ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

تا تاریخ
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته میانگین روزانه 30 روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام 341,670 2.99 1,951,429 5.65 1,913,202 5.52 1,829,180 5.09
اوراق 3,345,541 29.28 17,375,871 50.38 17,426,766 50.31 16,986,656 47.35
وجه نقد 5,952,384 52.1 14,772,834 42.83 14,943,571 43.14 16,768,604 46.74
سایر دارایی ها 78,840 0.69 221,145 0.64 351,319 1.01 277,642 0.77
میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق 306,615 2.68 1,408,104 4.08 1,391,693 4.01 1,370,029 3.81
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد