ترکیب داراییهای روزانه

از تاریخ تا تاریخ
مبالغ بر حسب میلیون ریال می باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی ها سایر دارایی ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
1 1396/09/21 1,316,868 7.28 % 9,278,654 51.3 % 7,418,668 41.02 % 73,261 0.41 % 1,316,868 7.28 %
2 1396/09/20 1,316,462 7.01 % 9,269,159 49.37 % 8,121,989 43.26 % 69,397 0.37 % 1,316,462 7.01 %
3 1396/09/19 1,315,785 7.03 % 9,194,571 49.12 % 8,142,973 43.5 % 65,351 0.35 % 1,315,785 7.03 %
4 1396/09/18 1,315,193 7.03 % 9,190,039 49.1 % 8,151,867 43.55 % 61,298 0.33 % 1,315,193 7.03 %
5 1396/09/17 1,314,569 7.03 % 9,185,510 49.11 % 8,148,187 43.56 % 57,248 0.31 % 1,314,569 7.03 %
6 1396/09/16 1,313,945 7.03 % 9,180,984 49.11 % 8,148,187 43.58 % 53,201 0.28 % 1,313,945 7.03 %
7 1396/09/15 1,313,303 7.02 % 9,213,406 49.26 % 8,130,312 43.47 % 49,164 0.26 % 1,313,303 7.02 %
8 1396/09/14 1,312,715 7.02 % 9,208,886 49.26 % 8,130,312 43.49 % 45,131 0.24 % 1,312,715 7.02 %
9 1396/09/13 1,312,074 7.01 % 9,204,374 49.18 % 8,158,870 43.59 % 41,102 0.22 % 1,312,074 7.01 %
10 1396/09/12 1,311,937 6.95 % 10,212,175 54.07 % 7,324,988 38.79 % 37,288 0.2 % 1,311,937 6.95 %
 
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق