ترکیب داراییهای روزانه

از تاریخ تا تاریخ
مبالغ بر حسب میلیون ریال می باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی ها سایر دارایی ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
1 1396/12/01 1,639,459 10.11 % 5,195,266 32.05 % 7,901,624 48.75 % 21,891 0.14 % 1,639,416 10.11 %
2 1396/11/30 1,639,018 10.12 % 5,192,656 32.05 % 7,834,332 48.36 % 85,180 0.53 % 1,638,975 10.12 %
3 1396/11/30 1,639,018 10.12 % 5,192,656 32.05 % 7,834,332 48.36 % 85,180 0.53 % 1,638,975 10.12 %
4 1396/11/29 1,625,247 9.19 % 5,190,049 29.34 % 7,944,314 44.92 % 108,350 0.61 % 1,625,205 9.19 %
5 1396/11/28 1,624,624 9.18 % 5,187,444 29.32 % 7,957,088 44.98 % 104,311 0.59 % 1,624,582 9.18 %
6 1396/11/27 1,623,310 9.18 % 5,184,841 29.32 % 8,952,285 50.63 % 100,270 0.57 % 1,623,268 9.18 %
7 1396/11/26 1,622,153 9.18 % 5,182,241 29.32 % 8,952,285 50.65 % 95,961 0.54 % 1,622,111 9.18 %
8 1396/11/25 1,621,049 9.17 % 5,179,643 29.29 % 8,969,902 50.73 % 91,656 0.52 % 1,621,006 9.17 %
9 1396/11/24 1,620,093 9.14 % 5,177,048 29.21 % 9,021,414 50.9 % 87,351 0.49 % 1,620,050 9.14 %
10 1396/11/23 1,619,059 9.13 % 5,174,455 29.18 % 9,034,851 50.96 % 83,036 0.47 % 1,619,016 9.13 %
 
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق