صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۷۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۴۸۴
اساسنامه صندوق
اساسنامه
تاریخ بارگزاری توضیحات دانلود
۱۳۹۶/۰۱/۱۵ AsasName اساس نامه
تغییرات اساسنامه
تاریخ بارگزاری توضیحات دانلود
۱۳۹۷/۰۴/۲۷ تغییرات اساسنامه مصوب مجمع ۱۹-۰۳-۱۳۹۷ در خصوص تغییر روز کاری و تغییر نحوه محاسبه قیمت صدور و ابطال تغییرات اساس نامه
۱۳۹۶/۱۲/۱۲ تغییرات اساسنامه مصوب مجمع ۰۷-۱۱-۱۳۹۶ در خصوص تغییر مدیر ثبت صندوق تغییرات اساس نامه
۱۳۹۶/۰۸/۲۴ تغییرات اساسنامه مصوب مجمع ۱۲-۰۷-۹۶ تغییرات اساس نامه
۱۳۹۶/۰۵/۰۱ تغییرات اساسنامه مصوب مجمع ۲۶-۰۱-۱۳۹۶ در خصوص مدت فعالیت تغییرات اساس نامه
۱۳۹۳/۰۶/۱۹ ماده ۵ اساسنامه مبنی بر دوره فعالیت صندوق تغییرات اساس نامه
۱۳۹۲/۰۹/۰۹ امکان مشارکت صندوق درفعالیت تعهد پذیره نویسی اوراق بهادار تغییرات اساس نامه