صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۷۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۴۸۴
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۸/۱۱/۰۲
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵۷,۰۲۶,۹۹۸
تعداد واحدهای باقی مانده
۲,۹۷۳,۰۰۲
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۵۷,۰۸۹,۵۲۵,۴۳۷,۶۲۴
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۰۰۲,۵۴۶
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۰۰۱,۰۹۶
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۰۰۴,۶۱۸
تاریخ انتشار
۱۳۹۸/۱۱/۰۲
اطلاعات صندوق
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۱/۰۴/۱۱
نوع صندوق
بادرآمد ثابت با پیش بینی سود
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱ ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ۱,۰۰۲,۵۴۶ ۱,۰۰۱,۰۹۶ ۳,۵۲۲ ۱,۲۴۲,۳۲۱ ۱۷۳,۰۸۵,۰۷۷ ۲۹۹,۱۸۱ ۱۱۸,۶۲۵,۰۷۴ ۵۷,۰۲۶,۹۹۸ ۵۷,۰۸۹,۵۲۵,۴۳۷,۶۲۴
۲ ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ۱,۰۰۲,۰۲۱ ۱,۰۰۰,۵۴۸ ۳,۲۴۸ ۶۷,۴۰۶ ۱۷۱,۸۴۲,۷۵۶ ۹۲,۷۶۳ ۱۱۸,۳۲۵,۸۹۳ ۵۶,۰۸۳,۸۵۸ ۵۶,۱۱۴,۶۱۳,۶۰۰,۹۰۱
۳ ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ۱,۰۱۸,۳۲۶ ۱,۰۱۶,۸۴۹ ۳,۶۶۸ ۱۳۴,۷۶۶ ۱۷۱,۷۷۵,۳۵۰ ۲۷۲,۵۴۲ ۱۱۸,۲۳۳,۱۳۰ ۵۶,۱۰۹,۲۱۵ ۵۷,۰۵۴,۵۷۴,۹۷۳,۷۵۰
۴ ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ۱,۰۰۱,۴۷۷ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۳,۶۶۸ ۱۳۴,۷۶۶ ۱۷۱,۷۷۵,۳۵۰ ۲۷۲,۵۴۲ ۱۱۸,۲۳۳,۱۳۰ ۵۶,۱۰۹,۲۱۵ ۵۶,۱۰۹,۱۹۰,۸۱۰,۲۱۵
۵ ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ ۱,۰۱۷,۳۵۷ ۱,۰۱۵,۸۹۰ ۴,۱۶۰ ۲۱۳,۱۱۷ ۱۷۱,۵۰۵,۸۱۸ ۳۶۰,۲۷۵ ۱۱۷,۶۸۸,۰۴۶ ۵۶,۲۴۶,۹۹۱ ۵۷,۱۴۰,۷۳۹,۶۳۳,۰۹۵
۶ ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ۱,۰۱۶,۸۰۵ ۱,۰۱۵,۳۴۲ ۴,۰۴۳ ۰ ۱۷۱,۲۹۲,۷۰۱ ۰ ۱۱۷,۳۲۷,۷۷۱ ۵۶,۳۹۴,۱۴۹ ۵۷,۲۵۹,۳۷۰,۴۹۴,۲۸۸
۷ ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ۱,۰۱۶,۱۰۵ ۱,۰۱۴,۶۶۰ ۵,۱۲۸ ۴۲,۲۷۸ ۱۷۱,۲۹۲,۷۰۱ ۴۵,۲۴۵ ۱۱۷,۳۲۷,۷۷۱ ۵۶,۳۹۴,۱۴۹ ۵۷,۲۲۰,۸۹۴,۴۵۲,۸۶۹
۸ ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ۱,۰۱۵,۶۹۲ ۱,۰۱۴,۲۴۷ ۵,۰۹۳ ۱۷۱,۹۴۷ ۱۷۱,۲۵۰,۴۲۳ ۱۱۶,۲۳۵ ۱۱۷,۲۸۲,۵۲۶ ۵۶,۳۹۷,۱۱۶ ۵۷,۲۰۰,۵۸۲,۲۴۸,۹۶۶
۹ ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ ۱,۰۱۵,۱۴۶ ۱,۰۱۳,۶۹۹ ۵,۱۹۶ ۳۶۲,۶۱۸ ۱۷۱,۰۷۸,۴۷۶ ۳۲۲,۷۴۷ ۱۱۷,۱۶۶,۲۹۱ ۵۶,۳۴۱,۴۰۴ ۵۷,۱۱۳,۲۴۲,۷۳۴,۲۳۵
۱۰ ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ ۱,۰۱۴,۵۸۹ ۱,۰۱۳,۱۵۱ ۵,۷۲۰ ۲۴۳,۱۸۹ ۱۷۰,۷۱۵,۸۵۸ ۳۱,۵۷۴ ۱۱۶,۸۴۳,۵۴۴ ۵۶,۳۰۱,۵۳۳ ۵۷,۰۴۱,۹۷۳,۴۷۹,۳۶۹
۱۱ ۱۳۹۸/۱۰/۲۳ ۱,۰۱۴,۰۴۶ ۱,۰۱۲,۶۰۳ ۴,۶۲۰ ۱۳۴,۹۷۷ ۱۷۰,۴۷۲,۶۶۹ ۲۷۴,۸۸۱ ۱۱۶,۸۱۱,۹۷۰ ۵۶,۰۸۹,۹۱۸ ۵۶,۷۹۶,۸۳۴,۲۶۴,۵۹۶
۱۲ ۱۳۹۸/۱۰/۲۲ ۱,۰۱۳,۴۸۳ ۱,۰۱۲,۰۵۵ ۳,۶۹۷ ۵۳۹,۷۵۷ ۱۷۰,۳۳۷,۶۹۲ ۱۲۲,۸۸۷ ۱۱۶,۵۳۷,۰۸۹ ۵۶,۲۲۹,۸۲۲ ۵۶,۹۰۷,۶۹۸,۰۵۳,۳۲۰
۱۳ ۱۳۹۸/۱۰/۲۱ ۱,۰۱۲,۹۲۸ ۱,۰۱۱,۵۰۷ ۲,۵۰۹ ۰ ۱۶۹,۷۹۷,۹۳۵ ۰ ۱۱۶,۴۱۴,۲۰۲ ۵۵,۸۱۲,۹۵۲ ۵۶,۴۵۵,۱۶۶,۲۶۱,۱۵۱
۱۴ ۱۳۹۸/۱۰/۲۰ ۱,۰۱۲,۲۳۵ ۱,۰۱۰,۸۲۰ ۲,۲۴۳ ۱۳۴,۸۸۵ ۱۶۹,۷۹۷,۹۳۵ ۱۰۴,۶۸۶ ۱۱۶,۴۱۴,۲۰۲ ۵۵,۸۱۲,۹۵۲ ۵۶,۴۱۶,۸۷۵,۱۰۹,۶۲۳
۱۵ ۱۳۹۸/۱۰/۱۹ ۱,۰۱۱,۸۲۶ ۱,۰۱۰,۴۱۱ ۲,۲۰۹ ۳,۱۲۶,۱۵۴ ۱۶۹,۶۶۳,۰۵۰ ۱۸۶,۳۷۹ ۱۱۶,۳۰۹,۵۱۶ ۵۵,۷۸۲,۷۵۳ ۵۶,۳۶۳,۴۹۹,۰۳۳,۳۸۸
۱۶ ۱۳۹۸/۱۰/۱۸ ۱,۰۱۱,۳۵۷ ۱,۰۰۹,۸۶۲ ۲,۳۵۵ ۵۶۹,۷۷۳ ۱۶۶,۵۳۶,۸۹۶ ۲۲۳,۲۸۲ ۱۱۶,۱۲۳,۱۳۷ ۵۲,۸۴۲,۹۷۸ ۵۳,۳۶۴,۱۳۱,۵۴۹,۸۸۶
۱۷ ۱۳۹۸/۱۰/۱۷ ۱,۰۱۰,۸۲۴ ۱,۰۰۹,۳۱۵ ۶,۷۹۲ ۷۱۶ ۱۶۵,۹۶۷,۱۲۳ ۱۹۳,۲۴۷ ۱۱۵,۸۹۹,۸۵۵ ۵۲,۴۹۶,۴۸۷ ۵۲,۹۸۵,۵۰۷,۲۸۱,۲۵۶
۱۸ ۱۳۹۸/۱۰/۱۶ ۱,۰۱۰,۲۵۰ ۱,۰۰۸,۷۶۷ ۴,۶۹۰ ۱۷۰,۳۸۹ ۱۶۵,۹۶۶,۴۰۷ ۱۴۶,۵۳۲ ۱۱۵,۷۰۶,۶۰۸ ۵۲,۶۸۹,۰۱۸ ۵۳,۱۵۰,۹۲۸,۹۴۸,۹۰۲
۱۹ ۱۳۹۸/۱۰/۱۵ ۱,۰۰۹,۷۰۳ ۱,۰۰۸,۲۱۹ ۴,۸۳۷ ۲۱۸,۲۸۴ ۱۶۵,۷۹۶,۰۱۸ ۲۵۱,۰۷۴ ۱۱۵,۵۶۰,۰۷۶ ۵۲,۶۶۵,۱۶۱ ۵۳,۰۹۸,۰۰۵,۶۰۷,۹۳۹
۲۰ ۱۳۹۸/۱۰/۱۴ ۱,۰۰۹,۱۲۶ ۱,۰۰۷,۶۷۱ ۵,۸۰۶ ۰ ۱۶۵,۵۷۷,۷۳۴ ۰ ۱۱۵,۳۰۹,۰۰۲ ۵۲,۶۹۷,۹۵۱ ۵۳,۱۰۲,۲۰۴,۰۸۰,۲۵۷