صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۷۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۴۸۴
ترکیب داراییهای روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۱ ۱۳۹۹/۰۷/۰۱ ۴,۵۲۵,۳۹۸ ۶.۱۷ % ۳۴,۴۲۰,۲۳۰ ۴۶.۹ % ۲,۵۲۴,۵۳۵ ۳.۴۴ % ۳۱,۷۴۹,۸۷۹ ۴۳.۲۶ % ۱۷۲,۳۹۱ ۰.۲۳ % ۲,۷۰۸,۷۲۱ ۳.۶۹ %
۲ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ ۴,۵۷۳,۸۲۵ ۵.۹ % ۳۴,۳۴۹,۵۳۶ ۴۴.۳ % ۶,۳۱۴,۹۶۱ ۸.۱۴ % ۳۱,۸۳۱,۲۸۳ ۴۱.۰۵ % ۴۶۷,۲۱۲ ۰.۶ % ۲,۷۴۶,۳۲۳ ۳.۵۴ %
۳ ۱۳۹۹/۰۶/۳۰ ۴,۷۵۹,۳۳۴ ۶.۲۲ % ۳۳,۵۸۱,۴۱۳ ۴۳.۸۷ % ۵,۹۱۰,۴۳۱ ۷.۷۲ % ۳۱,۷۶۷,۲۴۵ ۴۱.۵ % ۵۲۰,۴۶۶ ۰.۶۸ % ۲,۸۶۸,۸۰۶ ۳.۷۵ %
۴ ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ ۴,۹۴۳,۴۲۶ ۶.۴۶ % ۳۳,۳۳۲,۷۴۰ ۴۳.۵۳ % ۷۱۰,۲۳۷ ۰.۹۳ % ۳۷,۰۷۷,۷۷۶ ۴۸.۴۳ % ۵۰۲,۳۵۳ ۰.۶۶ % ۲,۹۸۳,۹۳۶ ۳.۹ %
۵ ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ۴,۹۵۹,۸۰۲ ۶.۴۸ % ۳۸,۶۶۲,۳۷۰ ۵۰.۴۹ % ۵۹۰,۰۷۵ ۰.۷۷ % ۳۱,۸۷۴,۸۵۸ ۴۱.۶۳ % ۴۸۵,۰۹۶ ۰.۶۳ % ۳,۰۱۹,۰۳۲ ۳.۹۴ %
۶ ۱۳۹۹/۰۶/۲۷ ۴,۹۵۹,۸۰۲ ۶.۴۸ % ۳۸,۶۵۴,۳۷۵ ۵۰.۵ % ۵۹۰,۳۷۱ ۰.۷۷ % ۳۱,۸۷۴,۴۰۱ ۴۱.۶۴ % ۴۶۷,۸۲۲ ۰.۶۱ % ۳,۰۱۸,۷۷۰ ۳.۹۴ %
۷ ۱۳۹۹/۰۶/۲۶ ۴,۹۵۹,۸۰۲ ۶.۴۸ % ۳۸,۷۷۳,۶۷۲ ۵۰.۶۶ % ۶۱۴,۱۴۰ ۰.۸ % ۳۱,۷۳۷,۷۸۷ ۴۱.۴۷ % ۴۵۰,۶۵۸ ۰.۵۹ % ۳,۰۱۸,۵۰۸ ۳.۹۴ %
۸ ۱۳۹۹/۰۶/۲۵ ۴,۸۳۱,۸۷۸ ۶.۲۸ % ۳۸,۸۷۹,۲۹۲ ۵۰.۵۷ % ۹۷۹,۸۰۶ ۱.۲۷ % ۳۱,۷۵۷,۲۹۸ ۴۱.۳۱ % ۴۳۳,۵۱۷ ۰.۵۶ % ۲,۹۴۷,۹۲۸ ۳.۸۳ %
۹ ۱۳۹۹/۰۶/۲۴ ۴,۶۳۷,۵۸۳ ۶.۰۱ % ۳۹,۰۰۳,۹۱۵ ۵۰.۵۲ % ۱,۴۰۳,۶۶۹ ۱.۸۲ % ۳۱,۷۳۳,۱۱۱ ۴۱.۱ % ۴۳۴,۱۲۷ ۰.۵۶ % ۲,۸۳۱,۰۰۵ ۳.۶۷ %