ترکیب داراییهای دوره ای

تا تاریخ
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته میانگین روزانه 30 روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام 214,233 2.34 807,257 4.68 994,855 4.96 1,076,122 4.82
اوراق 2,345,391 25.67 9,042,032 52.5 8,952,741 44.71 8,058,636 36.14
وجه نقد 5,084,194 55.66 5,806,959 33.71 8,484,493 42.37 11,676,277 52.37
سایر دارایی ها 68,587 0.75 256,318 1.48 282,729 1.41 169,861 0.76
میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق 184,732 2.02 127,617 0.74 0 0 0 0
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد