ترکیب داراییهای روزانه

از تاریخ تا تاریخ
مبالغ بر حسب میلیون ریال می باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی ها سایر دارایی ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
1 1396/07/29 1,192,255 6.17 % 10,480,633 54.23 % 7,551,476 39.07 % 103,381 0.53 % 1,192,254 6.17 %
2 1396/07/28 1,191,711 6.17 % 10,475,681 54.23 % 7,550,974 39.09 % 99,437 0.51 % 1,191,710 6.17 %
3 1396/07/27 1,191,127 6.17 % 10,470,733 54.23 % 7,550,974 39.11 % 95,494 0.49 % 1,191,126 6.17 %
4 1396/07/26 1,190,621 6.16 % 10,465,787 54.17 % 7,572,826 39.2 % 91,557 0.47 % 1,190,620 6.16 %
5 1396/07/25 1,190,039 6.16 % 10,460,845 54.13 % 7,586,241 39.26 % 87,617 0.45 % 1,190,039 6.16 %
6 1396/07/24 1,189,494 6.15 % 10,455,905 54.06 % 7,611,195 39.35 % 83,684 0.43 % 1,189,494 6.15 %
7 1396/07/23 1,189,116 6.11 % 10,450,968 53.67 % 7,754,520 39.82 % 79,743 0.41 % 1,189,116 6.11 %
8 1396/07/22 1,188,605 6.11 % 10,446,034 53.67 % 7,752,416 39.83 % 75,766 0.39 % 1,188,605 6.11 %
9 1396/07/21 1,187,979 6.16 % 10,443,141 54.18 % 7,572,524 39.29 % 71,842 0.37 % 1,187,979 6.16 %
10 1396/07/20 1,187,385 6.16 % 10,438,213 54.18 % 7,572,524 39.3 % 67,923 0.35 % 1,187,384 6.16 %
 
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق