ترکیب داراییهای روزانه

از تاریخ تا تاریخ
مبالغ بر حسب میلیون ریال می باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی ها سایر دارایی ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
1 1397/05/23 762,130 4.87 % 8,691,142 55.55 % 4,627,634 29.58 % 249,400 1.59 % 0 0 %
2 1397/05/22 743,656 4.76 % 8,703,842 55.73 % 4,607,752 29.51 % 247,583 1.59 % 0 0 %
3 1397/05/21 761,341 4.92 % 8,680,337 56.04 % 4,355,943 28.12 % 378,195 2.44 % 0 0 %
4 1397/05/20 735,692 4.76 % 8,832,698 57.09 % 4,346,687 28.09 % 244,174 1.58 % 0 0 %
5 1397/05/19 743,859 4.87 % 8,816,551 57.68 % 4,170,430 27.28 % 242,478 1.59 % 0 0 %
6 1397/05/18 743,859 4.87 % 8,812,818 57.68 % 4,170,430 27.3 % 240,787 1.58 % 0 0 %
7 1397/05/17 743,859 4.89 % 8,957,397 58.83 % 3,976,026 26.11 % 239,150 1.57 % 0 0 %
8 1397/05/16 749,790 4.97 % 8,945,691 59.3 % 3,841,974 25.47 % 237,551 1.57 % 0 0 %
9 1397/05/15 715,144 4.77 % 8,930,883 59.52 % 3,685,112 24.56 % 378,342 2.52 % 0 0 %
10 1397/05/14 716,170 4.82 % 9,043,131 60.81 % 3,558,949 23.93 % 257,850 1.73 % 0 0 %
 
ارتباط با صندوق