ترکیب داراییهای روزانه

از تاریخ تا تاریخ
مبالغ بر حسب میلیون ریال می باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی ها سایر دارایی ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
1 1397/03/02 371,259 2.91 % 8,888,364 69.72 % 1,973,267 15.48 % 184,749 1.45 % 371,259 2.91 %
2 1397/03/01 372,031 2.92 % 8,883,025 69.74 % 1,968,870 15.46 % 183,787 1.44 % 372,031 2.92 %
3 1397/02/31 371,409 2.9 % 8,878,961 69.43 % 2,019,415 15.79 % 188,695 1.48 % 371,409 2.9 %
4 1397/02/30 368,019 2.9 % 8,869,117 69.89 % 1,935,753 15.25 % 187,675 1.48 % 368,019 2.9 %
5 1397/02/29 367,864 2.89 % 8,864,522 69.63 % 1,983,146 15.58 % 186,521 1.47 % 367,864 2.89 %
6 1397/02/28 367,617 2.91 % 8,785,539 69.46 % 1,983,145 15.68 % 185,478 1.47 % 367,617 2.91 %
7 1397/02/27 367,197 2.9 % 8,781,243 69.46 % 1,960,281 15.51 % 184,386 1.46 % 367,197 2.9 %
8 1397/02/26 366,734 2.89 % 8,777,043 69.13 % 2,021,082 15.92 % 183,296 1.44 % 366,734 2.89 %
9 1397/02/25 366,279 2.86 % 8,772,868 68.62 % 2,115,949 16.55 % 182,130 1.42 % 366,279 2.86 %
 
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق