اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1396/11/02
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 17,261,603
تعداد واحدهای باقی مانده: 42,738,397
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 17,278,641,824,364
قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,002,657
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,000,987
قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,014,854
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : تامین سرمایه بانک ملت
متولی صندوق : مشاور سرمایه گذاری نیکی گستر
حسابرس : موسسه ارقام نگر آریا
مدیر سرمایه گذاری : سعید احمدی ,رسول رحیم نیا ,اکرم حمیدیان
مدیر ثبت : بانک ملت (سهامی عام)
ضامن نقد شوندگی اول : بانک ملت (سهامی عام)
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1391/04/11
نوع صندوق : بادرآمد ثابت با پیش بینی سود
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
  1 1396/11/02 1,002,657 1,000,987 13,867 10,679 74,021,022 49,508 58,201,990 17,261,603 17,278,641,824,364
  2 1396/11/01 1,002,175 1,000,493 14,079 0 74,010,343 23,073 58,152,482 17,300,432 17,308,968,048,251
  3 1396/10/30 1,001,679 1,000,000 13,878 0 74,010,343 0 58,129,409 17,323,505 17,323,504,508,337
  4 1396/10/30 1,016,801 1,015,122 13,878 0 74,010,343 0 58,129,409 17,323,505 17,585,470,550,947
  5 1396/10/29 1,016,407 1,014,727 14,198 0 74,010,343 0 58,129,409 17,323,505 17,578,628,194,612
  6 1396/10/28 1,015,942 1,014,262 14,198 0 74,010,343 13,190 58,129,409 17,323,505 17,570,570,922,443
  7 1396/10/27 1,015,476 1,013,797 14,188 0 74,010,343 24,600 58,116,219 17,336,695 17,575,892,262,216
  8 1396/10/26 1,014,950 1,013,275 13,754 0 74,010,343 29,335 58,091,619 17,361,295 17,591,759,459,415
  9 1396/10/25 1,014,404 1,012,731 12,969 3,000 74,010,343 63,148 58,062,284 17,390,630 17,612,033,273,891
  10 1396/10/24 1,013,853 1,012,187 12,672 0 74,007,343 10,475 57,999,136 17,450,778 17,663,455,113,946
  11 1396/10/23 1,013,287 1,011,607 12,815 0 74,007,343 0 57,988,661 17,461,253 17,663,927,598,879
  12 1396/10/22 1,012,776 1,011,097 12,992 0 74,007,343 0 57,988,661 17,461,253 17,655,019,330,529
  13 1396/10/21 1,012,309 1,010,629 12,992 0 74,007,343 51,383 57,988,661 17,461,253 17,646,855,250,969
  14 1396/10/20 1,011,836 1,010,162 12,954 0 74,007,343 50,378 57,937,278 17,512,636 17,690,603,723,865
  15 1396/10/19 1,011,384 1,009,714 13,341 0 74,007,343 24,957 57,886,900 17,563,014 17,733,620,914,251
  16 1396/10/18 1,010,966 1,009,298 13,271 56,370 74,007,343 378,828 57,861,943 17,587,971 17,751,502,770,165
  17 1396/10/17 1,009,893 1,008,384 10,005 59,441 73,950,973 47,238 57,483,115 17,910,429 18,060,583,115,556
  18 1396/10/16 1,009,400 1,007,890 24,525 0 73,891,532 0 57,435,877 17,898,226 18,039,436,827,267
  19 1396/10/15 1,008,908 1,007,397 24,506 0 73,891,532 0 57,435,877 17,898,226 18,030,624,973,298
  20 1396/10/14 1,008,414 1,006,904 24,533 65,753 73,891,532 71,568 57,435,877 17,898,226 18,021,791,849,550
   
   سایت های مرتبط
   ارتباط با صندوق
   اخبار
   گزارش ها
   درباره صندوق