صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۷۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۴۸۴
ترکیب دارایی‌های دوره‌ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام ۷۲۸,۶۹۷ ۴.۵۶ ۶,۱۷۹,۴۳۷ ۸.۸۴ ۶,۹۳۱,۷۲۷ ۹.۸۶ ۶,۴۲۳,۵۴۵ ۸.۹۵
اوراق ۶,۱۹۲,۰۴۴ ۳۸.۷۶ ۲۲,۹۷۱,۵۷۶ ۳۲.۸۸ ۲۱,۸۶۹,۹۶۵ ۳۱.۰۹ ۲۲,۰۱۳,۹۶۸ ۳۰.۶۹
وجه نقد ۸,۶۵۵,۲۵۲ ۵۴.۱۸ ۳۹,۲۸۷,۵۴۴ ۵۶.۲۳ ۳۸,۸۲۰,۳۹۴ ۵۵.۱۹ ۳۸,۷۳۰,۵۶۴ ۵۳.۹۹
سایر دارایی ها ۱۱۸,۱۵۴ ۰.۷۴ ۵۱۵,۵۹۶ ۰.۷۴ ۶۱۵,۳۸۹ ۰.۸۷ ۸۳۳,۹۳۴ ۱.۱۶
میزان ۵ سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق ۵۵۷,۱۶۸ ۳.۴۹ ۳,۷۵۳,۱۰۲ ۵.۳۷ ۴,۰۷۴,۱۹۷ ۵.۷۹ ۳,۴۰۵,۵۰۵ ۴.۷۵
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد