ترکیب داراییهای دوره ای

تا تاریخ
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته میانگین روزانه 30 روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام 161,159 1.92 1,470,983 8.2 1,615,554 9.25 1,639,459 10.11
اوراق 1,618,596 19.28 8,422,651 46.96 6,719,374 38.5 5,195,266 32.05
وجه نقد 5,245,635 62.51 7,634,443 42.56 8,057,344 46.17 7,901,624 48.74
سایر دارایی ها 50,985 0.6 68,475 0.38 65,090 0.37 21,891 0.13
میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق 158,654 1.89 1,470,962 8.2 1,615,512 9.25 1,639,416 10.11
مبالغ بر حسب میلیون ریال می باشد
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق