صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۷۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۴۸۴
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۹/۰۴/۲۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۶۸,۹۳۴,۰۳۶
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۱,۰۶۵,۹۶۴
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۷۱,۵۵۱,۷۸۵,۰۰۲,۴۶۱
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۰۳۸,۸۲۰
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۰۳۷,۹۷۵
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۰۵۹,۸۳۶
تاریخ انتشار
۱۳۹۹/۰۴/۲۱
اطلاعات صندوق
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۱/۰۴/۱۱
نوع صندوق
بادرآمد ثابت با پیش بینی سود
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ ۱,۰۳۸,۸۲۰ ۱,۰۳۷,۹۷۵ ۲۱,۸۶۱ ۰ ۲۰۷,۷۷۶,۲۶۲ ۰ ۱۳۸,۸۴۲,۲۲۶ ۶۸,۹۳۴,۰۳۶ ۷۱,۵۵۱,۷۸۵,۰۰۲,۴۶۱
  ۲ ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ۱,۰۴۰,۰۳۱ ۱,۰۳۹,۱۷۳ ۲۱,۶۵۸ ۰ ۲۰۷,۷۷۶,۲۶۲ ۱۲,۱۶۷ ۱۳۸,۸۴۲,۲۲۶ ۶۸,۹۳۴,۰۳۶ ۷۱,۶۳۴,۳۸۸,۴۹۰,۹۴۹
  ۳ ۱۳۹۹/۰۴/۱۹ ۱,۰۳۹,۵۶۶ ۱,۰۳۸,۷۰۸ ۲۱,۶۵۳ ۱۱۶,۲۵۳ ۲۰۷,۷۷۶,۲۶۲ ۱۷۵,۳۲۴ ۱۳۸,۸۳۰,۰۵۹ ۶۸,۹۴۶,۲۰۳ ۷۱,۶۱۴,۹۴۶,۰۸۰,۲۰۱
  ۴ ۱۳۹۹/۰۴/۱۸ ۱,۰۳۹,۱۵۷ ۱,۰۳۸,۲۹۹ ۲۱,۶۳۳ ۷۸,۸۷۲ ۲۰۷,۶۶۰,۰۰۹ ۶۰,۱۲۶ ۱۳۸,۶۵۴,۷۳۵ ۶۹,۰۰۵,۲۷۴ ۷۱,۶۴۸,۰۷۸,۴۹۶,۷۷۱
  ۵ ۱۳۹۹/۰۴/۱۷ ۱,۰۳۹,۲۰۶ ۱,۰۳۸,۲۹۲ ۲۱,۹۵۳ ۳۴,۶۷۱ ۲۰۷,۵۸۱,۱۳۷ ۴۲,۸۴۳ ۱۳۸,۵۹۴,۶۰۹ ۶۸,۹۸۶,۵۲۸ ۷۱,۶۲۸,۱۹۲,۰۵۶,۰۰۱
  ۶ ۱۳۹۹/۰۴/۱۶ ۱,۰۳۸,۰۶۹ ۱,۰۳۷,۱۳۸ ۲۱,۸۶۰ ۱۱۸,۲۸۲ ۲۰۷,۵۴۶,۴۶۶ ۲۶۲,۶۰۹ ۱۳۸,۵۵۱,۷۶۶ ۶۸,۹۹۴,۷۰۰ ۷۱,۵۵۷,۰۵۸,۷۲۶,۶۳۰
  ۷ ۱۳۹۹/۰۴/۱۵ ۱,۰۳۲,۳۷۹ ۱,۰۳۱,۴۶۹ ۲۱,۵۲۰ ۴,۲۵۱ ۲۰۷,۴۲۸,۱۸۴ ۱۶۹,۹۳۲ ۱۳۸,۲۸۹,۱۵۷ ۶۹,۱۳۹,۰۲۷ ۷۱,۳۱۴,۷۴۱,۸۰۲,۱۳۱
