صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۷۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۴۸۴
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۸/۰۶/۲۴
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴۱,۷۷۲,۹۲۲
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۸,۲۲۷,۰۷۸
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۴۲,۳۲۲,۲۸۹,۸۴۲,۱۳۶
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۰۱۴,۴۴۱
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۰۱۳,۱۵۱
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۰۱۴,۰۲۲
تاریخ انتشار
۱۳۹۸/۰۶/۲۴
اطلاعات صندوق
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۱/۰۴/۱۱
نوع صندوق
بادرآمد ثابت با پیش بینی سود
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱ ۱۳۹۸/۰۶/۲۴ ۱,۰۱۴,۴۴۱ ۱,۰۱۳,۱۵۱ ۸۷۱ ۱۰۲,۵۴۴ ۱۳۸,۱۲۷,۴۸۶ ۳۸,۶۹۴ ۹۸,۳۸۲,۷۰۷ ۴۱,۷۷۲,۹۲۲ ۴۲,۳۲۲,۲۸۹,۸۴۲,۱۳۶
۲ ۱۳۹۸/۰۶/۲۳ ۱,۰۱۳,۹۰۲ ۱,۰۱۲,۶۰۳ ۱,۲۰۵ ۰ ۱۳۸,۰۲۴,۹۴۲ ۰ ۹۸,۳۴۴,۰۱۳ ۴۱,۷۰۹,۰۷۲ ۴۲,۲۳۴,۷۵۲,۱۰۷,۰۸۹
۳ ۱۳۹۸/۰۶/۲۲ ۱,۰۱۳,۱۹۹ ۱,۰۱۱,۹۰۸ ۱,۲۰۸ ۴۸,۵۹۲ ۱۳۸,۰۲۴,۹۴۲ ۳۸,۵۵۰ ۹۸,۳۴۴,۰۱۳ ۴۱,۷۰۹,۰۷۲ ۴۲,۲۰۵,۷۳۵,۴۶۲,۴۹۹
۴ ۱۳۹۸/۰۶/۲۱ ۱,۰۱۲,۷۹۹ ۱,۰۱۱,۵۰۷ ۱,۱۱۳ ۶۶,۳۰۴ ۱۳۷,۹۷۶,۳۵۰ ۵۶,۵۸۰ ۹۸,۳۰۵,۴۶۳ ۴۱,۶۹۹,۰۳۰ ۴۲,۱۷۸,۸۶۵,۲۱۰,۵۱۲
۵ ۱۳۹۸/۰۶/۲۰ ۱,۰۱۲,۲۵۰ ۱,۰۱۰,۹۵۹ ۱,۱۶۵ ۰ ۱۳۷,۹۱۰,۰۴۶ ۰ ۹۸,۲۴۸,۸۸۳ ۴۱,۶۸۹,۳۰۶ ۴۲,۱۴۶,۱۶۳,۱۹۹,۱۵۷
۶ ۱۳۹۸/۰۶/۱۹ ۱,۰۱۱,۴۰۲ ۱,۰۱۰,۱۱۴ ۱,۲۹۳ ۰ ۱۳۷,۹۱۰,۰۴۶ ۰ ۹۸,۲۴۸,۸۸۳ ۴۱,۶۸۹,۳۰۶ ۴۲,۱۱۰,۹۵۳,۷۰۴,۴۶۳
۷ ۱۳۹۸/۰۶/۱۸ ۱,۰۱۱,۰۰۴ ۱,۰۰۹,۷۱۶ ۱,۲۴۱ ۱۵۷,۲۸۴ ۱۳۷,۹۱۰,۰۴۶ ۱۰,۱۷۴ ۹۸,۲۴۸,۸۸۳ ۴۱,۶۸۹,۳۰۶ ۴۲,۰۹۴,۳۵۰,۶۰۲,۶۴۷
۸ ۱۳۹۸/۰۶/۱۷ ۱,۰۱۰,۶۰۷ ۱,۰۰۹,۳۱۵ ۱,۲۰۰ ۲۵۹,۸۷۵ ۱۳۷,۷۵۲,۷۶۲ ۵۸,۸۸۷ ۹۸,۲۳۸,۷۰۹ ۴۱,۵۴۲,۱۹۶ ۴۱,۹۲۹,۱۵۴,۸۶۳,۲۴۲
۹ ۱۳۹۸/۰۶/۱۶ ۱,۰۱۰,۰۶۸ ۱,۰۰۸,۷۶۷ ۸۲۲ ۰ ۱۳۷,۴۹۲,۸۸۷ ۰ ۹۸,۱۷۹,۸۲۲ ۴۱,۳۴۱,۲۰۸ ۴۱,۷۰۳,۶۴۰,۶۸۶,۶۹۰
۱۰ ۱۳۹۸/۰۶/۱۵ ۱,۰۰۹,۳۶۵ ۱,۰۰۸,۰۶۷ ۷۱۸ ۷۶,۵۳۰ ۱۳۷,۴۹۲,۸۸۷ ۲۵,۱۴۷ ۹۸,۱۷۹,۸۲۲ ۴۱,۳۴۱,۲۰۸ ۴۱,۶۷۴,۷۱۶,۳۳۶,۵۹۵
۱۱ ۱۳۹۸/۰۶/۱۴ ۱,۰۰۸,۹۷۰ ۱,۰۰۷,۶۷۱ ۶۷۳ ۱۸۴,۳۱۳ ۱۳۷,۴۱۶,۳۵۷ ۳۳,۰۴۹ ۹۸,۱۵۴,۶۷۵ ۴۱,۲۸۹,۸۲۵ ۴۱,۶۰۶,۵۷۳,۲۵۸,۰۹۵
۱۲ ۱۳۹۸/۰۶/۱۳ ۱,۰۰۸,۴۲۷ ۱,۰۰۷,۱۲۳ ۷۸۷ ۲۰۴,۷۸۸ ۱۳۷,۲۳۲,۰۴۴ ۳۸,۷۵۷ ۹۸,۱۲۱,۶۲۶ ۴۱,۱۳۸,۵۶۱ ۴۱,۴۳۱,۶۰۹,۳۷۱,۴۵۴
۱۳ ۱۳۹۸/۰۶/۱۲ ۱,۰۰۷,۹۰۲ ۱,۰۰۶,۵۷۵ ۷۲۴ ۱۸۳,۳۲۴ ۱۳۷,۰۲۷,۲۵۶ ۰ ۹۸,۰۸۲,۸۶۹ ۴۰,۹۷۲,۵۳۰ ۴۱,۲۴۱,۹۰۹,۲۱۶,۷۷۲
۱۴ ۱۳۹۸/۰۶/۱۱ ۱,۰۰۷,۳۴۷ ۱,۰۰۶,۰۲۷ ۱,۸۸۸ ۲۶۰,۰۷۸ ۱۳۶,۸۴۳,۹۳۲ ۶۲,۷۶۶ ۹۸,۰۸۲,۸۶۹ ۴۰,۷۸۹,۲۰۶ ۴۱,۰۳۵,۰۲۳,۷۰۲,۰۷۵
۱۵ ۱۳۹۸/۰۶/۱۰ ۱,۰۰۶,۸۱۴ ۱,۰۰۵,۴۷۹ ۲,۶۱۰ ۳۰۸,۲۶۴ ۱۳۶,۵۸۳,۸۵۴ ۵۰,۱۳۵ ۹۸,۰۲۰,۱۰۳ ۴۰,۵۹۱,۸۹۴ ۴۰,۸۱۴,۲۹۰,۶۴۷,۰۳۹
۱۶ ۱۳۹۸/۰۶/۰۹ ۱,۰۰۶,۲۶۸ ۱,۰۰۴,۹۳۲ ۲,۸۸۹ ۰ ۱۳۶,۲۷۵,۵۹۰ ۱۴۶,۳۵۷ ۹۷,۹۶۹,۹۶۸ ۴۰,۳۳۳,۷۶۵ ۴۰,۵۳۲,۶۸۲,۸۲۳,۰۱۵
۱۷ ۱۳۹۸/۰۶/۰۸ ۱,۰۰۵,۵۴۲ ۱,۰۰۴,۲۲۶ ۲,۸۴۵ ۶۵,۳۹۳ ۱۳۶,۲۷۵,۵۹۰ ۰ ۹۷,۸۲۳,۶۱۱ ۴۰,۴۸۰,۱۲۲ ۴۰,۶۵۱,۲۰۴,۱۷۸,۹۲۳
۱۸ ۱۳۹۸/۰۶/۰۷ ۱,۰۰۵,۱۵۴ ۱,۰۰۳,۸۳۶ ۲,۸۰۲ ۱۰۵,۴۸۹ ۱۳۶,۲۱۰,۱۹۷ ۱۶,۰۱۳ ۹۷,۸۲۳,۶۱۱ ۴۰,۴۱۴,۷۲۹ ۴۰,۵۶۹,۷۷۰,۱۹۴,۵۲۴
۱۹ ۱۳۹۸/۰۶/۰۶ ۱,۰۰۴,۶۰۸ ۱,۰۰۳,۲۸۸ ۲,۸۹۴ ۱۷۶,۶۷۸ ۱۳۶,۱۰۴,۷۰۸ ۳۶۶,۶۸۲ ۹۷,۸۰۷,۵۹۸ ۴۰,۳۲۵,۲۵۳ ۴۰,۴۵۷,۸۳۰,۹۴۰,۵۴۶
۲۰ ۱۳۹۸/۰۶/۰۵ ۱,۰۰۴,۰۵۳ ۱,۰۰۲,۷۴۰ ۲,۷۰۸ ۲۲۵,۲۰۱ ۱۳۵,۹۲۸,۰۳۰ ۳۸,۷۲۵ ۹۷,۴۴۰,۹۱۶ ۴۰,۵۱۵,۲۵۷ ۴۰,۶۲۶,۲۸۵,۷۸۲,۰۶۲