صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۷۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۴۸۴
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۸/۱۲/۰۵
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵۹,۱۶۵,۲۲۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۰,۸۳۴,۷۸۰
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۵۹,۳۳۱,۳۶۰,۳۶۰,۱۰۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۰۰۴,۴۷۰
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۰۰۲,۸۰۸
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۰۰۹,۸۵۰
تاریخ انتشار
۱۳۹۸/۱۲/۰۵
اطلاعات صندوق
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۱/۰۴/۱۱
نوع صندوق
بادرآمد ثابت با پیش بینی سود
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱ ۱۳۹۸/۱۲/۰۵ ۱,۰۰۴,۴۷۰ ۱,۰۰۲,۸۰۸ ۷,۰۴۲ ۱,۸۴۷,۰۳۸ ۱۸۱,۲۶۰,۰۰۸ ۳۲۶,۴۹۱ ۱۲۲,۰۹۴,۷۸۸ ۵۹,۱۶۵,۲۲۰ ۵۹,۳۳۱,۳۶۰,۳۶۰,۱۰۰
۲ ۱۳۹۸/۱۲/۰۴ ۱,۰۰۳,۹۴۶ ۱,۰۰۲,۲۴۷ ۶,۳۲۹ ۱,۷۱۶,۸۲۳ ۱۷۹,۴۱۲,۹۷۰ ۳,۱۱۰,۹۶۶ ۱۲۱,۷۶۸,۲۹۷ ۵۷,۶۴۴,۶۷۳ ۵۷,۷۷۴,۲۱۳,۲۴۴,۷۱۴
۳ ۱۳۹۸/۱۲/۰۳ ۱,۰۰۳,۳۰۴ ۱,۰۰۱,۶۶۹ ۴,۱۴۶ ۰ ۱۷۷,۶۹۶,۱۴۷ ۰ ۱۱۸,۶۵۷,۳۳۱ ۵۹,۰۳۸,۸۱۶ ۵۹,۱۳۷,۳۷۲,۵۲۲,۵۴۲
۴ ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ ۱,۰۰۲,۴۱۶ ۱,۰۰۰,۹۵۱ ۲,۵۱۱ ۲۷,۹۹۴ ۱۷۷,۶۹۶,۱۴۷ ۱۵۳,۲۶۴ ۱۱۸,۶۵۷,۳۳۱ ۵۹,۰۳۸,۸۱۶ ۵۹,۰۹۴,۹۶۲,۴۱۰,۱۹۹
۵ ۱۳۹۸/۱۲/۰۱ ۱,۰۰۲,۰۱۰ ۱,۰۰۰,۵۴۸ ۲,۴۵۰ ۲۱,۹۰۴ ۱۷۷,۶۶۸,۱۵۳ ۱۷۳,۹۷۵ ۱۱۸,۵۰۴,۰۶۷ ۵۹,۱۶۴,۰۸۶ ۵۹,۱۹۶,۵۲۸,۸۰۴,۵۲۸
۶ ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ ۱,۰۲۵,۵۱۹ ۱,۰۲۴,۰۶۲ ۲,۴۹۵ ۰ ۱۷۷,۶۴۶,۲۴۹ ۱۸۱,۵۵۸ ۱۱۸,۳۳۰,۰۹۲ ۵۹,۳۱۶,۱۵۷ ۶۰,۷۴۳,۴۰۸,۵۹۷,۶۲۵
