فهرستي از هزينه هاي قابل پرداخت از محل دارائيهاي صندوق در اساسنامه قيد شده است . برخي از اين هزينه ها نظير هزينه هاي طرح دعاوي به نفع صندوق يا عليه ارکان صندوق به طور کلي غير قابل پيش بيني بوده و به موضوع دعاوي و مراحل و سرعت پيشرفت آنها بستگي دارد . برخي از هزينه ها نظير هزينه هاي تاسيس و هزينه هاي تشکيل مجامع صندوق با تصويب مجمع صندوق از محل دارائيها ي صندوق پرداخت مي شوند . برخي ديگر از هزينه ها نظير کارمزد معاملات هزينه سود تسهيلات بانکي هزينه نگهداري اوراق بهادار بي نام صندوق يا هزينه نقل و انتقال وجوه صندوق از طريق مذاکره مدير صندوق با ارائه دهندگان اين خدمات و تسهيلات تعيين مي شود .به طور کلي هزينه هاي صندوق سرمايه‌گذاري اوج ملت به دو بخش به شرح ذيل تقسيم مي گردند :

هزينه هايي که از محل دارائي هاي صندوق قابل پرداخت مي باشند

عنوان هزینه

شرح نحوه محاسبه هزینه

هزینه‌های تأسیس

معادل نیم درصد وجوه جذب‌شده در پذیره‌نویسی اولیه حداکثر تا مبلغ 150 میلیون ریال با ارائة مدارک مثبته با تایید متولی صندوق.

هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق

حداکثر تا مبلغ 100 میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول يك‌سال مالي با اراية مدارك مثبته با تایید متولی صندوق.

کارمزد مدیر

سالانه 0.02 درصد از متوسط روزانۀ ارزش سهام و حق تقدم سهام موجود در صندوق، سالانه 0.2درصد از ارزش روزانۀ اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق موضوع بند 2-2-1 و سالانه 1.3 درصد از سود حاصل از گواهی سپردۀ بانکی تا میزان نصاب مجاز سرمایهگذاری در گواهی سپردۀ بانکی و سپردۀ بانکی به علاوۀ 5 درصد از درآمد حاصل از تعهد پذیرهنویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار

کارمزد متولي

سالانه 0.02 درصد از متوسط روزانه خالص ارزش دارایی‌های صندوق، که حداقل 300 و حداکثر 400 میلیون ریال خواهد بود.

کارمزد ضامن  نقدشوندگی

سالانه یک در صد هزار از متوسط روزانه ارزش داراییهای صندوق*

حق‌الزحمة حسابرس

سالانه مبلغ ثابت صد و پنجاه (150) میلیون ریال

حق پذیرش‌و‌عضویت در کانون‌ها

معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط براینکه عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد.

هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها

سالانه مبلغ 250.000.000 ریال هزینه ثابت

سالانه 5.000 ریال به ازای هر سرمایه­ گذار دارای واحد سرمایهگذاری

مبلغ 800 ریال به ازای هر درخواست صدور و ابطال ثبت شده در نرم افزار

سالانه 0.00005 از متوسط ارزش خالص داراییها تا سقف 30 هزار میلیارد ریال

سالانه 0.00003 از متوسط ارزش خالص داراییها از 30 هزار میلیارد ریال تا سقف 50 هزار میلیارد ریال

سالانه 0.000001 از متوسط ارزش خالص داراییها از 50 هزار میلیارد ریال به بالا

*از محل گواهی سپردۀ بانکی و سپردۀ بانکی کارمزدی قابل احتساب نمیباشد.

 

هزينه هائي که بايد توسط سرمايه گذار پرداخت شود

عنوان هزينه شرح دريافت کننده
کارمزد صدور الف) بخش ثابت: مبلغ 20,000 ريال براي صدور هر گواهي سرمايه گذاري (در صورتيکه صدور گواهي سرمايه گذاري براي باقيمانده واحدهاي سرمايه گذاري ابطال شده باشد ,کارمزد صدور به سرمايه گذار تعلق نمي گيرد ) مدير
کارمزد ابطال الف ) بخش ثابت : مبلغ 20,000 ريال براي ابطال هر گواهي سرمايه گذاري 
مدير
ارتباط با صندوق