صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۷۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۴۸۴
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۸/۰۴/۲۶
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳۷,۷۱۵,۴۰۹
تعداد واحدهای باقی مانده
۲۲,۲۸۴,۵۹۱
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۳۸,۲۵۲,۷۲۳,۹۲۵,۰۲۴
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۰۱۵,۶۸۷
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۰۱۴,۲۴۷
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۰۱۵,۱۱۳
تاریخ انتشار
1398/04/26
اطلاعات صندوق
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۱/۰۴/۱۱
نوع صندوق
بادرآمد ثابت با پیش بینی سود
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱ ۱۳۹۸/۰۴/۲۶ ۱,۰۱۵,۶۸۷ ۱,۰۱۴,۲۴۷ ۸۶۶ ۴۵,۷۴۴ ۱۳۰,۷۰۴,۱۰۸ ۷۵,۳۷۵ ۹۵,۰۱۷,۱۶۸ ۳۷,۷۱۵,۴۰۹ ۳۸,۲۵۲,۷۲۳,۹۲۵,۰۲۴
۲ ۱۳۹۸/۰۴/۲۵ ۱,۰۱۵,۱۴۱ ۱,۰۱۳,۶۹۹ ۱,۱۳۷ ۶۳,۹۰۳ ۱۳۰,۶۵۸,۳۶۴ ۲۶,۰۴۷ ۹۴,۹۴۱,۷۹۳ ۳۷,۷۴۵,۰۴۰ ۳۸,۲۶۲,۱۱۹,۰۱۵,۵۴۳
۳ ۱۳۹۸/۰۴/۲۴ ۱,۰۱۴,۶۰۸ ۱,۰۱۳,۱۵۱ ۱,۲۲۹ ۷۸,۵۳۳ ۱۳۰,۵۹۴,۴۶۱ ۲۱۸,۳۲۴ ۹۴,۹۱۵,۷۴۶ ۳۷,۷۰۷,۱۸۴ ۳۸,۲۰۳,۰۶۵,۹۵۹,۰۷۱
۴ ۱۳۹۸/۰۴/۲۳ ۱,۰۱۴,۰۵۸ ۱,۰۱۲,۶۰۳ ۶,۹۸۴ ۱۲۳,۶۲۷ ۱۳۰,۵۱۵,۹۲۸ ۶۵,۸۸۲ ۹۴,۶۹۷,۴۲۲ ۳۷,۸۴۶,۹۷۵ ۳۸,۳۲۳,۹۴۶,۷۸۸,۶۵۶
۵ ۱۳۹۸/۰۴/۲۲ ۱,۰۱۳,۵۱۱ ۱,۰۱۲,۰۵۵ ۸۷۵ ۰ ۱۳۰,۳۹۲,۳۰۱ ۱۴۸,۴۳۰ ۹۴,۶۳۱,۵۴۰ ۳۷,۷۸۹,۲۳۰ ۳۸,۲۴۴,۷۷۵,۱۸۵,۴۹۲
۶ ۱۳۹۸/۰۴/۲۱ ۱,۰۱۲,۸۰۶ ۱,۰۱۱,۳۵۳ ۸۲۶ ۶۹,۴۰۲ ۱۳۰,۳۹۲,۳۰۱ ۰ ۹۴,۴۸۳,۱۱۰ ۳۷,۹۳۷,۶۶۰ ۳۸,۳۶۸,۳۶۴,۷۱۰,۸۸۹
۷ ۱۳۹۸/۰۴/۲۰ ۱,۰۱۲,۴۱۵ ۱,۰۱۰,۹۵۹ ۷۷۸ ۸۴,۱۵۲ ۱۳۰,۳۲۲,۸۹۹ ۱۲,۱۵۴ ۹۴,۴۸۳,۱۱۰ ۳۷,۸۶۸,۲۵۸ ۳۸,۲۸۳,۲۴۸,۳۴۱,۱۲۹
۸ ۱۳۹۸/۰۴/۱۹ ۱,۰۱۱,۸۶۹ ۱,۰۱۰,۴۱۱ ۸۸۳ ۱۰۹,۰۱۷ ۱۳۰,۲۳۸,۷۴۷ ۱۹,۸۴۹ ۹۴,۴۷۰,۹۵۶ ۳۷,۷۹۶,۲۶۰ ۳۸,۱۸۹,۷۴۹,۰۸۵,۳۵۶
۹ ۱۳۹۸/۰۴/۱۸ ۱,۰۱۱,۳۲۸ ۱,۰۰۹,۸۶۳ ۱,۰۷۰ ۱۴۰,۶۲۹ ۱۳۰,۱۲۹,۷۳۰ ۴۲,۸۱۴ ۹۴,۴۵۱,۱۰۷ ۳۷,۷۰۷,۰۹۲ ۳۸,۰۷۹,۰۰۱,۵۷۳,۶۰۰
۱۰ ۱۳۹۸/۰۴/۱۷ ۱,۰۱۰,۷۸۹ ۱,۰۰۹,۳۱۵ ۱,۳۲۰ ۱۰۳,۲۰۹ ۱۲۹,۹۸۹,۱۰۱ ۲۳,۲۸۶ ۹۴,۴۰۸,۲۹۳ ۳۷,۶۰۹,۲۷۷ ۳۷,۹۵۹,۵۹۷,۴۱۳,۵۷۰
۱۱ ۱۳۹۸/۰۴/۱۶ ۱,۰۱۰,۲۴۰ ۱,۰۰۸,۷۶۷ ۱,۳۱۱ ۱۵۹,۹۶۱ ۱۲۹,۸۸۵,۸۹۲ ۴۸,۴۲۹ ۹۴,۳۸۵,۰۰۷ ۳۷,۵۲۹,۳۵۴ ۳۷,۸۵۸,۳۷۲,۴۷۱,۸۶۰
۱۲ ۱۳۹۸/۰۴/۱۵ ۱,۰۰۹,۷۱۱ ۱,۰۰۸,۲۱۹ ۱,۰۷۳ ۰ ۱۲۹,۷۲۵,۹۳۱ ۴۲,۰۶۵ ۹۴,۳۳۶,۵۷۸ ۳۷,۴۱۷,۸۲۲ ۳۷,۷۲۵,۳۶۴,۱۵۹,۴۲۱
۱۳ ۱۳۹۸/۰۴/۱۴ ۱,۰۰۹,۰۱۸ ۱,۰۰۷,۵۰۵ ۲۱۴- ۳۸,۹۰۵ ۱۲۹,۷۲۵,۹۳۱ ۰ ۹۴,۲۹۴,۵۱۳ ۳۷,۴۵۹,۸۸۷ ۳۷,۷۴۱,۰۲۶,۹۶۵,۴۸۶
۱۴ ۱۳۹۸/۰۴/۱۳ ۱,۰۰۸,۶۳۷ ۱,۰۰۷,۱۲۲ ۲۶۴- ۲۹۶,۴۸۰ ۱۲۹,۶۸۷,۰۲۶ ۱۹۸,۱۸۳ ۹۴,۲۹۴,۵۱۳ ۳۷,۴۲۰,۹۸۲ ۳۷,۶۸۷,۴۹۴,۳۳۸,۶۶۷
۱۵ ۱۳۹۸/۰۴/۱۲ ۱,۰۰۸,۰۹۲ ۱,۰۰۶,۵۷۴ ۱۵۵- ۲۳۸,۵۹۶ ۱۲۹,۳۹۰,۵۴۶ ۱۵۰,۸۳۰ ۹۴,۰۹۶,۳۳۰ ۳۷,۳۲۲,۶۸۵ ۳۷,۵۶۸,۰۴۵,۷۹۵,۷۲۰
۱۶ ۱۳۹۸/۰۴/۱۱ ۱,۰۰۷,۵۴۳ ۱,۰۰۶,۰۲۷ ۱۲۰- ۱,۰۳۸,۵۱۴ ۱۲۹,۱۵۱,۹۵۰ ۹۴,۳۴۲ ۹۳,۹۴۵,۵۰۰ ۳۷,۲۳۴,۹۱۹ ۳۷,۴۵۹,۳۲۰,۸۸۱,۱۹۵
۱۷ ۱۳۹۸/۰۴/۱۰ ۱,۰۰۷,۰۳۹ ۱,۰۰۵,۴۷۹ ۴ ۱۶۶,۸۶۱ ۱۲۸,۱۱۳,۴۳۶ ۱۰۹,۷۲۳ ۹۳,۸۵۱,۱۵۸ ۳۶,۲۹۰,۷۴۷ ۳۶,۴۸۹,۵۶۶,۹۴۹,۲۹۷
۱۸ ۱۳۹۸/۰۴/۰۹ ۱,۰۰۶,۵۰۶ ۱,۰۰۴,۹۳۲ ۱۶۵ ۰ ۱۲۷,۹۴۶,۵۷۵ ۱۴۹,۸۴۰ ۹۳,۷۴۱,۴۳۵ ۳۶,۲۳۳,۶۰۹ ۳۶,۴۱۲,۳۰۸,۱۱۸,۶۹۸
۱۹ ۱۳۹۸/۰۴/۰۸ ۱,۰۰۵,۶۴۵ ۱,۰۰۴,۰۵۲ ۴۹۸ ۰ ۱۲۷,۹۴۶,۵۷۵ ۰ ۹۳,۵۹۱,۵۹۵ ۳۶,۳۸۳,۴۴۹ ۳۶,۵۳۰,۸۶۳,۶۹۵,۲۸۶
۲۰ ۱۳۹۸/۰۴/۰۷ ۱,۰۰۵,۲۶۵ ۱,۰۰۳,۶۷۱ ۴۴۳ ۱۰۰,۵۶۹ ۱۲۷,۹۴۶,۵۷۵ ۰ ۹۳,۵۹۱,۵۹۵ ۳۶,۳۸۳,۴۴۹ ۳۶,۵۱۷,۰۰۹,۵۵۹,۳۰۴