صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۷۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۴۸۴
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۹/۰۱/۱۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۶۷,۴۸۶,۶۱۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۲,۵۱۳,۳۹۰
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۶۸,۳۳۳,۳۰۰,۷۳۹,۹۰۷
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۰۱۳,۹۸۱
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۰۱۲,۵۴۶
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۰۲۵,۸۸۲
تاریخ انتشار
۱۳۹۹/۰۱/۱۹
اطلاعات صندوق
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۱/۰۴/۱۱
نوع صندوق
بادرآمد ثابت با پیش بینی سود
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱ ۱۳۹۹/۰۱/۱۹ ۱,۰۱۳,۹۸۱ ۱,۰۱۲,۵۴۶ ۱۳,۳۳۶ ۱,۳۴۶,۹۰۴ ۱۹۶,۲۱۲,۲۹۱ ۵۷,۴۰۸ ۱۲۸,۷۲۵,۶۸۱ ۶۷,۴۸۶,۶۱۰ ۶۸,۳۳۳,۳۰۰,۷۳۹,۹۰۷
۲ ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ۱,۰۱۲,۴۳۲ ۱,۰۱۰,۹۹۷ ۱۲,۶۶۵ ۴۱۶,۱۷۵ ۱۹۴,۸۶۵,۳۸۷ ۷۴,۵۶۳ ۱۲۸,۶۶۸,۲۷۳ ۶۶,۱۹۷,۱۱۴ ۶۶,۹۲۵,۰۶۳,۵۱۲,۸۹۸
۳ ۱۳۹۹/۰۱/۱۷ ۱,۰۱۲,۷۷۱ ۱,۰۱۱,۳۱۸ ۱۲,۵۴۰ ۴۲۹,۴۸۸ ۱۹۴,۴۴۹,۲۱۲ ۶۱,۶۱۷ ۱۲۸,۵۹۳,۷۱۰ ۶۵,۸۵۵,۵۰۲ ۶۶,۶۰۰,۸۳۰,۱۶۲,۰۰۷
۴ ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ۱,۰۱۲,۴۱۵ ۱,۰۱۰,۹۶۰ ۱۲,۱۱۲ ۰ ۱۹۴,۰۱۹,۷۲۴ ۰ ۱۲۸,۵۳۲,۰۹۳ ۶۵,۴۸۷,۶۳۱ ۶۶,۲۰۵,۳۹۵,۷۸۵,۲۵۱
۵ ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ۱,۰۱۰,۸۷۷ ۱,۰۰۹,۴۷۰ ۱۰,۶۹۶ ۰ ۱۹۴,۰۱۹,۷۲۴ ۲۶,۲۴۱ ۱۲۸,۵۳۲,۰۹۳ ۶۵,۴۸۷,۶۳۱ ۶۶,۱۰۷,۷۸۳,۰۸۸,۴۶۹
۶ ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ۱,۰۱۰,۴۷۲ ۱,۰۰۹,۰۶۴ ۱۰,۶۱۶ ۰ ۱۹۴,۰۱۹,۷۲۴ ۰ ۱۲۸,۵۰۵,۸۵۲ ۶۵,۵۱۳,۸۷۲ ۶۶,۱۰۷,۷۱۷,۵۸۴,۴۷۴
