ترکیب داراییهای دوره ای

تا تاریخ
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته میانگین روزانه 30 روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام 111,871 1.4 1,210,981 6.55 1,245,733 6.66 1,316,868 7.28
اوراق 1,387,456 17.36 9,316,816 50.41 9,907,117 53.01 9,278,654 51.3
وجه نقد 5,158,881 64.56 7,881,594 42.65 7,470,924 39.97 7,418,668 41.01
سایر دارایی ها 50,149 0.62 69,409 0.37 64,292 0.34 73,261 0.4
میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق 109,277 1.36 1,210,981 6.55 1,245,733 6.66 1,316,868 7.28
مبالغ بر حسب میلیون ریال می باشد
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق