صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۷۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۴۸۴
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۹/۰۵/۲۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۷۴,۷۵۵,۳۳۶
تعداد واحدهای باقی مانده
۵,۲۴۴,۶۶۴
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۷۵,۵۳۱,۵۱۶,۸۶۶,۰۷۱
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۰۱۱,۰۹۲
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۰۱۰,۳۸۳
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۰۳۰,۱۵۶
تاریخ انتشار
۱۳۹۹/۰۵/۲۱
اطلاعات صندوق
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۱/۰۴/۱۱
نوع صندوق
بادرآمد ثابت با پیش بینی سود
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۳۹۹/۰۵/۲۱ ۱,۰۱۱,۰۹۲ ۱,۰۱۰,۳۸۳ ۱۹,۷۷۳ ۱۵۷,۸۹۶ ۲۱۴,۷۹۲,۰۵۳ ۶,۴۹۷ ۱۴۰,۰۳۶,۷۱۷ ۷۴,۷۵۵,۳۳۶ ۷۵,۵۳۱,۵۱۶,۸۶۶,۰۷۱
  ۲ ۱۳۹۹/۰۵/۲۰ ۱,۰۱۲,۶۶۶ ۱,۰۱۱,۹۴۱ ۲۰,۱۸۰ ۵۸۰,۶۳۳ ۲۱۴,۶۳۴,۱۵۷ ۲۶,۲۶۰ ۱۴۰,۰۳۰,۲۲۰ ۷۴,۶۰۳,۹۳۷ ۷۵,۴۹۴,۷۸۱,۲۸۵,۹۱۱
  ۳ ۱۳۹۹/۰۵/۱۹ ۱,۰۱۴,۱۰۶ ۱,۰۱۳,۴۲۵ ۲۰,۳۸۷ ۰ ۲۱۴,۰۵۳,۵۲۴ ۰ ۱۴۰,۰۰۳,۹۶۰ ۷۴,۰۴۹,۵۶۴ ۷۵,۰۴۳,۶۷۵,۰۳۱,۴۹۹
  ۴ ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ۱,۰۱۲,۵۷۱ ۱,۰۱۱,۸۷۶ ۱۹,۷۲۰ ۰ ۲۱۴,۰۵۳,۵۲۴ ۰ ۱۴۰,۰۰۳,۹۶۰ ۷۴,۰۴۹,۵۶۴ ۷۴,۹۲۸,۹۷۹,۷۵۳,۱۵۱
  ۵ ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ۱,۰۱۲,۲۰۴ ۱,۰۱۱,۵۰۹ ۱۹,۶۴۸ ۶,۳۰۱ ۲۱۴,۰۵۳,۵۲۴ ۳,۸۶۸ ۱۴۰,۰۰۳,۹۶۰ ۷۴,۰۴۹,۵۶۴ ۷۴,۹۰۱,۸۱۵,۸۲۵,۳۹۱
  ۶ ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ ۱,۰۱۱,۸۳۷ ۱,۰۱۱,۱۴۳ ۱۹,۵۷۶ ۴۷۴,۶۶۱ ۲۱۴,۰۴۷,۲۲۳ ۲۴,۷۲۶ ۱۴۰,۰۰۰,۰۹۲ ۷۴,۰۴۷,۱۳۱ ۷۴,۸۷۲,۲۱۱,۲۷۳,۸۴۹
  ۷ ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ ۱,۰۱۱,۴۶۵ ۱,۰۱۰,۷۶۶ ۱۹,۶۲۳ ۲۵۵,۰۴۲ ۲۱۳,۵۷۲,۵۶۲ ۶۰,۸۱۹ ۱۳۹,۹۷۵,۳۶۶ ۷۳,۵۹۷,۱۹۶ ۷۴,۳۸۹,۵۳۹,۶۶۱,۱۴۳
