ترکیب داراییهای دوره ای

تا تاریخ
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته میانگین روزانه 30 روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام 81,339 1.06 1,178,520 6.56 1,187,005 6.43 1,192,255 6.16
اوراق 1,147,541 15.02 7,695,097 42.84 8,616,369 46.73 10,480,633 54.22
وجه نقد 5,098,728 66.77 9,000,236 50.1 8,559,790 46.42 7,551,476 39.07
سایر دارایی ها 49,882 0.65 85,964 0.47 74,255 0.4 103,381 0.53
میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق 78,674 1.03 1,178,520 6.56 1,187,005 6.43 1,192,254 6.16
مبالغ بر حسب میلیون ریال می باشد
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق