ترکیب داراییهای روزانه

از تاریخ تا تاریخ
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
1 1397/07/22 1,076,122 4.83 % 8,058,636 36.15 % 1,345,855 6.04 % 11,676,277 52.37 % 137,686 0.76 % 0 0 %
2 1397/07/21 1,057,734 4.77 % 8,071,059 36.36 % 1,345,118 6.06 % 11,588,146 52.21 % 132,541 0.74 % 0 0 %
3 1397/07/20 1,098,960 5 % 8,019,936 36.5 % 1,344,380 6.12 % 10,029,845 45.65 % 1,476,820 6.87 % 0 0 %
4 1397/07/19 1,098,960 5 % 8,016,517 36.5 % 1,343,642 6.12 % 10,029,845 45.67 % 1,472,264 6.85 % 0 0 %
5 1397/07/18 1,098,960 5.02 % 8,011,617 36.58 % 1,342,905 6.13 % 9,981,137 45.57 % 1,467,726 6.85 % 0 0 %
6 1397/07/17 1,092,831 5.03 % 9,359,570 43.12 % 1,342,167 6.18 % 9,795,417 45.13 % 114,922 0.68 % 0 0 %
7 1397/07/16 1,044,748 4.83 % 9,400,561 43.46 % 1,341,430 6.2 % 9,731,470 44.99 % 111,311 0.66 % 0 0 %
8 1397/07/15 1,004,995 4.67 % 9,412,477 43.78 % 1,340,692 6.24 % 9,634,309 44.81 % 107,475 0.65 % 0 0 %
9 1397/07/14 1,052,933 4.94 % 9,303,630 43.63 % 1,339,955 6.28 % 9,523,555 44.66 % 103,672 0.64 % 0 0 %
10 1397/07/13 1,071,417 5.14 % 9,275,372 44.47 % 1,339,217 6.42 % 9,070,571 43.49 % 99,996 0.63 % 0 0 %