صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۷۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۴۸۴
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۱ ۱۳۹۹/۰۱/۱۹ ۴,۲۶۸,۲۲۶ ۶.۲۲ % ۲۵,۸۳۴,۹۴۳ ۳۷.۶۴ % ۷۰,۳۵۷ ۰.۱ % ۳۸,۰۴۶,۱۴۴ ۵۵.۴۳ % ۴۱۶,۸۵۰ ۰.۶۱ % ۲,۶۵۶,۶۸۱ ۳.۸۷ %
۲ ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ۴,۱۳۵,۳۲۲ ۶.۰۵ % ۲۵,۸۸۵,۲۴۷ ۳۷.۸۶ % ۷۰,۳۳۸ ۰.۱ % ۳۷,۸۹۲,۸۵۹ ۵۵.۴۲ % ۳۹۴,۵۶۷ ۰.۵۸ % ۲,۵۷۳,۵۱۵ ۳.۷۶ %
۳ ۱۳۹۹/۰۱/۱۷ ۴,۱۸۶,۶۸۴ ۶.۲۳ % ۲۵,۸۷۶,۳۳۶ ۳۸.۵۱ % ۷۰,۳۱۹ ۰.۱ % ۳۶,۶۸۷,۳۲۳ ۵۴.۶ % ۳۷۴,۶۱۸ ۰.۵۶ % ۲,۶۱۰,۸۷۱ ۳.۸۹ %
۴ ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ۴,۱۵۱,۵۲۵ ۶.۲۲ % ۲۵,۸۹۷,۲۰۰ ۳۸.۷۸ % ۷۰,۳۰۰ ۰.۱۱ % ۳۶,۳۱۰,۰۰۶ ۵۴.۳۷ % ۳۵۵,۰۱۸ ۰.۵۳ % ۲,۵۹۷,۲۵۵ ۳.۸۹ %
۵ ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ۳,۹۰۲,۹۲۹ ۵.۸۹ % ۲۵,۹۸۹,۴۴۸ ۳۹.۲۵ % ۳۲۲,۶۳۷ ۰.۴۹ % ۳۵,۶۰۹,۴۲۸ ۵۳.۷۸ % ۳۸۵,۰۵۲ ۰.۵۸ % ۲,۴۹۵,۹۶۱ ۳.۷۷ %
۶ ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ۳,۹۰۲,۹۲۹ ۵.۹ % ۲۵,۹۸۱,۷۰۸ ۳۹.۲۶ % ۳۲۲,۵۴۹ ۰.۴۹ % ۳۵,۶۰۹,۴۲۸ ۵۳.۸ % ۳۶۵,۸۴۴ ۰.۵۵ % ۲,۴۹۵,۹۶۱ ۳.۷۷ %
۷ ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ۳,۹۰۲,۹۲۹ ۵.۹ % ۲۵,۹۷۳,۹۶۸ ۳۹.۲۴ % ۳۲۲,۴۶۱ ۰.۴۹ % ۳۵,۶۲۳,۵۸۹ ۵۳.۸۲ % ۳۶۵,۷۰۰ ۰.۵۵ % ۲,۴۹۵,۹۶۱ ۳.۷۷ %
۸ ۱۳۹۹/۰۱/۱۲ ۳,۹۰۲,۹۲۹ ۵.۹ % ۲۵,۹۶۶,۲۳۸ ۳۹.۲۵ % ۳۲۲,۳۹۵ ۰.۴۹ % ۳۵,۶۲۳,۵۶۶ ۵۳.۸۴ % ۳۴۶,۵۳۰ ۰.۵۲ % ۲,۴۹۵,۹۶۱ ۳.۷۷ %
۹ ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ۳,۹۰۲,۹۲۹ ۵.۹ % ۲۵,۹۵۸,۵۰۸ ۳۹.۲۵ % ۳۲۲,۳۰۷ ۰.۴۹ % ۳۵,۶۱۵,۶۲۹ ۵۳.۸۵ % ۳۳۵,۳۱۱ ۰.۵۱ % ۲,۴۹۵,۹۶۱ ۳.۷۷ %
۱۰ ۱۳۹۹/۰۱/۱۰ ۳,۸۹۰,۴۶۴ ۵.۸۸ % ۲۵,۹۳۷,۰۸۹ ۳۹.۲۳ % ۳۲۲,۲۱۹ ۰.۴۹ % ۳۵,۶۶۰,۳۳۷ ۵۳.۹۴ % ۳۰۲,۶۷۴ ۰.۴۶ % ۲,۴۷۹,۷۸۰ ۳.۷۵ %