اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/03/02
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 12,440,525
تعداد واحدهای باقی مانده: 47,559,475
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 12,450,503,586,655
قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,002,118
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,000,802
قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,016,339
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : تامین سرمایه بانک ملت
متولی صندوق : مشاور سرمایه گذاری نیکی گستر
حسابرس : موسسه ارقام نگر آریا
مدیر سرمایه گذاری : سعید احمدی ,رسول رحیم نیا ,اکرم حمیدیان
مدیر ثبت : تامین سرمایه بانک ملت
ضامن نقد شوندگی اول : بانک ملت (سهامی عام)
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1391/04/11
نوع صندوق : بادرآمد ثابت با پیش بینی سود
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
  1 1397/03/02 1,002,118 1,000,802 15,537 14,306 77,003,107 13,243 67,520,504 12,440,525 12,450,503,586,655
  2 1397/03/01 1,001,837 1,000,520 15,702 31,581 76,988,801 6,327 67,507,261 12,439,462 12,445,933,043,857
  3 1397/02/31 1,017,712 1,016,392 15,686 0 76,957,220 28,868 67,500,934 12,414,208 12,617,706,574,202
  4 1397/02/31 1,001,320 1,000,000 15,686 0 76,957,220 28,868 67,500,934 12,414,208 12,414,212,876,666
  5 1397/02/30 1,016,916 1,015,616 15,841 0 76,957,220 4,380 67,443,198 12,443,076 12,637,386,936,390
  6 1397/02/29 1,016,394 1,015,094 15,607 0 76,957,220 0 67,438,818 12,447,456 12,635,338,121,396
  7 1397/02/28 1,015,865 1,014,574 15,275 0 76,957,220 0 67,438,818 12,447,456 12,628,869,764,143
  8 1397/02/27 1,015,345 1,014,055 15,339 54,752 76,957,220 60,010 67,438,818 12,447,456 12,622,403,065,414
  9 1397/02/26 1,014,823 1,013,534 15,392 77,448 76,902,468 10,111 67,378,808 12,452,714 12,621,250,760,837
  10 1397/02/25 1,014,308 1,013,013 15,547 19,338 76,825,020 28,648 67,368,697 12,385,377 12,546,544,157,860
  11 1397/02/24 1,013,777 1,012,492 16,443 73,290 76,805,682 39,993 67,340,049 12,394,687 12,549,523,217,448
  12 1397/02/23 1,013,258 1,011,974 17,898 739 76,732,392 84,442 67,300,056 12,361,390 12,509,408,132,512
  13 1397/02/22 1,012,722 1,011,453 17,801 0 76,731,653 0 67,215,614 12,445,093 12,587,621,625,411
  14 1397/02/21 1,012,198 1,010,932 17,250 0 76,731,653 0 67,215,614 12,445,093 12,581,137,964,513
  15 1397/02/20 1,011,677 1,010,411 17,313 32,269 76,731,653 11,545 67,215,614 12,445,093 12,574,660,439,505
  16 1397/02/19 1,011,159 1,009,891 17,402 148,812 76,699,384 16,486 67,204,069 12,424,369 12,547,256,362,519
  17 1397/02/18 1,010,608 1,009,326 17,643 123,274 76,550,572 14,971 67,187,583 12,292,043 12,406,678,976,167
  18 1397/02/17 1,010,098 1,008,806 17,685 105,574 76,427,298 94,069 67,172,612 12,183,740 12,291,023,936,068
  19 1397/02/16 1,009,575 1,008,286 17,519 18,827 76,321,724 17,474 67,078,543 12,172,235 12,273,090,132,235
  20 1397/02/15 1,009,045 1,007,764 17,595 0 76,302,897 0 67,061,069 12,170,882 12,265,374,221,099
   
   سایت های مرتبط
   ارتباط با صندوق
   اخبار
   گزارش ها
   درباره صندوق