صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۷۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۴۸۴
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۱ ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ ۶,۴۲۳,۵۴۵ ۸.۹۵ % ۲۲,۰۱۳,۹۶۸ ۳۰.۶۹ % ۳,۷۳۱,۴۹۸ ۵.۲ % ۳۸,۷۳۰,۵۶۴ ۵۳.۹۹ % ۸۳۳,۹۳۴ ۱.۱۶ % ۳,۴۰۵,۵۰۵ ۴.۷۵ %
۲ ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ۶,۵۳۹,۲۴۲ ۹.۱۲ % ۲۲,۰۰۳,۱۳۱ ۳۰.۶۹ % ۳,۷۳۰,۴۷۹ ۵.۲ % ۳۸,۴۲۰,۷۲۳ ۵۳.۵۹ % ۱,۰۰۳,۹۰۱ ۱.۴ % ۳,۴۷۴,۸۲۶ ۴.۸۵ %
۳ ۱۳۹۹/۰۴/۱۹ ۶,۵۳۹,۲۴۲ ۹.۱۲ % ۲۱,۹۹۲,۲۹۴ ۳۰.۶۹ % ۳,۷۲۹,۴۶۰ ۵.۲ % ۳۸,۴۰۲,۰۸۹ ۵۳.۵۹ % ۱,۰۰۱,۷۵۳ ۱.۴ % ۳,۴۷۴,۸۲۶ ۴.۸۵ %
۴ ۱۳۹۹/۰۴/۱۸ ۶,۵۵۰,۹۳۷ ۹.۱۲ % ۲۱,۹۸۱,۴۶۶ ۳۰.۶۱ % ۳,۷۲۸,۴۴۲ ۵.۱۹ % ۳۸,۵۸۵,۵۸۴ ۵۳.۷۳ % ۹۷۳,۲۴۶ ۱.۳۶ % ۳,۴۷۴,۸۲۶ ۴.۸۴ %
۵ ۱۳۹۹/۰۴/۱۷ ۷,۰۳۴,۵۰۶ ۹.۸ % ۲۱,۹۷۰,۶۴۵ ۳۰.۶۲ % ۳,۷۳۱,۷۵۸ ۵.۲ % ۳۸,۳۲۳,۶۴۵ ۵۳.۴۱ % ۶۹۸,۳۲۵ ۰.۹۷ % ۳,۷۰۲,۷۶۳ ۵.۱۶ %
۶ ۱۳۹۹/۰۴/۱۶ ۷,۱۷۸,۳۶۱ ۱۰.۰۲ % ۲۱,۹۵۹,۶۶۸ ۳۰.۶۵ % ۲,۸۱۰,۹۹۱ ۳.۹۲ % ۳۹,۰۳۰,۲۴۷ ۵۴.۴۸ % ۶۶۲,۴۲۶ ۰.۹۲ % ۳,۸۲۴,۵۶۷ ۵.۳۴ %
۷ ۱۳۹۹/۰۴/۱۵ ۷,۰۲۰,۳۳۳ ۹.۸۲ % ۲۱,۹۴۸,۸۵۰ ۳۰.۶۹ % ۲,۸۱۰,۲۲۴ ۳.۹۳ % ۳۹,۰۸۰,۹۵۸ ۵۴.۶۵ % ۶۴۷,۰۳۲ ۰.۹ % ۳,۸۳۶,۸۱۵ ۵.۳۷ %
۸ ۱۳۹۹/۰۴/۱۴ ۷,۰۴۲,۱۶۱ ۹.۸۷ % ۲۱,۹۳۸,۰۴۲ ۳۰.۷۴ % ۲,۷۱۷,۴۸۱ ۳.۸۱ % ۳۸,۸۷۳,۴۳۹ ۵۴.۴۸ % ۷۸۷,۱۵۱ ۱.۱ % ۳,۹۳۳,۵۷۷ ۵.۵۱ %
۹ ۱۳۹۹/۰۴/۱۳ ۷,۲۴۲,۷۳۰ ۱۰.۱۴ % ۲۱,۹۲۷,۲۳۳ ۳۰.۷ % ۲,۷۱۶,۷۳۹ ۳.۸ % ۳۸,۷۰۴,۷۹۷ ۵۴.۲ % ۸۲۵,۷۷۱ ۱.۱۶ % ۴,۱۵۶,۸۲۵ ۵.۸۲ %
۱۰ ۱۳۹۹/۰۴/۱۲ ۷,۲۴۲,۷۳۰ ۱۰.۱۵ % ۲۱,۹۱۶,۴۳۴ ۳۰.۷ % ۲,۷۱۵,۹۹۷ ۳.۸ % ۳۸,۷۰۴,۷۹۷ ۵۴.۲۲ % ۸۰۵,۰۵۲ ۱.۱۳ % ۴,۱۵۶,۸۲۵ ۵.۸۲ %