ترکیب داراییهای دوره ای

تا تاریخ
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته میانگین روزانه 30 روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام 181,858 2.11 628,998 5.02 367,444 2.93 371,259 2.91
اوراق 1,887,614 21.94 7,865,251 62.87 8,461,931 67.57 8,888,364 69.71
وجه نقد 5,127,125 59.6 2,457,486 19.64 2,137,278 17.06 1,973,267 15.47
سایر دارایی ها 57,355 0.66 200,088 1.59 215,795 1.72 184,749 1.44
میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق 179,462 2.08 628,997 5.02 367,444 2.93 371,259 2.91
مبالغ بر حسب میلیون ریال می باشد
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق