ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

تا تاریخ
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته میانگین روزانه 30 روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام 303,527 2.81 1,658,875 5.26 1,962,766 5.75 1,945,613 5.63
اوراق 3,014,755 27.93 13,386,561 42.48 17,448,580 51.2 17,097,835 49.55
وجه نقد 5,734,147 53.14 14,180,792 45.01 14,124,531 41.44 15,145,031 43.89
سایر دارایی ها 74,629 0.69 139,983 0.44 162,497 0.47 164,049 0.47
میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق 279,968 2.59 1,228,548 3.89 1,371,810 4.02 1,440,227 4.17
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد