صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۷۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۴۸۴
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۱ ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ۲,۹۲۱,۵۸۱ ۵.۰۷ % ۲۹,۱۳۴,۷۵۶ ۵۰.۶ % ۶۴,۰۳۸ ۰.۱۱ % ۲۵,۲۴۹,۱۶۷ ۴۳.۸۶ % ۲۰۴,۶۴۷ ۰.۳۶ % ۲,۱۱۵,۱۷۳ ۳.۶۷ %
۲ ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ۲,۹۱۴,۷۴۶ ۵.۰۸ % ۲۹,۱۴۲,۰۳۲ ۵۰.۷۵ % ۶۴,۰۲۰ ۰.۱۱ % ۲۵,۱۰۲,۳۵۰ ۴۳.۷۱ % ۲۰۴,۵۱۸ ۰.۳۶ % ۲,۱۰۴,۶۰۹ ۳.۶۶ %
۳ ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ۲,۹۴۳,۹۸۹ ۵.۱۴ % ۲۹,۰۸۳,۹۴۷ ۵۰.۷۸ % ۲۳۳,۲۱۱ ۰.۴۱ % ۲۴,۶۷۸,۰۸۵ ۴۳.۰۹ % ۳۳۴,۵۲۳ ۰.۵۸ % ۲,۱۳۷,۵۷۳ ۳.۷۳ %
۴ ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ ۲,۹۳۱,۶۸۵ ۵.۱۱ % ۲۹,۱۰۶,۸۹۸ ۵۰.۷۷ % ۲۰۱,۱۵۶ ۰.۳۵ % ۲۴,۷۱۵,۵۱۹ ۴۳.۱۱ % ۳۷۱,۰۸۳ ۰.۶۵ % ۲,۱۳۴,۹۱۵ ۳.۷۲ %
۵ ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ۲,۹۲۹,۱۸۷ ۵.۰۹ % ۲۹,۰۹۵,۶۶۰ ۵۰.۵۳ % ۳۰۷,۵۰۶ ۰.۵۳ % ۲۴,۸۹۱,۳۱۸ ۴۳.۲۲ % ۳۶۲,۸۰۱ ۰.۶۳ % ۲,۱۳۵,۸۳۸ ۳.۷۱ %
۶ ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ۲,۸۵۵,۶۰۱ ۴.۹۸ % ۲۹,۱۳۲,۸۹۷ ۵۰.۸۴ % ۲۰۷,۴۴۹ ۰.۳۶ % ۲۴,۷۲۰,۰۷۸ ۴۳.۱۴ % ۳۹۱,۲۸۵ ۰.۶۸ % ۲,۰۹۳,۰۴۳ ۳.۶۵ %
۷ ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ۲,۸۵۵,۶۰۱ ۴.۹۹ % ۲۹,۱۲۲,۷۹۹ ۵۰.۸۴ % ۲۰۷,۳۹۲ ۰.۳۶ % ۲۴,۷۱۹,۹۹۷ ۴۳.۱۵ % ۳۷۷,۷۵۵ ۰.۶۶ % ۲,۰۹۳,۰۴۳ ۳.۶۵ %
۸ ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ ۲,۸۵۵,۶۰۱ ۴.۹۸ % ۲۹,۱۰۵,۳۳۰ ۵۰.۷۸ % ۱۶۲,۳۴۸ ۰.۲۸ % ۲۴,۸۲۹,۶۸۷ ۴۳.۳۲ % ۳۶۴,۲۳۰ ۰.۶۴ % ۲,۰۹۳,۰۴۳ ۳.۶۵ %
۹ ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ ۲,۸۱۳,۹۱۸ ۴.۹ % ۲۹,۱۲۴,۷۷۳ ۵۰.۷ % ۱۶۲,۳۰۴ ۰.۲۸ % ۲۴,۸۷۷,۷۹۷ ۴۳.۳ % ۴۷۰,۶۸۸ ۰.۸۲ % ۲,۰۶۷,۶۱۱ ۳.۶ %