اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1396/11/30
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 15,928,944
تعداد واحدهای باقی مانده: 44,071,056
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 15,928,939,868,857
قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,001,870
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,000,000
قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,019,208
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : تامین سرمایه بانک ملت
متولی صندوق : مشاور سرمایه گذاری نیکی گستر
حسابرس : موسسه ارقام نگر آریا
مدیر سرمایه گذاری : سعید احمدی ,رسول رحیم نیا ,اکرم حمیدیان
مدیر ثبت : بانک ملت (سهامی عام)
ضامن نقد شوندگی اول : بانک ملت (سهامی عام)
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1391/04/11
نوع صندوق : بادرآمد ثابت با پیش بینی سود
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
  1 1396/11/30 1,001,870 1,000,000 19,208 196 74,894,767 1,486,679 61,894,877 15,928,944 15,928,939,868,857
  2 1396/11/30 1,017,487 1,015,617 19,208 196 74,894,767 1,486,679 61,894,877 15,928,944 16,177,702,187,305
  3 1396/11/29 1,016,025 1,014,301 20,552 0 74,894,375 16,545 58,921,519 17,415,427 17,664,487,935,890
  4 1396/11/28 1,015,524 1,013,824 20,230 0 74,894,375 0 58,904,974 17,431,972 17,672,948,369,974
  5 1396/11/27 1,015,060 1,013,329 20,293 0 74,894,375 0 58,904,974 17,431,972 17,664,327,556,558
  6 1396/11/26 1,014,553 1,012,829 20,353 22,433 74,894,375 17,379 58,904,974 17,431,972 17,655,599,682,773
  7 1396/11/25 1,014,047 1,012,329 20,417 39,048 74,871,942 50,916 58,887,595 17,426,918 17,641,775,466,588
  8 1396/11/24 1,013,547 1,011,836 20,432 7,599 74,832,894 34,799 58,836,679 17,438,786 17,645,198,533,846
  9 1396/11/23 1,013,044 1,011,342 20,592 0 74,825,295 0 58,801,880 17,465,986 17,664,090,056,738
  10 1396/11/22 1,012,551 1,010,856 20,741 2,221 74,825,295 18,093 58,801,880 17,465,986 17,655,600,099,932
  11 1396/11/21 1,012,043 1,010,356 20,784 0 74,823,074 0 58,783,787 17,481,858 17,662,902,336,455
  12 1396/11/20 1,011,555 1,009,874 20,478 0 74,823,074 0 58,783,787 17,481,858 17,654,475,710,671
  13 1396/11/19 1,011,049 1,009,376 20,539 30,180 74,823,074 28,834 58,783,787 17,481,858 17,645,761,466,282
  14 1396/11/18 1,010,544 1,008,877 20,606 0 74,792,894 34,865 58,754,953 17,480,512 17,635,683,514,010
  15 1396/11/17 1,010,049 1,008,392 20,114 74,574 74,792,894 28,246 58,720,088 17,515,377 17,662,358,855,159
  16 1396/11/16 1,009,545 1,007,890 12,491 21,034 74,718,320 135,445 58,691,842 17,469,049 17,606,876,587,005
  17 1396/11/15 1,009,041 1,007,397 12,366 0 74,697,286 6,042 58,556,397 17,583,460 17,713,517,895,663
  18 1396/11/14 1,008,548 1,006,904 12,504 0 74,697,286 0 58,550,355 17,589,502 17,710,946,695,317
  19 1396/11/13 1,008,062 1,006,420 12,740 0 74,697,286 0 58,550,355 17,589,502 17,702,420,658,159
  20 1396/11/12 1,007,566 1,005,924 12,781 57,592 74,697,286 23,205 58,550,355 17,589,502 17,693,704,600,841
   
   سایت های مرتبط
   ارتباط با صندوق
   اخبار
   گزارش ها
   درباره صندوق