ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

تا تاریخ
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته میانگین روزانه 30 روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام 343,438 2.99 1,956,033 5.65 1,903,788 5.46 1,957,119 5.42
اوراق 3,361,284 29.33 17,348,373 50.16 17,194,132 49.34 16,981,753 47.06
وجه نقد 5,964,901 52.06 14,884,667 43.04 15,377,369 44.13 16,839,327 46.67
سایر دارایی ها 79,093 0.69 227,624 0.65 367,266 1.05 295,633 0.81
میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق 307,898 2.68 1,413,027 4.08 1,387,837 3.98 1,497,692 4.15
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد