صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۷۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۴۸۴
ترکیب دارایی‌های دوره‌ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام ۵۴۸,۷۴۰ ۳.۸۷ ۳,۳۲۵,۲۶۴ ۵.۳۲ ۳,۷۳۰,۲۴۴ ۵.۵۷ ۴,۲۶۸,۲۲۶ ۶.۲۲
اوراق ۵,۶۲۶,۳۸۷ ۳۹.۷۱ ۲۸,۸۶۴,۰۹۴ ۴۶.۱۹ ۲۵,۶۳۲,۹۹۱ ۳۸.۲۸ ۲۵,۸۳۴,۹۴۳ ۳۷.۶۴
وجه نقد ۷,۶۳۰,۵۳۲ ۵۳.۸۵ ۲۹,۶۷۴,۵۲۹ ۴۷.۴۹ ۳۶,۸۰۰,۹۳۵ ۵۴.۹۵ ۳۸,۰۴۶,۱۴۴ ۵۵.۴۳
سایر دارایی ها ۱۰۴,۹۳۵ ۰.۷۴ ۴۶۴,۶۶۱ ۰.۷۴ ۵۴۸,۶۶۹ ۰.۸۲ ۴۱۶,۸۵۰ ۰.۶۱
میزان ۵ سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق ۴۵۱,۶۲۲ ۳.۱۹ ۲,۲۶۹,۳۰۴ ۳.۶۳ ۲,۳۹۷,۸۰۳ ۳.۵۸ ۲,۶۵۶,۶۸۱ ۳.۸۷
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد