مجامع صندوق

ردیف توضیحات دانلود تاریخ
1 صورتجلسه مجمع مورخ 19-03-1397در خصوص تغییر روز کاری صندوق و تغییر نحوه محاسبه قیمت صدور و ابطال دریافت خبر 1397/04/16
2 اسامی حاضرین در جلسه مجمع 19-03-1397 صندوق سرمایه گذاری اوج ملت دریافت خبر 1397/03/21
3 دعوت به جلسه مجمع مورخ 19-03-1397 صندوق سرمایه گذاری اوج ملت دریافت خبر 1397/03/07
4 صورتجلسه مورخ 23-12-1396 در خصوص تعیین کارمزد ثبت و نظارت سازمان و اوراق بهادار دریافت خبر 1396/12/27
5 اسامی حاضرین در جلسه مجمع 23-12-1396 صندوق سرمایه گذاری اوج ملت دریافت خبر 1396/12/27
6 دعوت به جلسه مجمع مورخ 23-12-1396 صندوق سرمایه گذاری اوج ملت دریافت خبر 1396/12/22
7 صورتجلسه مورخ 07-11-96 در خصوص تغییر مدیر ثبت و تغییر کارمزد مدیر (تغییرات امیدنامه) دریافت خبر 1396/12/19
8 صورتجلسه مورخ 07-11-96 در خصوص تغییر مدیر ثبت (تغییرات اساسنامه) دریافت خبر 1396/12/14
9 اسامی حاضرین در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اوج ملت مورخ 07-11-1396 دریافت خبر 1396/11/07
10 دعوت به جلسه مجمع مورخ 07-11-1396 صندوق سرمایه گذاری اوج ملت دریافت خبر 1396/10/24
11 صورتجلسه مجمع 27-08-96 صندوق اوج ملت در خصوص تصویب صورت های مالی دریافت خبر 1396/09/12
12 اسامی حاضرین در جلسه مجمع 27-08-1396 صندوق سرمایه گذاری اوج ملت دریافت خبر 1396/08/27
13 صورتجلسه مجمع مورخ 12-07-1396 در خصوص تعیین حسابرس دریافت خبر 1396/08/24
14 صورتجلسه مجمع مورخ 12-07-1396 در خصوص تغییرات امیدنامه دریافت خبر 1396/08/24
15 دعوت به جلسه مجمع مورخ 27-08-1396 صندوق سرمایه گذاری اوج ملت دریافت خبر 1396/08/17
16 صورتجلسه مجمع مورخ 12-07-1396 تغییر حسابرس صندوق دریافت خبر 1396/08/14
17 اسامی حاضرین در جلسه مجمع 12-07-1396 صندوق سرمایه گذاری اوج ملت دریافت خبر 1396/07/15
18 دعوت به جلسه مجمع مورخ 12-07-1396 صندوق سرمایه گذاری اوج ملت دریافت خبر 1396/06/27
19 صورتجلسه مجمع مورخ 28-04-96 صندوق سرمایه گذاری اوج ملت- تغییر هزینه های صندوق دریافت خبر 1396/06/12
20 صورتجلسه مجمع مورخ 26-01-96 در خصوص تمدید مدت فعالیت و تعیین ارکان صندوق دریافت خبر 1396/05/02
21 اسامی حاضرین در جلسه مجمع 28-04-1396 صندوق سرمایه گذاری اوج ملت دریافت خبر 1396/05/01
22 دعوت به جلسه مجمع مورخ 28-04-1396 صندوق سرمایه گذاری اوج ملت دریافت خبر 1396/04/10
23 صورتجلسه تعیین صاحبان امضاء مجاز صندوق سرمایه گذاری اوج ملت و حدود اختیار آنها دریافت خبر 1396/04/03
24 اسامی حاضرین در جلسه مجمع 26-01-1396 صندوق سرمایه گذاری اوج ملت دریافت خبر 1396/01/26
25 دعوت به جلسه مجمع مورخ 26-01-1396 صندوق سرمایه گذاری اوج ملت دریافت خبر 1396/01/15
26 صورتجلسه مجمع مورخ 11-12-95 در خصوص تصویب اساسنامه و امیدنامه جدید دریافت خبر 1395/12/21
27 صورتجلسه مجمع مورخ 08-08-95 در خصوص تصویب صورت های مالی منتهی به 31-05-1395 دریافت خبر 1395/09/29
28 صورتجلسه مجمع مورخ 19-08-95 در خصوص افزایش سقف واحد- تعیین حق الزحمه حسابرس- اصلاح حد نصاب سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی دریافت خبر 1395/09/22
29 اسامی حاضرین در جلسه مجمع 19-08-1395 صندوق سرمایه گذاری اوج ملت دریافت خبر 1395/08/22
30 لغو مجمع مورخ 14-06-1395 صندوق اوج ملت دریافت خبر 1395/08/17
31 دعوت به جلسه مجمع مورخ 19-08-1395 صندوق سرمایه گذاری اوج ملت دریافت خبر 1395/08/10
32 اسامی حاضرین در جلسه مجمع 08-08-1395 صندوق سرمایه گذاری اوج ملت دریافت خبر 1395/08/08
33 دعوت به جلسه مجمع مورخ 08-08-1395 صندوق سرمایه گذاری اوج ملت دریافت خبر 1395/08/02
34 دعوت به جلسه مجمع مورخ 14-06-1395 صندوق اوج ملت دریافت خبر 1395/06/02
35 صورتجلسه مجمع مورخ 19-03-95 در خصوص کاهش نرخ بازدهی پیش بینی شده دریافت خبر 1395/05/03
36 اسامی حاضرین در جلسه مجمع 19-03-1395 صندوق سرمایه گذاری اوج ملت دریافت خبر 1395/03/19
37 دعوت به جلسه مجمع مورخ 19-03-1395 صندوق اوج ملت دریافت خبر 1395/03/11
38 صورتجلسه مجمع مورخ 16-08-94 در خصوص تغییر امیدنامه و تغییر مقاطع پرداخت سود دریافت خبر 1394/10/06
39 صورتجلسه مورخ 27-08-94 صندوق اوج ملت در خصوص تصویب صورت های مالی و انتخاب روزنامه دریافت خبر 1394/10/01
40 صورتجلسه مورخ 16-08-1394 در خصوص تغییرات اساسنامه،تعییین ارکان و تغییر نام صندوق دریافت خبر 1394/09/14
41 صورتجلسه مورخ 16-08-1394در خصوص افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری دریافت خبر 1394/09/03
42 اسامی حاضرین در جلسه مجمع 27-08-1394 صندوق سرمایه گذاری ملت ایران زمین دریافت خبر 1394/08/27
43 دعوت به جلسه ی مجمع مورخ 27-08-1394 دریافت خبر 1394/08/18
44 اسامی حاضرین در جلسه مجمع 16-08-1394 صندوق سرمایه گذاری ملت ایران زمین دریافت خبر 1394/08/16
45 صورتجلسه تعیین صاحبان امضا مجاز صندوق مورخ 21-07-1394 دریافت خبر 1394/08/12
46 دعوت به جلسه مجمع مورخ 16-08-1394 دریافت خبر 1394/08/06
47 صورتجلسه مورخ 94/02/05 دریافت خبر 1394/03/10
48 برگزاری مجمع مورخ 1394/02/05 دریافت خبر 1394/01/18
49 برگزاری مجمع مورخ 1393/08/28 دریافت خبر 1393/08/17
50 جلسه مجمع صندوق در خصوص تمديد مدت فعاليت صندوق و تعیین ارکان دریافت خبر 1393/06/26
51 صورتجلسه تعیین صاحبان امضاء مجاز صندوق سرمایه گذاری ملت ایران زمین دریافت خبر 1393/04/29
52 تغییرات در هزینه های صندوق دریافت خبر 1393/04/11
53 تغییر در بند 4-2 امیدنامه صندوق ملت ایران زمین دریافت خبر 1393/01/05
54 صورتجلسه مجمع سالانه دریافت خبر 1392/10/03
55 جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری ملت ایران زمین مورخ 1392/05/22 دریافت خبر 1392/06/25
56 جلسه مجمع سالیانه منتهی به دوره مالی 30 مرداد 1391 دریافت خبر 1392/03/21
57 مجمع موسس صندوق سرمایه گذاری ملت ایران زمین دریافت خبر 1391/05/22