صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۷۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۴۸۴
ترکیب داراییهای دوره ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام ۴۱۴,۴۹۰ ۳.۶ ۱,۸۲۱,۸۸۲ ۴.۳۱ ۱,۸۹۴,۵۵۰ ۴.۱۸ ۱,۸۹۲,۹۰۳ ۳.۹۲
اوراق ۴,۲۰۷,۵۲۵ ۳۶.۶۳ ۲۱,۵۵۰,۴۸۷ ۵۱.۰۶ ۲۳,۸۴۳,۵۵۳ ۵۲.۶۵ ۲۲,۵۲۰,۰۹۸ ۴۶.۶۵
وجه نقد ۶,۵۰۵,۹۶۵ ۵۶.۶۴ ۱۸,۳۰۵,۲۳۵ ۴۳.۳۷ ۱۸,۸۹۳,۷۱۷ ۴۱.۷۲ ۲۳,۲۷۵,۸۹۵ ۴۸.۲۱
سایر دارایی ها ۹۷,۴۴۳ ۰.۸۴ ۵۲۶,۶۷۸ ۱.۲۴ ۵۷۱,۰۲۲ ۱.۲۶ ۴۶۶,۲۲۶ ۰.۹۶
میزان ۵ سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق ۳۵۹,۸۴۷ ۳.۱۳ ۱,۳۸۳,۹۱۳ ۳.۲۷ ۱,۴۴۹,۰۱۷ ۳.۱۹ ۱,۴۸۸,۹۶۹ ۳.۰۸
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد