صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۷۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۴۸۴
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۸/۰۸/۲۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵۱,۴۸۷,۸۹۲
تعداد واحدهای باقی مانده
۸,۵۱۲,۱۰۸
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۵۲,۰۸۰,۳۶۶,۳۹۰,۵۳۴
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۰۱۲,۷۷۳
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۰۱۱,۵۰۷
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۰۲۳,۲۰۸
تاریخ انتشار
۱۳۹۸/۰۸/۲۱
اطلاعات صندوق
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۱/۰۴/۱۱
نوع صندوق
بادرآمد ثابت با پیش بینی سود
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱ ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ۱,۰۱۲,۷۷۳ ۱,۰۱۱,۵۰۷ ۱۱,۷۰۱ ۱۰۱,۳۸۰ ۱۵۳,۳۶۲,۳۵۷ ۶۲,۲۴۱ ۱۰۴,۲۶۴,۹۰۴ ۵۱,۴۸۷,۸۹۲ ۵۲,۰۸۰,۳۶۶,۳۹۰,۵۳۴
۲ ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ۱,۰۱۲,۲۲۸ ۱,۰۱۰,۹۵۹ ۹,۸۲۰ ۱۶۳,۴۷۲ ۱۵۳,۲۶۰,۹۷۷ ۱۴۳,۰۹۷ ۱۰۴,۲۰۲,۶۶۳ ۵۱,۴۴۸,۷۵۳ ۵۲,۰۱۲,۵۵۸,۲۲۸,۳۵۳
۳ ۱۳۹۸/۰۸/۱۹ ۱,۰۱۱,۶۸۱ ۱,۰۱۰,۴۱۱ ۹,۷۲۶ ۱۸۱,۱۹۴ ۱۵۳,۰۹۷,۵۰۵ ۱۷۳,۴۰۰ ۱۰۴,۰۵۹,۵۶۶ ۵۱,۴۲۸,۳۷۸ ۵۱,۹۶۳,۸۱۰,۳۶۳,۰۵۶
۴ ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ۱,۰۱۱,۱۳۷ ۱,۰۰۹,۸۶۲ ۹,۴۱۹ ۰ ۱۵۲,۹۱۶,۳۱۱ ۰ ۱۰۳,۸۸۶,۱۶۶ ۵۱,۴۲۰,۵۸۴ ۵۱,۹۲۷,۷۱۷,۴۵۸,۵۸۰
۵ ۱۳۹۸/۰۸/۱۷ ۱,۰۱۰,۴۲۲ ۱,۰۰۹,۱۵۰ ۹,۴۴۹ ۲۸,۱۳۰ ۱۵۲,۹۱۶,۳۱۱ ۲۲,۴۱۰ ۱۰۳,۸۸۶,۱۶۶ ۵۱,۴۲۰,۵۸۴ ۵۱,۸۹۱,۰۸۷,۷۳۸,۲۷۹
۶ ۱۳۹۸/۰۸/۱۶ ۱,۰۱۰,۰۴۰ ۱,۰۰۸,۷۶۸ ۹,۳۴۷ ۰ ۱۵۲,۸۸۸,۱۸۱ ۰ ۱۰۳,۸۶۳,۷۵۶ ۵۱,۴۱۴,۸۶۴ ۵۱,۸۶۵,۶۷۸,۱۹۹,۰۵۷
۷ ۱۳۹۸/۰۸/۱۵ ۱,۰۰۹,۳۳۳ ۱,۰۰۸,۰۶۲ ۹,۵۶۶ ۲۱۱,۸۲۱ ۱۵۲,۸۸۸,۱۸۱ ۸۳,۲۵۳ ۱۰۳,۸۶۳,۷۵۶ ۵۱,۴۱۴,۸۶۴ ۵۱,۸۲۹,۳۵۰,۹۰۸,۴۴۳
۸ ۱۳۹۸/۰۸/۱۴ ۱,۰۰۸,۹۴۷ ۱,۰۰۷,۶۷۲ ۹,۴۸۷ ۲۲۸,۳۹۶ ۱۵۲,۶۷۶,۳۶۰ ۷۸,۰۵۹ ۱۰۳,۷۸۰,۵۰۳ ۵۱,۲۸۶,۲۹۶ ۵۱,۶۷۹,۷۶۳,۸۰۲,۷۳۹
۹ ۱۳۹۸/۰۸/۱۳ ۱,۰۰۸,۴۰۰ ۱,۰۰۷,۱۲۴ ۹,۴۰۵ ۳۹۱,۰۲۷ ۱۵۲,۴۴۷,۹۶۴ ۹۵,۶۲۶ ۱۰۳,۷۰۲,۴۴۴ ۵۱,۱۳۵,۹۵۹ ۵۱,۵۰۰,۲۴۴,۰۲۰,۳۰۱
۱۰ ۱۳۹۸/۰۸/۱۲ ۱,۰۰۷,۸۶۶ ۱,۰۰۶,۵۷۶ ۱۲,۰۴۰ ۲۳۷,۴۴۵ ۱۵۲,۰۵۶,۹۳۷ ۶۷,۱۳۲ ۱۰۳,۶۰۶,۸۱۸ ۵۰,۸۴۰,۵۵۸ ۵۱,۱۷۴,۸۹۴,۵۵۵,۴۶۸
۱۱ ۱۳۹۸/۰۸/۱۱ ۱,۰۰۷,۳۲۶ ۱,۰۰۶,۰۲۸ ۹,۷۱۶ ۰ ۱۵۱,۸۱۹,۴۹۲ ۰ ۱۰۳,۵۳۹,۶۸۶ ۵۰,۶۷۰,۲۴۵ ۵۰,۹۷۵,۶۶۵,۲۳۲,۱۵۹
۱۲ ۱۳۹۸/۰۸/۱۰ ۱,۰۰۶,۶۱۳ ۱,۰۰۵,۳۱۸ ۱۰,۱۶۷ ۵۵,۲۶۱ ۱۵۱,۸۱۹,۴۹۲ ۱۷,۴۶۲ ۱۰۳,۵۳۹,۶۸۶ ۵۰,۶۷۰,۲۴۵ ۵۰,۹۳۹,۷۱۹,۶۹۷,۱۲۹
۱۳ ۱۳۹۸/۰۸/۰۹ ۱,۰۰۶,۲۲۸ ۱,۰۰۴,۹۳۲ ۱۰,۰۷۳ ۳۵۲,۷۷۷ ۱۵۱,۷۶۴,۲۳۱ ۶۳,۹۴۹ ۱۰۳,۵۲۲,۲۲۴ ۵۰,۶۳۲,۴۴۶ ۵۰,۸۸۲,۱۶۵,۸۴۸,۴۸۶
۱۴ ۱۳۹۸/۰۸/۰۸ ۱,۰۰۵,۷۰۰ ۱,۰۰۴,۳۸۳ ۴۱۷ ۰ ۱۵۱,۴۱۱,۴۵۴ ۰ ۱۰۳,۴۵۸,۲۷۵ ۵۰,۳۴۳,۶۱۸ ۵۰,۵۶۴,۲۹۴,۲۹۷,۵۲۶
۱۵ ۱۳۹۸/۰۸/۰۷ ۱,۰۰۵,۰۱۲ ۱,۰۰۳,۶۹۹ ۵۹۷ ۳۳۷,۶۵۰ ۱۵۱,۴۱۱,۴۵۴ ۷۰,۰۰۵ ۱۰۳,۴۵۸,۲۷۵ ۵۰,۳۴۳,۶۱۸ ۵۰,۵۲۹,۸۴۱,۲۳۳,۷۲۰
۱۶ ۱۳۹۸/۰۸/۰۶ ۱,۰۰۴,۶۰۸ ۱,۰۰۳,۲۸۸ ۴۸۶ ۰ ۱۵۱,۰۷۳,۸۰۴ ۰ ۱۰۳,۳۸۸,۲۷۰ ۵۰,۰۷۵,۹۷۳ ۵۰,۲۴۰,۶۲۹,۸۹۱,۳۸۹
۱۷ ۱۳۹۸/۰۸/۰۵ ۱,۰۰۳,۹۳۲ ۱,۰۰۲,۶۱۵ ۶۲۵ ۵۸۶,۵۰۲ ۱۵۱,۰۷۳,۸۰۴ ۱۰۱,۱۶۰ ۱۰۳,۳۸۸,۲۷۰ ۵۰,۰۷۵,۹۷۳ ۵۰,۲۰۶,۹۱۶,۷۱۵,۳۸۷
۱۸ ۱۳۹۸/۰۸/۰۴ ۱,۰۰۳,۵۲۱ ۱,۰۰۲,۱۹۱ ۵۱۸ ۰ ۱۵۰,۴۸۷,۳۰۲ ۰ ۱۰۳,۲۸۷,۱۱۰ ۴۹,۵۹۰,۶۳۱ ۴۹,۶۹۹,۳۰۷,۲۸۹,۳۰۸
۱۹ ۱۳۹۸/۰۸/۰۳ ۱,۰۰۲,۹۱۰ ۱,۰۰۱,۵۸۰ ۶۵۶ ۲۶۷,۹۱۹ ۱۵۰,۴۸۷,۳۰۲ ۷۷,۳۹۶ ۱۰۳,۲۸۷,۱۱۰ ۴۹,۵۹۰,۶۳۱ ۴۹,۶۶۸,۹۶۴,۰۴۴,۱۵۸
۲۰ ۱۳۹۸/۰۸/۰۲ ۱,۰۰۲,۴۳۱ ۱,۰۰۱,۰۹۶ ۶۵۶ ۲,۱۹۳,۲۱۵ ۱۵۰,۲۱۹,۳۸۳ ۱۰۲,۴۲۳ ۱۰۳,۲۰۹,۷۱۴ ۴۹,۴۰۰,۱۰۸ ۴۹,۴۵۴,۲۶۴,۲۳۶,۶۱۵