اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1396/08/26
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 18,509,439
تعداد واحدهای باقی مانده: 41,490,561
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 18,746,771,688,317
قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,014,132
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,012,822
قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,016,501
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : تامین سرمایه بانک ملت
متولی صندوق : مشاور سرمایه گذاری نیکی گستر
حسابرس : موسسه ارقام نگر آریا
مدیر سرمایه گذاری : سعید احمدی ,رسول رحیم نیا ,اکرم حمیدیان
مدیر ثبت : بانک ملت (سهامی عام)
ضامن نقد شوندگی اول : بانک ملت (سهامی عام)
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1391/04/11
نوع صندوق : بادرآمد ثابت با پیش بینی سود
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
  1 1396/08/26 1,014,132 1,012,822 3,679 0 72,622,284 0 55,523,772 18,509,439 18,746,771,688,317
  2 1396/08/25 1,013,638 1,012,329 3,703 0 72,622,284 44,540 55,523,772 18,509,439 18,737,639,260,080
  3 1396/08/24 1,013,142 1,011,836 3,719 0 72,622,284 14,128 55,479,232 18,553,979 18,773,580,979,794
  4 1396/08/23 1,012,647 1,011,343 2,296 0 72,622,284 42,646 55,465,104 18,568,107 18,778,718,046,434
  5 1396/08/22 1,012,151 1,010,850 4,149 0 72,622,284 136,118 55,422,458 18,610,753 18,812,672,698,987
  6 1396/08/21 1,011,889 1,010,357 4,529 0 72,622,284 27,814 55,286,340 18,746,871 18,941,032,414,422
  7 1396/08/20 1,011,383 1,009,863 4,603 0 72,622,284 0 55,258,526 18,774,685 18,959,857,098,618
  8 1396/08/19 1,010,904 1,009,370 4,791 0 72,622,284 0 55,258,526 18,774,685 18,950,604,599,708
  9 1396/08/18 1,010,401 1,008,877 4,809 792 72,622,284 39,982 55,258,526 18,774,685 18,941,339,220,292
  10 1396/08/17 1,009,896 1,008,384 4,817 168,415 72,621,492 50,321 55,218,544 18,813,875 18,971,616,513,013
  11 1396/08/16 1,009,402 1,007,890 4,700 80,782 72,453,077 50,528 55,168,223 18,695,781 18,843,286,244,458
  12 1396/08/15 1,008,902 1,007,397 4,432 27,766 72,372,295 67,665 55,117,695 18,665,527 18,803,591,379,665
  13 1396/08/14 1,008,397 1,006,904 3,970 1,984 72,344,529 12,497 55,050,030 18,705,426 18,834,571,205,046
  14 1396/08/13 1,007,893 1,006,411 3,876 0 72,342,545 0 55,037,533 18,715,939 18,835,925,482,542
  15 1396/08/12 1,007,390 1,005,918 3,577 0 72,342,545 0 55,037,533 18,715,939 18,826,696,709,966
  16 1396/08/11 1,006,888 1,005,425 3,598 0 72,342,545 21,142 55,037,533 18,715,939 18,817,464,089,894
  17 1396/08/10 1,006,383 1,004,932 3,616 0 72,342,545 54,420 55,016,391 18,737,081 18,829,484,594,874
  18 1396/08/09 1,005,876 1,004,438 3,517 49,715 72,342,545 39,569 54,961,971 18,791,501 18,874,893,564,146
  19 1396/08/08 1,005,375 1,003,945 2,043 99,514 72,292,830 58,537 54,922,402 18,781,355 18,855,455,924,479
  20 1396/08/07 1,004,875 1,003,452 2,002 0 72,193,316 37,081 54,863,865 18,740,378 18,805,067,125,525
   
   سایت های مرتبط
   ارتباط با صندوق
   اخبار
   گزارش ها
   درباره صندوق