  ۸ ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ۱,۰۰۹,۷۴۲ ۱,۰۰۹,۰۳۳ ۲۲,۰۱۴ ۱,۰۷۶,۶۹۶ ۲۱۳,۳۱۷,۵۲۰ ۱۵,۱۵۰ ۱۳۹,۹۱۴,۵۴۷ ۷۳,۴۰۲,۹۷۳ ۷۴,۰۶۶,۰۲۳,۶۵۷,۴۵۶
  ۹ ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ۱,۰۰۸,۶۹۲ ۱,۰۰۷,۹۶۲ ۲۲,۲۷۲ ۵۶۸,۰۲۱ ۲۱۲,۲۴۰,۸۲۴ ۴۷,۸۵۲ ۱۳۹,۸۹۹,۳۹۷ ۷۲,۳۴۱,۴۲۷ ۷۲,۹۱۷,۴۳۰,۱۰۰,۴۴۱
  ۱۰ ۱۳۹۹/۰۵/۱۲ ۱,۰۰۸,۸۱۰ ۱,۰۰۸,۰۳۵ ۲۲,۴۲۱ ۳۲۸,۹۵۳ ۲۱۱,۶۷۲,۸۰۳ ۹۸,۱۹۱ ۱۳۹,۸۵۱,۵۴۵ ۷۱,۸۲۱,۲۵۸ ۷۲,۳۹۸,۳۱۶,۲۹۹,۷۵۸
  ۱۱ ۱۳۹۹/۰۵/۱۱ ۱,۰۰۶,۵۲۱ ۱,۰۰۵,۷۴۰ ۲۴,۲۳۵ ۰ ۲۱۱,۳۴۳,۸۵۰ ۰ ۱۳۹,۷۵۳,۳۵۴ ۷۱,۵۹۰,۴۹۶ ۷۲,۰۰۱,۴۵۹,۵۳۳,۶۴۷
  ۱۲ ۱۳۹۹/۰۵/۱۰ ۱,۰۰۳,۳۰۶ ۱,۰۰۲,۵۲۷ ۲۴,۲۴۷ ۰ ۲۱۱,۳۴۳,۸۵۰ ۷,۲۶۸ ۱۳۹,۷۵۳,۳۵۴ ۷۱,۵۹۰,۴۹۶ ۷۱,۷۷۱,۳۸۹,۷۴۰,۱۰۵
  ۱۳ ۱۳۹۹/۰۵/۰۹ ۱,۰۰۲,۹۳۹ ۱,۰۰۲,۱۵۹ ۲۴,۱۷۴ ۴۲,۹۳۵ ۲۱۱,۳۴۳,۸۵۰ ۳۲,۹۱۰ ۱۳۹,۷۴۶,۰۸۶ ۷۱,۵۹۷,۷۶۴ ۷۱,۷۵۲,۳۷۷,۳۵۰,۶۷۰
  ۱۴ ۱۳۹۹/۰۵/۰۸ ۱,۰۰۲,۵۷۳ ۱,۰۰۱,۷۹۴ ۲۴,۱۰۵ ۱۹۹ ۲۱۱,۳۰۰,۹۱۵ ۶۲,۳۳۷ ۱۳۹,۷۱۳,۱۷۶ ۷۱,۵۸۷,۷۳۹ ۷۱,۷۱۶,۱۳۳,۱۳۸,۴۰۱
  ۱۵ ۱۳۹۹/۰۵/۰۷ ۱,۰۰۲,۵۳۷ ۱,۰۰۱,۷۴۴ ۲۵,۵۳۵ ۰ ۲۱۱,۳۰۰,۷۱۶ ۲۳,۳۹۷ ۱۳۹,۶۵۰,۸۳۹ ۷۱,۶۴۹,۸۷۷ ۷۱,۷۷۴,۸۵۳,۴۳۷,۶۲۷
  ۱۶ ۱۳۹۹/۰۵/۰۶ ۱,۰۰۱,۹۴۵ ۱,۰۰۱,۱۵۷ ۲۵,۴۹۳ ۱۹۰,۴۹۴ ۲۱۱,۳۰۰,۷۱۶ ۶۷,۵۱۸ ۱۳۹,۶۲۷,۴۴۲ ۷۱,۶۷۳,۲۷۴ ۷۱,۷۵۶,۲۲۷,۸۲۰,۵۸۰
  ۱۷ ۱۳۹۹/۰۵/۰۵ ۱,۰۰۲,۹۳۱ ۱,۰۰۲,۱۰۷ ۲۵,۷۴۳ ۲۳۶,۴۳۸ ۲۱۱,۱۱۰,۲۲۲ ۷۸,۱۹۷ ۱۳۹,۵۵۹,۹۲۴ ۷۱,۵۵۰,۲۹۸ ۷۱,۷۰۱,۰۸۹,۴۳۵,۹۱۱
  ۱۸ ۱۳۹۹/۰۵/۰۴ ۱,۰۰۳,۸۶۸ ۱,۰۰۳,۰۲۷ ۲۵,۵۷۶ ۰ ۲۱۰,۸۷۳,۷۸۴ ۰ ۱۳۹,۴۸۱,۷۲۷ ۷۱,۳۹۲,۰۵۷ ۷۱,۶۰۸,۱۴۸,۹۴۲,۰۱۹
  ۱۹ ۱۳۹۹/۰۵/۰۳ ۱,۰۰۱,۵۷۸ ۱,۰۰۰,۷۳۰ ۲۵,۵۲۵ ۳,۰۲۶ ۲۱۰,۸۷۳,۷۸۴ ۲۴,۵۷۶ ۱۳۹,۴۸۱,۷۲۷ ۷۱,۳۹۲,۰۵۷ ۷۱,۴۴۴,۱۳۹,۶۴۴,۱۹۴
  ۲۰ ۱۳۹۹/۰۵/۰۲ ۱,۰۰۱,۲۱۲ ۱,۰۰۰,۳۶۴ ۲۵,۴۴۶ ۱,۱۱۰,۱۰۶ ۲۱۰,۸۷۰,۷۵۸ ۱۶۴,۲۶۸ ۱۳۹,۴۵۷,۱۵۱ ۷۱,۴۱۳,۶۰۷ ۷۱,۴۳۹,۶۰۰,۴۴۱,۳۵۵