اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1396/09/21
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 17,820,295
تعداد واحدهای باقی مانده: 42,179,705
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 18,004,836,232,964
قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,011,819
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,010,356
قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,033,075
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : تامین سرمایه بانک ملت
متولی صندوق : مشاور سرمایه گذاری نیکی گستر
حسابرس : موسسه ارقام نگر آریا
مدیر سرمایه گذاری : سعید احمدی ,رسول رحیم نیا ,اکرم حمیدیان
مدیر ثبت : بانک ملت (سهامی عام)
ضامن نقد شوندگی اول : بانک ملت (سهامی عام)
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1391/04/11
نوع صندوق : بادرآمد ثابت با پیش بینی سود
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
  1 1396/09/21 1,011,819 1,010,356 22,719 0 73,042,446 650,048 56,649,520 17,820,295 18,004,836,232,964
  2 1396/09/20 1,011,274 1,009,863 21,772 3,640 73,042,446 54,813 55,999,472 18,470,343 18,652,523,008,548
  3 1396/09/19 1,010,771 1,009,370 22,549 0 73,038,806 8,941 55,944,659 18,521,516 18,695,058,375,095
  4 1396/09/18 1,010,277 1,008,877 22,940 0 73,038,806 0 55,935,718 18,530,457 18,694,957,049,637
  5 1396/09/17 1,009,783 1,008,384 23,553 0 73,038,806 0 55,935,718 18,530,457 18,685,809,783,333
  6 1396/09/16 1,009,289 1,007,890 23,590 0 73,038,806 0 55,935,718 18,530,457 18,676,669,569,254
  7 1396/09/15 1,008,795 1,007,397 23,627 27,422 73,038,806 18,936 55,935,718 18,530,457 18,667,522,248,562
  8 1396/09/14 1,008,303 1,006,904 23,673 13,891 73,011,384 28,407 55,916,782 18,521,971 18,649,854,838,238
  9 1396/09/13 1,007,808 1,006,411 23,674 217,304 72,997,493 98,727 55,888,375 18,536,487 18,655,317,765,410
  10 1396/09/12 1,007,324 1,005,918 22,639 0 72,780,189 8,416 55,789,648 18,417,910 18,526,913,420,184
  11 1396/09/11 1,006,750 1,005,425 21,852 0 72,780,189 0 55,781,232 18,426,326 18,526,285,627,212
  12 1396/09/10 1,006,257 1,004,932 21,669 0 72,780,189 0 55,781,232 18,426,326 18,517,202,940,950
  13 1396/09/09 1,005,763 1,004,438 21,698 0 72,780,189 46,760 55,781,232 18,426,326 18,508,108,444,205
  14 1396/09/08 1,005,266 1,003,945 21,655 0 72,780,189 13,334 55,734,472 18,473,086 18,545,955,747,758
  15 1396/09/07 1,004,772 1,003,452 20,383 0 72,780,189 0 55,721,138 18,486,420 18,550,241,202,216
  16 1396/09/06 1,004,279 1,002,959 8,853 133,491 72,780,189 90,346 55,721,138 18,486,420 18,541,129,403,339
  17 1396/09/05 1,003,788 1,002,466 8,893 104 72,646,698 30,169 55,630,792 18,443,275 18,488,758,689,367
  18 1396/09/04 1,003,292 1,001,973 8,276 0 72,646,594 0 55,600,623 18,473,340 18,509,789,366,616
  19 1396/09/03 1,002,798 1,001,479 2,806 0 72,646,594 0 55,600,623 18,473,340 18,500,668,342,789
  20 1396/09/02 1,002,305 1,000,986 2,835 24,310 72,646,594 13,371 55,600,623 18,473,340 18,491,555,815,446
   
   سایت های مرتبط
   ارتباط با صندوق
   اخبار
   گزارش ها
   درباره صندوق