صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۷۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۴۸۴
ترکیب داراییهای دوره ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام ۸۴۶,۸۱۸ ۴.۸۶ ۵,۸۸۲,۳۳۱ ۷.۸۶ ۴,۷۰۱,۹۶۰ ۶.۰۹ ۴,۵۲۵,۳۹۸ ۶.۱۷
اوراق ۶,۸۲۴,۷۱۳ ۳۹.۱۷ ۳۰,۲۰۲,۳۸۳ ۴۰.۳۷ ۳۸,۰۵۳,۹۰۱ ۴۹.۲۶ ۳۴,۴۲۰,۲۳۰ ۴۶.۹
وجه نقد ۹,۲۷۰,۴۰۱ ۵۳.۲ ۳۴,۹۵۳,۰۴۷ ۴۶.۷۲ ۳۱,۹۹۴,۹۰۳ ۴۱.۴۲ ۳۱,۷۴۹,۸۷۹ ۴۳.۲۶
سایر دارایی ها ۱۲۵,۶۰۳ ۰.۷۲ ۴۷۹,۶۲۶ ۰.۶۴ ۳۳۵,۶۸۸ ۰.۴۳ ۱۷۲,۳۹۱ ۰.۲۳
میزان ۵ سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق ۶۱۷,۵۲۱ ۳.۵۴ ۳,۲۳۴,۲۹۸ ۴.۳۲ ۲,۸۵۲,۷۸۳ ۳.۶۹ ۲,۷۰۸,۷۲۱ ۳.۶۹
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد