دسته بندی اخبار صندوق, مجامع
عنوان خبر اسامی حاضرین در جلسه مجمع 12-07-1396 صندوق سرمایه گذاری اوج ملت
منبع -
مقدمه احتراماً به اطلاع می رساند اسامی حاضرین در مجمع مورخ 12-07-1396 صندوق سرمایه گذاری اوج ملت به شرح ذیل می باشد:
متن خبر

جناب آقای رسول رحیم نیا رئیس مجمع به نمایندگی از مدیر صندوق؛ سرکار خانم منصوره علی عسگری ناظر مجمع به نمایندگی از متولی صندوق؛جناب آقای مهدی نصراله ناظر مجمع به نمایندگی از سهامدار ممتاز؛ سرکار خانم حمیدیان دبیر مجمع

پیوست
مشاهده پیوست