اساسنامه صندوق


اساسنامه
تاریخ آپلود توضیحات دانلود
1396/01/15 AsasName اساس نامه

تغییرات اساسنامه
تاریخ آپلود توضیحات دانلود
1397/04/27 تغییرات اساسنامه مصوب مجمع 19-03-1397 در خصوص تغییر روز کاری و تغییر نحوه محاسبه قیمت صدور و ابطال تغییرات اساس نامه
1396/12/12 تغییرات اساسنامه مصوب مجمع 07-11-1396 در خصوص تغییر مدیر ثبت صندوق تغییرات اساس نامه
1396/08/24 تغییرات اساسنامه مصوب مجمع 12-07-96 تغییرات اساس نامه
1396/05/01 تغییرات اساسنامه مصوب مجمع 26-01-1396 در خصوص مدت فعالیت تغییرات اساس نامه
1393/06/19 ماده 5 اساسنامه مبنی بر دوره فعالیت صندوق تغییرات اساس نامه
1392/09/09 امکان مشارکت صندوق درفعالیت تعهد پذیره نویسی اوراق بهادار تغییرات اساس نامه