۷ ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ ۱,۰۰۱,۴۵۷ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۴۹۵ ۰ ۱۷۷,۶۴۶,۲۴۹ ۱۸۱,۵۵۸ ۱۱۸,۳۳۰,۰۹۲ ۵۹,۳۱۶,۱۵۷ ۵۹,۳۱۶,۱۴۳,۲۲۷,۸۹۱
۸ ۱۳۹۸/۱۱/۲۹ ۱,۰۲۲,۶۸۷ ۱,۰۲۱,۲۴۴ ۳,۹۴۸ ۰ ۱۷۷,۶۴۶,۲۴۹ ۱۳۳,۷۸۵ ۱۱۸,۱۴۸,۵۳۴ ۵۹,۴۹۷,۷۱۵ ۶۰,۷۶۱,۶۵۴,۷۵۳,۳۱۴
۹ ۱۳۹۸/۱۱/۲۸ ۱,۰۲۲,۳۷۱ ۱,۰۲۰,۸۷۱ ۳,۸۴۳ ۰ ۱۷۷,۶۴۶,۲۴۹ ۱۸۵,۶۶۳ ۱۱۸,۰۱۴,۷۴۹ ۵۹,۶۳۱,۵۰۰ ۶۰,۸۷۶,۰۶۵,۵۹۹,۲۵۵
۱۰ ۱۳۹۸/۱۱/۲۷ ۱,۰۲۱,۰۷۰ ۱,۰۱۹,۵۹۴ ۳,۷۳۵ ۰ ۱۷۷,۶۴۶,۲۴۹ ۱۵۶,۹۳۶ ۱۱۷,۸۲۹,۰۸۶ ۵۹,۸۱۷,۱۶۳ ۶۰,۹۸۹,۲۰۸,۸۵۵,۷۲۹
۱۱ ۱۳۹۸/۱۱/۲۶ ۱,۰۱۸,۷۸۹ ۱,۰۱۷,۳۳۴ ۳,۷۹۶ ۰ ۱۷۷,۶۴۶,۲۴۹ ۰ ۱۱۷,۶۷۲,۱۵۰ ۵۹,۹۷۴,۰۹۹ ۶۱,۰۱۳,۶۹۶,۹۹۷,۵۸۶
۱۲ ۱۳۹۸/۱۱/۲۵ ۱,۰۱۵,۰۱۹ ۱,۰۱۳,۵۶۸ ۷,۹۱۲ ۶۷,۹۶۶ ۱۷۷,۶۴۶,۲۴۹ ۵۷,۰۲۸ ۱۱۷,۶۷۲,۱۵۰ ۵۹,۹۷۴,۰۹۹ ۶۰,۷۸۷,۸۳۱,۴۷۸,۹۹۱
۱۳ ۱۳۹۸/۱۱/۲۴ ۱,۰۱۴,۶۲۹ ۱,۰۱۳,۱۷۷ ۷,۸۱۷ ۱۵۶,۹۶۸ ۱۷۷,۵۷۸,۲۸۳ ۲۰۵,۰۶۵ ۱۱۷,۶۱۵,۱۲۲ ۵۹,۹۶۳,۱۶۱ ۶۰,۷۵۳,۳۲۲,۴۱۷,۶۹۲
۱۴ ۱۳۹۸/۱۱/۲۳ ۱,۰۱۴,۰۷۸ ۱,۰۱۲,۶۲۸ ۷,۸۷۱ ۰ ۱۷۷,۴۲۱,۳۱۵ ۰ ۱۱۷,۴۱۰,۰۵۷ ۶۰,۰۱۱,۲۵۸ ۶۰,۷۶۹,۰۸۷,۸۸۵,۵۱۹
۱۵ ۱۳۹۸/۱۱/۲۲ ۱,۰۱۳,۳۸۵ ۱,۰۱۱,۹۵۶ ۵,۰۳۵ ۲۲۰,۱۹۴ ۱۷۷,۴۲۱,۳۱۵ ۱۲۰,۴۹۰ ۱۱۷,۴۱۰,۰۵۷ ۶۰,۰۱۱,۲۵۸ ۶۰,۷۲۸,۷۲۹,۹۶۸,۲۳۴
۱۶ ۱۳۹۸/۱۱/۲۱ ۱,۰۱۲,۹۶۲ ۱,۰۱۱,۵۳۱ ۴,۹۷۹ ۱۴۵,۸۱۵ ۱۷۷,۲۰۱,۱۲۱ ۳۰۸,۵۳۷ ۱۱۷,۲۸۹,۵۶۷ ۵۹,۹۱۱,۵۵۴ ۶۰,۶۰۲,۳۷۵,۹۶۳,۶۹۰
۱۷ ۱۳۹۸/۱۱/۲۰ ۱,۰۱۲,۴۱۸ ۱,۰۱۰,۹۸۶ ۴,۹۲۳ ۳۲۱,۳۰۵ ۱۷۷,۰۵۵,۳۰۶ ۵۴۲,۲۳۸ ۱۱۶,۹۸۱,۰۳۰ ۶۰,۰۷۴,۲۷۶ ۶۰,۷۳۴,۲۳۷,۵۲۰,۸۶۴
۱۸ ۱۳۹۸/۱۱/۱۹ ۱,۰۱۱,۸۷۸ ۱,۰۱۰,۴۳۷ ۳,۴۰۴ ۰ ۱۷۶,۷۳۴,۰۰۱ ۰ ۱۱۶,۴۳۸,۷۹۲ ۶۰,۲۹۵,۲۰۹ ۶۰,۹۲۴,۵۲۵,۲۱۷,۵۰۱
۱۹ ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ۱,۰۱۱,۱۶۵ ۱,۰۰۹,۷۳۷ ۳,۱۳۶ ۱۳۴,۴۸۱ ۱۷۶,۷۳۴,۰۰۱ ۷۹,۵۲۱ ۱۱۶,۴۳۸,۷۹۲ ۶۰,۲۹۵,۲۰۹ ۶۰,۸۸۲,۳۰۵,۷۹۶,۹۵۱
۲۰ ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ۱,۰۱۰,۷۴۴ ۱,۰۰۹,۳۱۵ ۳,۰۷۵ ۱,۸۱۹,۵۱۷ ۱۷۶,۵۹۹,۵۲۰ ۴۰۰,۹۲۸ ۱۱۶,۳۵۹,۲۷۱ ۶۰,۲۴۰,۲۴۹ ۶۰,۸۰۱,۳۶۶,۹۱۷,۱۴۶