صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۷۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۴۸۴
ترکیب دارایی‌های دوره‌ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام ۴۶۹,۵۶۲ ۳.۶۷ ۲,۱۵۰,۵۸۲ ۴.۰۱ ۲,۵۵۱,۲۰۳ ۴.۶۲ ۲,۹۲۱,۵۸۱ ۵.۰۷
اوراق ۴,۹۸۸,۸۰۴ ۳۸.۹۴ ۲۸,۲۸۱,۸۰۴ ۵۲.۷۹ ۲۹,۱۴۵,۳۹۹ ۵۲.۷۳ ۲۹,۱۳۴,۷۵۶ ۵۰.۶
وجه نقد ۶,۹۹۶,۸۵۷ ۵۴.۶۱ ۲۲,۶۵۵,۷۰۲ ۴۲.۲۹ ۲۳,۲۰۲,۵۸۰ ۴۱.۹۷ ۲۵,۲۴۹,۱۶۷ ۴۳.۸۶
سایر دارایی ها ۹۴,۲۴۸ ۰.۷۴ ۲۹۱,۷۰۶ ۰.۵۴ ۲۶۵,۴۲۴ ۰.۴۸ ۲۰۴,۶۴۷ ۰.۳۶
میزان ۵ سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق ۴۰۰,۵۲۹ ۳.۱۳ ۱,۶۵۷,۹۵۷ ۳.۰۹ ۱,۹۱۹,۸۹۰ ۳.۴۷ ۲,۱۱۵,۱۷۳ ۳.۶۷
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد