ترکیب داراییهای روزانه

از تاریخ تا تاریخ
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
1 1397/09/21 1,085,837 4.22 % 9,742,618 37.89 % 1,362,963 5.3 % 13,355,582 51.94 % 168,393 0.78 % 937,781 3.65 %
2 1397/09/20 1,090,778 4.26 % 9,725,351 38.02 % 1,362,225 5.33 % 13,239,667 51.76 % 160,756 0.75 % 943,295 3.69 %
3 1397/09/19 1,093,898 4.3 % 9,833,055 38.63 % 1,361,488 5.35 % 13,010,311 51.12 % 153,190 0.73 % 946,155 3.72 %
4 1397/09/18 1,093,956 4.31 % 9,827,173 38.73 % 1,360,750 5.36 % 12,944,075 51.02 % 145,651 0.7 % 946,129 3.73 %
5 1397/09/17 1,098,430 4.34 % 9,815,298 38.8 % 1,360,013 5.38 % 12,587,511 49.75 % 438,316 0.67 % 953,144 3.77 %
6 1397/09/16 1,102,126 4.4 % 9,802,640 39.09 % 1,359,275 5.42 % 12,680,914 50.57 % 130,992 0.65 % 957,412 3.82 %
7 1397/09/15 1,102,126 4.4 % 9,797,979 39.09 % 1,358,538 5.42 % 12,680,914 50.6 % 123,648 0.62 % 957,412 3.82 %
8 1397/09/14 1,102,126 4.4 % 9,792,482 39.06 % 1,357,800 5.42 % 12,704,270 50.67 % 116,677 0.59 % 957,412 3.82 %
9 1397/09/13 1,094,642 4.37 % 9,791,673 39.08 % 1,357,063 5.42 % 12,693,279 50.66 % 117,347 0.6 % 952,559 3.8 %
10 1397/09/12 1,096,686 4.41 % 9,793,016 39.39 % 1,356,325 5.46 % 12,503,945 50.3 % 110,226 0.57 % 954,307 3.84 %