اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1396/12/27
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 12,111,773
تعداد واحدهای باقی مانده: 47,888,227
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 12,273,042,260,401
قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,015,308
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,013,315
قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,037,552
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : تامین سرمایه بانک ملت
متولی صندوق : مشاور سرمایه گذاری نیکی گستر
حسابرس : موسسه ارقام نگر آریا
مدیر سرمایه گذاری : سعید احمدی ,رسول رحیم نیا ,اکرم حمیدیان
مدیر ثبت : تامین سرمایه بانک ملت
ضامن نقد شوندگی اول : بانک ملت (سهامی عام)
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1391/04/11
نوع صندوق : بادرآمد ثابت با پیش بینی سود
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
  1 1396/12/27 1,015,308 1,013,315 24,237 0 75,392,771 90,149 66,210,052 12,111,773 12,273,042,260,401
  2 1396/12/26 1,014,775 1,012,822 24,088 0 75,392,771 0 66,119,903 12,201,922 12,358,378,010,947
  3 1396/12/25 1,014,262 1,012,329 24,121 0 75,392,771 0 66,119,903 12,201,922 12,352,355,007,265
  4 1396/12/24 1,013,751 1,011,836 24,143 115,011 75,392,771 7,991 66,119,903 12,201,922 12,346,347,005,978
  5 1396/12/23 1,013,255 1,011,342 24,362 82,453 75,277,760 49,011 66,111,912 12,094,902 12,232,084,650,628
  6 1396/12/22 1,012,748 1,010,849 24,616 74,737 75,195,307 29,098 66,062,901 12,061,460 12,192,316,081,262
  7 1396/12/21 1,012,243 1,010,356 25,366 46,431 75,120,570 65,346 66,033,803 12,015,821 12,140,260,038,687
  8 1396/12/20 1,011,728 1,009,863 25,270 197 75,074,139 18,066 65,968,457 12,034,736 12,153,436,432,848
  9 1396/12/19 1,011,211 1,009,370 25,447 0 75,073,942 0 65,950,391 12,052,605 12,165,532,261,485
  10 1396/12/18 1,010,700 1,008,877 25,034 0 75,073,942 0 65,950,391 12,052,605 12,159,601,000,928
  11 1396/12/17 1,010,187 1,008,384 25,055 23,727 75,073,942 21,243 65,950,391 12,052,605 12,153,648,269,864
  12 1396/12/16 1,009,676 1,007,890 25,079 4,755 75,050,215 21,658 65,929,148 12,050,121 12,145,202,130,610
  13 1396/12/15 1,009,161 1,007,397 25,137 3,419 75,045,460 33,141 65,907,490 12,067,024 12,156,282,676,780
  14 1396/12/14 1,008,618 1,006,904 24,958 127,145 75,042,041 74,030 65,874,349 12,096,746 12,180,260,462,229
  15 1396/12/13 1,009,450 1,006,411 15,586 6,443 74,914,896 601,232 65,800,319 12,043,631 12,120,837,852,533
  16 1396/12/12 1,008,804 1,005,918 15,242 0 74,908,453 0 65,199,087 12,638,420 12,713,214,551,056
  17 1396/12/11 1,008,291 1,005,425 15,858 0 74,908,453 0 65,199,087 12,638,420 12,706,983,514,678
  18 1396/12/10 1,007,778 1,004,932 15,899 8,947 74,908,453 59,194 65,199,087 12,638,420 12,700,755,702,745
  19 1396/12/09 1,007,253 1,004,438 15,876 0 74,899,506 262,050 65,139,893 12,688,667 12,744,974,045,257
  20 1396/12/08 1,006,593 1,003,945 15,151 0 74,899,506 301,933 64,877,843 12,950,717 13,001,805,938,369
   
   سایت های مرتبط
   ارتباط با صندوق
   اخبار
   گزارش ها
   درباره صندوق
   logo-samandehi