  ۸ ۱۳۹۹/۰۴/۱۴ ۱,۰۲۹,۶۸۳ ۱,۰۲۸,۷۷۳ ۲۱,۴۶۹ ۰ ۲۰۷,۴۲۳,۹۳۳ ۰ ۱۳۸,۱۱۹,۲۲۵ ۶۹,۳۰۴,۷۰۸ ۷۱,۲۹۸,۸۰۹,۰۶۲,۰۸۳
  ۹ ۱۳۹۹/۰۴/۱۳ ۱,۰۲۹,۶۸۱ ۱,۰۲۸,۷۴۸ ۲۱,۴۴۱ ۳,۷۸۹ ۲۰۷,۴۲۳,۹۳۳ ۶۵,۰۲۹ ۱۳۸,۱۱۹,۲۲۵ ۶۹,۳۰۴,۷۰۸ ۷۱,۲۹۷,۱۰۷,۸۹۱,۹۵۲
  ۱۰ ۱۳۹۹/۰۴/۱۲ ۱,۰۲۹,۲۲۳ ۱,۰۲۸,۲۹۱ ۲۱,۴۲۰ ۷۴,۲۶۰ ۲۰۷,۴۲۰,۱۴۴ ۲۰۱,۸۳۰ ۱۳۸,۰۵۴,۱۹۶ ۶۹,۳۶۵,۹۴۸ ۷۱,۳۲۸,۳۹۲,۷۷۴,۷۶۹
  ۱۱ ۱۳۹۹/۰۴/۱۱ ۱,۰۲۸,۷۶۱ ۱,۰۲۷,۸۳۱ ۲۱,۳۷۸ ۱۰,۲۲۲ ۲۰۷,۳۴۵,۸۸۴ ۴۹,۷۰۴ ۱۳۷,۸۵۲,۳۶۶ ۶۹,۴۹۳,۵۱۸ ۷۱,۴۲۷,۵۶۱,۰۶۳,۵۴۳
  ۱۲ ۱۳۹۹/۰۴/۱۰ ۱,۰۲۴,۰۹۲ ۱,۰۲۳,۱۵۶ ۲۱,۲۷۵ ۲۶,۲۴۹ ۲۰۷,۳۳۵,۶۶۲ ۳۳,۸۲۶ ۱۳۷,۸۰۲,۶۶۲ ۶۹,۵۳۳,۰۰۰ ۷۱,۱۴۳,۱۳۰,۲۲۵,۰۱۹
  ۱۳ ۱۳۹۹/۰۴/۰۹ ۱,۰۱۹,۰۰۱ ۱,۰۱۸,۰۷۹ ۲۱,۱۷۵ ۱۲۷,۸۵۹ ۲۰۷,۳۰۹,۴۱۳ ۸۶,۳۰۹ ۱۳۷,۷۶۸,۸۳۶ ۶۹,۵۴۰,۵۷۷ ۷۰,۷۹۷,۸۱۹,۴۲۲,۵۵۶
  ۱۴ ۱۳۹۹/۰۴/۰۸ ۱,۰۲۰,۷۰۴ ۱,۰۱۹,۷۶۴ ۲۱,۸۶۶ ۶۸۰,۱۹۹ ۲۰۷,۱۸۱,۵۵۴ ۱۳۳,۹۵۹ ۱۳۷,۶۸۲,۵۲۷ ۶۹,۴۹۹,۰۲۷ ۷۰,۸۷۲,۶۱۸,۴۳۲,۹۸۴
  ۱۵ ۱۳۹۹/۰۴/۰۷ ۱,۰۱۷,۷۱۲ ۱,۰۱۶,۷۶۴ ۲۲,۳۱۶ ۰ ۲۰۶,۵۰۱,۳۵۵ ۰ ۱۳۷,۵۴۸,۵۶۸ ۶۸,۹۵۲,۷۸۷ ۷۰,۱۰۸,۷۳۵,۲۳۱,۸۵۶
  ۱۶ ۱۳۹۹/۰۴/۰۶ ۱,۰۱۳,۶۷۲ ۱,۰۱۲,۷۳۱ ۲۲,۰۱۸ ۸,۸۸۲ ۲۰۶,۵۰۱,۳۵۵ ۶۲,۴۰۵ ۱۳۷,۵۴۸,۵۶۸ ۶۸,۹۵۲,۷۸۷ ۶۹,۸۳۰,۶۵۳,۴۶۳,۸۰۶
  ۱۷ ۱۳۹۹/۰۴/۰۵ ۱,۰۱۳,۲۱۸ ۱,۰۱۲,۲۷۸ ۲۱,۹۹۹ ۷۰۰,۳۰۸ ۲۰۶,۴۹۲,۴۷۳ ۷۴۴,۹۷۷ ۱۳۷,۴۸۶,۱۶۳ ۶۹,۰۰۶,۳۱۰ ۶۹,۸۵۳,۵۸۴,۶۸۹,۸۹۶
  ۱۸ ۱۳۹۹/۰۴/۰۴ ۱,۰۱۲,۷۵۴ ۱,۰۱۱,۸۱۵ ۲۱,۹۸۳ ۵۱,۰۸۲ ۲۰۵,۷۹۲,۱۶۵ ۴۲,۲۴۴ ۱۳۶,۷۴۱,۱۸۶ ۶۹,۰۵۰,۹۷۹ ۶۹,۸۶۶,۸۰۹,۰۴۶,۰۴۸
  ۱۹ ۱۳۹۹/۰۴/۰۳ ۱,۰۱۱,۳۸۲ ۱,۰۱۰,۴۴۰ ۲۲,۰۴۵ ۷۰۹,۶۶۱ ۲۰۵,۷۴۱,۰۸۳ ۱۴۹,۳۶۸ ۱۳۶,۶۹۸,۹۴۲ ۶۹,۰۴۲,۱۴۱ ۶۹,۷۶۲,۹۴۷,۷۵۷,۵۷۴
  ۲۰ ۱۳۹۹/۰۴/۰۲ ۱,۰۰۶,۶۹۴ ۱,۰۰۵,۷۴۸ ۲۲,۴۰۲ ۲,۴۴۴,۹۵۰ ۲۰۵,۰۳۱,۴۲۲ ۲۱۵,۹۹۷ ۱۳۶,۵۴۹,۵۷۴ ۶۸,۴۸۱,۸۴۸ ۶۸,۸۷۵,۴۴۸,۹۵۵,۹۵۱