صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۷۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۴۸۴
ترکیب دارایی‌های دوره‌ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام ۴۳۶,۹۸۶ ۳.۶۱ ۱,۸۹۱,۳۷۸ ۳.۸۷ ۱,۸۹۴,۵۳۸ ۳.۵۵ ۲,۰۰۶,۱۷۴ ۳.۶۱
اوراق ۴,۵۸۰,۶۵۱ ۳۷.۸۴ ۲۵,۳۳۱,۵۹۲ ۵۱.۸۵ ۲۷,۴۹۱,۰۵۱ ۵۱.۵۱ ۲۷,۵۰۳,۸۷۴ ۴۹.۴۷
وجه نقد ۶,۷۳۲,۹۴۳ ۵۵.۶۲ ۲۱,۰۳۱,۸۶۴ ۴۳.۰۵ ۲۳,۴۵۹,۰۹۹ ۴۳.۹۵ ۲۵,۷۱۱,۲۳۵ ۴۶.۲۵
سایر دارایی ها ۱۰۰,۱۵۶ ۰.۸۳ ۴۷۴,۱۱۰ ۰.۹۷ ۴۰۱,۱۴۸ ۰.۷۵ ۳۳۷,۱۲۷ ۰.۶۱
میزان ۵ سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق ۳۷۶,۵۲۴ ۳.۱۱ ۱,۴۶۳,۸۴۸ ۳ ۱,۴۸۷,۳۰۹ ۲.۷۹ ۱,۵۶۴,۱۲۷ ۲.۸۱
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد