صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۷۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۴۸۴
ترکیب داراییهای دوره ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام ۳۸۰,۹۷۹ ۳.۱۱ ۱,۸۵۰,۳۵۵ ۴.۹ ۱,۷۵۷,۸۷۱ ۴.۴۱ ۱,۷۴۸,۰۸۰ ۴.۲۶
اوراق ۳,۷۹۱,۹۴۱ ۳۰.۹۸ ۱۹,۵۰۰,۷۸۹ ۵۱.۶۸ ۲۰,۵۴۲,۱۱۲ ۵۱.۶۴ ۱۹,۸۹۸,۸۸۷ ۴۸.۵۴
وجه نقد ۶,۲۱۲,۲۸۳ ۵۰.۷۵ ۱۵,۸۷۳,۲۲۳ ۴۲.۰۷ ۱۶,۷۰۸,۰۸۲ ۴۲ ۱۸,۵۱۸,۹۹۲ ۴۵.۱۷
سایر دارایی ها ۸۷,۲۰۷ ۰.۷۱ ۳۵۰,۱۱۳ ۰.۹۲ ۵۰۵,۸۲۶ ۱.۲۷ ۵۳۷,۶۱۱ ۱.۳۱
میزان ۵ سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق ۳۳۵,۴۸۱ ۲.۷۴ ۱,۳۹۸,۴۰۹ ۳.۷ ۱,۳۳۸,۷۸۹ ۳.۳۶ ۱,۳۲۰,۷۸۷ ۳.۲۲
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد