۳ % ۸۵۳,۲۷۳ ۱.۷۸ % ۱,۳۰۵,۳۰۳ ۳.۲۴ %