صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۷۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۴۸۴
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۹/۰۵/۱۲
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۷۱,۸۲۱,۲۵۸
تعداد واحدهای باقی مانده
۸,۱۷۸,۷۴۲
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۷۲,۳۹۸,۳۱۶,۲۹۹,۷۵۸
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۰۰۸,۸۱۰
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۰۰۸,۰۳۵
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۰۳۰,۴۵۶
تاریخ انتشار
۱۳۹۹/۰۵/۱۲
اطلاعات صندوق
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۱/۰۴/۱۱
نوع صندوق
بادرآمد ثابت با پیش بینی سود
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۳۹۹/۰۵/۱۲ ۱,۰۰۸,۸۱۰ ۱,۰۰۸,۰۳۵ ۲۲,۴۲۱ ۳۲۸,۹۵۳ ۲۱۱,۶۷۲,۸۰۳ ۹۸,۱۹۱ ۱۳۹,۸۵۱,۵۴۵ ۷۱,۸۲۱,۲۵۸ ۷۲,۳۹۸,۳۱۶,۲۹۹,۷۵۸
  ۲ ۱۳۹۹/۰۵/۱۱ ۱,۰۰۶,۵۲۱ ۱,۰۰۵,۷۴۰ ۲۴,۲۳۵ ۰ ۲۱۱,۳۴۳,۸۵۰ ۰ ۱۳۹,۷۵۳,۳۵۴ ۷۱,۵۹۰,۴۹۶ ۷۲,۰۰۱,۴۵۹,۵۳۳,۶۴۷
  ۳ ۱۳۹۹/۰۵/۱۰ ۱,۰۰۳,۳۰۶ ۱,۰۰۲,۵۲۷ ۲۴,۲۴۷ ۰ ۲۱۱,۳۴۳,۸۵۰ ۷,۲۶۸ ۱۳۹,۷۵۳,۳۵۴ ۷۱,۵۹۰,۴۹۶ ۷۱,۷۷۱,۳۸۹,۷۴۰,۱۰۵
  ۴ ۱۳۹۹/۰۵/۰۹ ۱,۰۰۲,۹۳۹ ۱,۰۰۲,۱۵۹ ۲۴,۱۷۴ ۴۲,۹۳۵ ۲۱۱,۳۴۳,۸۵۰ ۳۲,۹۱۰ ۱۳۹,۷۴۶,۰۸۶ ۷۱,۵۹۷,۷۶۴ ۷۱,۷۵۲,۳۷۷,۳۵۰,۶۷۰
  ۵ ۱۳۹۹/۰۵/۰۸ ۱,۰۰۲,۵۷۳ ۱,۰۰۱,۷۹۴ ۲۴,۱۰۵ ۱۹۹ ۲۱۱,۳۰۰,۹۱۵ ۶۲,۳۳۷ ۱۳۹,۷۱۳,۱۷۶ ۷۱,۵۸۷,۷۳۹ ۷۱,۷۱۶,۱۳۳,۱۳۸,۴۰۱
  ۶ ۱۳۹۹/۰۵/۰۷ ۱,۰۰۲,۵۳۷ ۱,۰۰۱,۷۴۴ ۲۵,۵۳۵ ۰ ۲۱۱,۳۰۰,۷۱۶ ۲۳,۳۹۷ ۱۳۹,۶۵۰,۸۳۹ ۷۱,۶۴۹,۸۷۷ ۷۱,۷۷۴,۸۵۳,۴۳۷,۶۲۷
  ۷ ۱۳۹۹/۰۵/۰۶ ۱,۰۰۱,۹۴۵ ۱,۰۰۱,۱۵۷ ۲۵,۴۹۳ ۱۹۰,۴۹۴ ۲۱۱,۳۰۰,۷۱۶ ۶۷,۵۱۸ ۱۳۹,۶۲۷,۴۴۲ ۷۱,۶۷۳,۲۷۴ ۷۱,۷۵۶,۲۲۷,۸۲۰,۵۸۰
  ۸ ۱۳۹۹/۰۵/۰۵ ۱,۰۰۲,۹۳۱ ۱,۰۰۲,۱۰۷ ۲۵,۷۴۳ ۲۳۶,۴۳۸ ۲۱۱,۱۱۰,۲۲۲ ۷۸,۱۹۷ ۱۳۹,۵۵۹,۹۲۴ ۷۱,۵۵۰,۲۹۸ ۷۱,۷۰۱,۰۸۹,۴۳۵,۹۱۱
  ۹ ۱۳۹۹/۰۵/۰۴ ۱,۰۰۳,۸۶۸ ۱,۰۰۳,۰۲۷ ۲۵,۵۷۶ ۰ ۲۱۰,۸۷۳,۷۸۴ ۰ ۱۳۹,۴۸۱,۷۲۷ ۷۱,۳۹۲,۰۵۷ ۷۱,۶۰۸,۱۴۸,۹۴۲,۰۱۹
  ۱۰ ۱۳۹۹/۰۵/۰۳ ۱,۰۰۱,۵۷۸ ۱,۰۰۰,۷۳۰ ۲۵,۵۲۵ ۳,۰۲۶ ۲۱۰,۸۷۳,۷۸۴ ۲۴,۵۷۶ ۱۳۹,۴۸۱,۷۲۷ ۷۱,۳۹۲,۰۵۷ ۷۱,۴۴۴,۱۳۹,۶۴۴,۱۹۴
  ۱۱ ۱۳۹۹/۰۵/۰۲ ۱,۰۰۱,۲۱۲ ۱,۰۰۰,۳۶۴ ۲۵,۴۴۶ ۱,۱۱۰,۱۰۶ ۲۱۰,۸۷۰,۷۵۸ ۱۶۴,۲۶۸ ۱۳۹,۴۵۷,۱۵۱ ۷۱,۴۱۳,۶۰۷ ۷۱,۴۳۹,۶۰۰,۴۴۱,۳۵۵
  ۱۲ ۱۳۹۹/۰۵/۰۱ ۱,۰۰۰,۹۰۲ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۲۵,۷۱۵ ۱,۳۹۸,۱۴۶ ۲۰۹,۷۶۰,۶۵۲ ۴۵,۵۴۵ ۱۳۹,۲۹۲,۸۸۳ ۷۰,۴۶۷,۷۶۹ ۷۰,۴۶۷,۷۷۳,۵۲۳,۹۵۶
  ۱۳ ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ ۱,۰۵۰,۱۶۹ ۱,۰۴۹,۲۴۵ ۲۶,۵۳۶ ۰ ۲۰۸,۳۶۲,۵۰۶ ۵۹,۳۱۱ ۱۳۹,۲۴۷,۳۳۸ ۶۹,۱۱۵,۱۶۸ ۷۲,۵۱۸,۷۵۳,۲۵۲,۸۲۶
  ۱۴ ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ ۱,۰۰۰,۹۲۴ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۲۶,۵۳۶ ۰ ۲۰۸,۳۶۲,۵۰۶ ۵۹,۳۱۱ ۱۳۹,۲۴۷,۳۳۸ ۶۹,۱۱۵,۱۶۸ ۶۹,۱۱۵,۱۷۶,۸۰۴,۶۶۶
  ۱۵ ۱۳۹۹/۰۴/۳۰ ۱,۰۴۹,۷۵۹ ۱,۰۴۸,۸۳۱ ۲۶,۸۳۳ ۳۵۳,۰۲۶ ۲۰۸,۳۶۲,۵۰۶ ۸۴,۲۸۲ ۱۳۹,۱۸۸,۰۲۷ ۶۹,۱۷۴,۴۷۹ ۷۲,۵۵۲,۳۳۶,۷۵۲,۶۵۰
  ۱۶ ۱۳۹۹/۰۴/۲۹ ۱,۰۴۸,۰۷۹ ۱,۰۴۷,۱۶۹ ۲۵,۸۹۷ ۰ ۲۰۸,۰۰۹,۴۸۰ ۱۸,۶۳۷ ۱۳۹,۱۰۳,۷۴۵ ۶۸,۹۰۵,۷۳۵ ۷۲,۱۵۵,۹۳۰,۵۰۸,۲۴۸
  ۱۷ ۱۳۹۹/۰۴/۲۸ ۱,۰۴۴,۸۷۶ ۱,۰۴۳,۹۸۶ ۲۵,۱۴۰ ۰ ۲۰۸,۰۰۹,۴۸۰ ۰ ۱۳۹,۰۸۵,۱۰۸ ۶۸,۹۲۴,۳۷۲ ۷۱,۹۵۶,۰۵۱,۳۳۲,۸۲۴
  ۱۸ ۱۳۹۹/۰۴/۲۷ ۱,۰۴۶,۳۹۸ ۱,۰۴۵,۴۹۷ ۲۵,۱۳۴ ۰ ۲۰۸,۰۰۹,۴۸۰ ۱۸,۹۴۲ ۱۳۹,۰۸۵,۱۰۸ ۶۸,۹۲۴,۳۷۲ ۷۲,۰۶۰,۱۹۲,۴۰۰,۸۳۴
  ۱۹ ۱۳۹۹/۰۴/۲۶ ۱,۰۴۵,۹۱۵ ۱,۰۴۵,۰۱۴ ۲۵,۱۲۶ ۹۵۶ ۲۰۸,۰۰۹,۴۸۰ ۲۴,۳۸۰ ۱۳۹,۰۶۶,۱۶۶ ۶۸,۹۴۳,۳۱۴ ۷۲,۰۴۶,۷۵۸,۵۷۴,۴۳۶
  ۲۰ ۱۳۹۹/۰۴/۲۵ ۱,۰۴۵,۴۵۷ ۱,۰۴۴,۵۵۶ ۲۵,۱۱۶ ۱۸۳ ۲۰۸,۰۰۸,۵۲۴ ۲۴,۹۷۲ ۱۳۹,۰۴۱,۷۸۶ ۶۸,۹۶۶,۷۳۸ ۷۲,۰۳۹,۶۳۴,۲۷۷,۸۱۰