۷ ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ۱,۰۱۰,۰۶۷ ۱,۰۰۸,۶۶۰ ۱۰,۵۳۹ ۰ ۱۹۴,۰۱۹,۷۲۴ ۰ ۱۲۸,۵۰۵,۸۵۲ ۶۵,۵۱۳,۸۷۲ ۶۶,۰۸۱,۱۹۱,۵۱۱,۰۱۲
۸ ۱۳۹۹/۰۱/۱۲ ۱,۰۰۹,۶۶۲ ۱,۰۰۸,۲۵۵ ۱۰,۴۶۳ ۰ ۱۹۴,۰۱۹,۷۲۴ ۳۲,۹۴۶ ۱۲۸,۵۰۵,۸۵۲ ۶۵,۵۱۳,۸۷۲ ۶۶,۰۵۴,۶۹۳,۷۹۲,۳۵۸
۹ ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ۱,۰۰۹,۲۵۷ ۱,۰۰۷,۸۵۱ ۱۰,۳۸۱ ۳۲,۱۵۸ ۱۹۴,۰۱۹,۷۲۴ ۵,۶۴۴ ۱۲۸,۴۷۲,۹۰۶ ۶۵,۵۴۶,۸۱۸ ۶۶,۰۶۱,۴۱۵,۴۹۷,۵۲۳
۱۰ ۱۳۹۹/۰۱/۱۰ ۱,۰۰۸,۲۵۳ ۱,۰۰۶,۸۴۹ ۱۰,۳۷۲ ۹۹۳ ۱۹۳,۹۸۷,۵۶۶ ۱۷,۴۱۲ ۱۲۸,۴۶۷,۲۶۲ ۶۵,۵۲۰,۳۰۴ ۶۵,۹۶۹,۰۷۰,۹۳۳,۲۵۱
۱۱ ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ۱,۰۰۷,۷۹۷ ۱,۰۰۶,۴۱۷ ۹,۵۳۷ ۰ ۱۹۳,۹۸۶,۵۷۳ ۰ ۱۲۸,۴۴۹,۸۵۰ ۶۵,۵۳۶,۷۲۳ ۶۵,۹۵۷,۳۰۱,۱۲۲,۱۲۷
۱۲ ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ۱,۰۰۶,۱۱۹ ۱,۰۰۴,۷۵۸ ۹,۳۶۲ ۲,۱۶۶ ۱۹۳,۹۸۶,۵۷۳ ۶,۱۴۹ ۱۲۸,۴۴۹,۸۵۰ ۶۵,۵۳۶,۷۲۳ ۶۵,۸۴۸,۵۴۴,۶۳۴,۵۴۷
۱۳ ۱۳۹۹/۰۱/۰۷ ۱,۰۰۵,۷۱۶ ۱,۰۰۴,۳۵۵ ۹,۲۸۵ ۲۴۳,۸۱۳ ۱۹۳,۹۸۴,۴۰۷ ۶۸,۱۲۹ ۱۲۸,۴۴۳,۷۰۱ ۶۵,۵۴۰,۷۰۶ ۶۵,۸۲۶,۱۵۴,۵۹۱,۳۹۰
۱۴ ۱۳۹۹/۰۱/۰۶ ۱,۰۰۵,۳۱۰ ۱,۰۰۳,۹۴۵ ۹,۲۳۴ ۷,۱۵۱ ۱۹۳,۷۴۰,۵۹۴ ۶۳,۰۸۶ ۱۲۸,۳۷۵,۵۷۲ ۶۵,۳۶۵,۰۲۲ ۶۵,۶۲۲,۹۱۷,۰۷۷,۵۷۷
۱۵ ۱۳۹۹/۰۱/۰۵ ۱,۰۰۴,۰۸۴ ۱,۰۰۲,۷۴۰ ۱۱,۶۶۵ ۰ ۱۹۳,۷۳۳,۴۴۳ ۰ ۱۲۸,۳۱۲,۴۸۶ ۶۵,۴۲۰,۹۵۷ ۶۵,۶۰۰,۲۲۹,۷۳۸,۶۳۵
۱۶ ۱۳۹۹/۰۱/۰۴ ۱,۰۰۳,۶۴۸ ۱,۰۰۲,۳۰۱ ۱۲,۰۱۷ ۰ ۱۹۳,۷۳۳,۴۴۳ ۰ ۱۲۸,۳۱۲,۴۸۶ ۶۵,۴۲۰,۹۵۷ ۶۵,۵۷۱,۴۸۴,۵۱۴,۸۵۷
۱۷ ۱۳۹۹/۰۱/۰۳ ۱,۰۰۳,۰۷۳ ۱,۰۰۱,۷۲۶ ۱۲,۱۰۶ ۰ ۱۹۳,۷۳۳,۴۴۳ ۰ ۱۲۸,۳۱۲,۴۸۶ ۶۵,۴۲۰,۹۵۷ ۶۵,۵۳۳,۸۶۴,۵۱۶,۸۴۲
۱۸ ۱۳۹۹/۰۱/۰۲ ۱,۰۰۲,۴۹۷ ۱,۰۰۱,۱۵۱ ۱۲,۲۰۰ ۰ ۱۹۳,۷۳۳,۴۴۳ ۰ ۱۲۸,۳۱۲,۴۸۶ ۶۵,۴۲۰,۹۵۷ ۶۵,۴۹۶,۲۳۲,۲۸۸,۰۲۵
۱۹ ۱۳۹۹/۰۱/۰۱ ۱,۰۰۱,۹۲۲ ۱,۰۰۰,۵۷۶ ۱۲,۳۴۱ ۰ ۱۹۳,۷۳۳,۴۴۳ ۰ ۱۲۸,۳۱۲,۴۸۶ ۶۵,۴۲۰,۹۵۷ ۶۵,۴۵۸,۶۲۴,۷۸۱,۸۳۰
۲۰ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ ۱,۰۲۵,۱۸۲ ۱,۰۲۳,۸۳۶ ۱۲,۴۳۴ ۰ ۱۹۳,۷۳۳,۴۴۳ ۰ ۱۲۸,۳۱۲,۴۸۶ ۶۵,۴۲۰,۹۵۷ ۶۶,۹۸۰,۳۵۱,۵۶۲,۹۲۹