صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۷۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۴۸۴
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۸/۰۷/۲۸
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴۷,۴۱۳,۲۰۲
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۲,۵۸۶,۷۹۸
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۴۸,۱۴۰,۶۸۵,۹۴۱,۵۸۳
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۰۱۶,۵۷۰
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۰۱۵,۳۴۳
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۰۱۷,۶۲۶
تاریخ انتشار
۱۳۹۸/۰۷/۲۸
اطلاعات صندوق
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۱/۰۴/۱۱
نوع صندوق
بادرآمد ثابت با پیش بینی سود
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱ ۱۳۹۸/۰۷/۲۸ ۱,۰۱۶,۵۷۰ ۱,۰۱۵,۳۴۳ ۲,۲۸۳ ۰ ۱۴۷,۷۳۳,۳۱۸ ۰ ۱۰۲,۶۷۴,۰۹۸ ۴۷,۴۱۳,۲۰۲ ۴۸,۱۴۰,۶۸۵,۹۴۱,۵۸۳
۲ ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ۱,۰۱۵,۶۹۷ ۱,۰۱۴,۴۵۸ ۳,۹۲۴ ۰ ۱۴۷,۷۳۳,۳۱۸ ۰ ۱۰۲,۶۷۴,۰۹۸ ۴۷,۴۱۳,۲۰۲ ۴۸,۰۹۸,۷۰۵,۰۳۸,۱۴۴
۳ ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ۱,۰۱۵,۳۱۸ ۱,۰۱۴,۰۷۹ ۳,۸۰۷ ۵۸,۲۴۷ ۱۴۷,۷۳۳,۳۱۸ ۳,۲۳۱ ۱۰۲,۶۷۴,۰۹۸ ۴۷,۴۱۳,۲۰۲ ۴۸,۰۸۰,۷۳۳,۲۴۰,۰۴۷
۴ ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ۱,۰۱۴,۹۳۹ ۱,۰۱۳,۶۹۹ ۳,۶۹۳ ۱۳۴,۸۶۱ ۱۴۷,۶۷۵,۰۷۱ ۶۵,۸۸۶ ۱۰۲,۶۷۰,۸۶۷ ۴۷,۳۵۸,۱۸۶ ۴۸,۰۰۶,۹۳۸,۲۲۶,۳۱۸
۵ ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ۱,۰۱۴,۳۹۳ ۱,۰۱۳,۱۵۱ ۳,۷۴۸ ۳۷۹,۸۰۷ ۱۴۷,۵۴۰,۲۱۰ ۱۴۱,۶۴۸ ۱۰۲,۶۰۴,۹۸۱ ۴۷,۲۸۹,۲۱۱ ۴۷,۹۱۱,۱۱۵,۴۵۵,۷۱۴
۶ ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ۱,۰۱۳,۸۴۷ ۱,۰۱۲,۶۰۳ ۳,۷۳۶ ۲۳۳,۷۹۶ ۱۴۷,۱۶۰,۴۰۳ ۷۳,۸۳۱ ۱۰۲,۴۶۳,۳۳۳ ۴۷,۰۵۱,۰۵۲ ۴۷,۶۴۴,۰۲۳,۴۲۱,۹۱۸
۷ ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ۱,۰۱۳,۳۲۲ ۱,۰۱۲,۰۵۴ ۴,۰۶۵ ۳۳۰,۸۰۲ ۱۴۶,۹۲۶,۶۰۷ ۴۶,۰۸۷ ۱۰۲,۳۸۹,۵۰۲ ۴۶,۸۹۱,۰۸۷ ۴۷,۴۵۶,۳۲۱,۳۸۰,۱۰۲
۸ ۱۳۹۸/۰۷/۲۱ ۱,۰۱۲,۸۵۹ ۱,۰۱۱,۵۰۷ ۴,۶۲۵ ۱۸۲,۱۸۰ ۱۴۶,۵۹۵,۸۰۵ ۴۴,۰۱۳ ۱۰۲,۳۴۳,۴۱۵ ۴۶,۶۰۶,۳۷۲ ۴۷,۱۴۲,۶۵۵,۹۸۹,۳۲۲
۹ ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ ۱,۰۱۲,۳۰۷ ۱,۰۱۰,۹۵۹ ۴,۵۹۴ ۰ ۱۴۶,۴۱۳,۶۲۵ ۰ ۱۰۲,۲۹۹,۴۰۲ ۴۶,۴۶۸,۲۰۵ ۴۶,۹۷۷,۴۵۵,۲۴۷,۷۱۹
۱۰ ۱۳۹۸/۰۷/۱۹ ۱,۰۱۱,۵۶۱ ۱,۰۱۰,۲۳۶ ۴,۴۳۱ ۹۳,۲۱۸ ۱۴۶,۴۱۳,۶۲۵ ۱۲,۷۶۶ ۱۰۲,۲۹۹,۴۰۲ ۴۶,۴۶۸,۲۰۵ ۴۶,۹۴۳,۸۶۸,۹۰۹,۹۶۴
۱۱ ۱۳۹۸/۰۷/۱۸ ۱,۰۱۱,۱۹۰ ۱,۰۰۹,۸۶۳ ۴,۳۱۹ ۵۳۱,۸۹۱ ۱۴۶,۳۲۰,۴۰۷ ۸۶,۰۹۶ ۱۰۲,۲۸۶,۶۳۶ ۴۶,۳۸۷,۷۵۳ ۴۶,۸۴۵,۲۹۲,۸۶۴,۸۲۶
۱۲ ۱۳۹۸/۰۷/۱۷ ۱,۰۱۰,۶۵۶ ۱,۰۰۹,۳۱۶ ۴,۴۰۴ ۱۶۶,۱۰۷ ۱۴۵,۷۸۸,۵۱۶ ۳۹,۹۱۳ ۱۰۲,۲۰۰,۵۴۰ ۴۵,۹۴۱,۹۵۸ ۴۶,۳۶۹,۹۵۴,۵۸۶,۸۱۸
۱۳ ۱۳۹۸/۰۷/۱۶ ۱,۰۱۰,۱۱۲ ۱,۰۰۸,۷۶۸ ۴,۴۹۹ ۱۸۶,۸۰۱ ۱۴۵,۶۲۲,۴۰۹ ۴۲,۲۵۰ ۱۰۲,۱۶۰,۶۲۷ ۴۵,۸۱۵,۷۶۴ ۴۶,۲۱۷,۴۹۳,۳۹۴,۹۹۹
۱۴ ۱۳۹۸/۰۷/۱۵ ۱,۰۰۹,۵۶۱ ۱,۰۰۸,۲۱۹ ۴,۵۲۷ ۲۰۶,۵۶۱ ۱۴۵,۴۳۵,۶۰۸ ۱۲۷,۱۲۰ ۱۰۲,۱۱۸,۳۷۷ ۴۵,۶۷۱,۲۱۳ ۴۶,۰۴۶,۵۹۴,۷۶۸,۸۶۱
۱۵ ۱۳۹۸/۰۷/۱۴ ۱,۰۰۹,۰۲۰ ۱,۰۰۷,۶۷۲ ۴,۳۸۸ ۲۶۲,۸۲۱ ۱۴۵,۲۲۹,۰۴۷ ۶۵,۸۸۲ ۱۰۱,۹۹۱,۲۵۷ ۴۵,۵۹۱,۷۷۲ ۴۵,۹۴۱,۵۶۶,۴۱۴,۲۱۶
۱۶ ۱۳۹۸/۰۷/۱۳ ۱,۰۰۸,۴۸۶ ۱,۰۰۷,۱۲۴ ۵,۰۵۸ ۰ ۱۴۴,۹۶۶,۲۲۶ ۰ ۱۰۱,۹۲۵,۳۷۵ ۴۵,۳۹۴,۸۳۳ ۴۵,۷۱۸,۲۲۳,۶۳۴,۷۰۷
۱۷ ۱۳۹۸/۰۷/۱۲ ۱,۰۰۷,۷۵۵ ۱,۰۰۶,۳۹۷ ۷,۱۷۲ ۱۸۶,۶۳۲ ۱۴۴,۹۶۶,۲۲۶ ۲۵,۱۳۳ ۱۰۱,۹۲۵,۳۷۵ ۴۵,۳۹۴,۸۳۳ ۴۵,۶۸۵,۲۰۳,۶۴۱,۶۴۰
۱۸ ۱۳۹۸/۰۷/۱۱ ۱,۰۰۷,۳۹۱ ۱,۰۰۶,۰۲۸ ۷,۱۲۳ ۱,۵۵۰,۵۱۰ ۱۴۴,۷۷۹,۵۹۴ ۳۴,۸۴۵ ۱۰۱,۹۰۰,۲۴۲ ۴۵,۲۳۳,۳۳۴ ۴۵,۵۰۵,۹۸۴,۱۱۳,۳۸۳
۱۹ ۱۳۹۸/۰۷/۱۰ ۱,۰۰۶,۸۹۱ ۱,۰۰۵,۴۸۰ ۷,۴۳۳ ۳۰۴,۲۶۸ ۱۴۳,۲۲۹,۰۸۴ ۱۶۱,۹۵۹ ۱۰۱,۸۶۵,۳۹۷ ۴۳,۷۱۷,۶۶۹ ۴۳,۹۵۷,۲۵۲,۱۹۰,۴۵۷
۲۰ ۱۳۹۸/۰۷/۰۹ ۱,۰۰۶,۳۳۰ ۱,۰۰۴,۹۳۲ ۷,۳۳۹ ۱,۲۲۹,۹۹۱ ۱۴۲,۹۲۴,۸۱۶ ۹۸,۱۵۰ ۱۰۱,۷۰۳,۴۳۸ ۴۳,۵۷۵,۳۶۰ ۴۳,۷۹۰,۲۶۸,۴۹۵,۴۸۰