ترکیب داراییهای دوره ای

تا تاریخ
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته میانگین روزانه 30 روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام 195,393 2.21 528,232 3.84 622,616 4.25 762,130 4.87
اوراق 2,164,595 24.51 9,274,959 67.43 9,376,085 64.13 8,691,142 55.55
وجه نقد 5,026,512 56.91 2,384,807 17.34 2,995,104 20.48 4,627,634 29.57
سایر دارایی ها 64,130 0.72 234,050 1.7 306,923 2.09 249,400 1.59
میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق 189,835 2.14 449,338 3.26 390,865 2.67 0 0
مبالغ بر حسب میلیون ریال می باشد
ارتباط با صندوق