اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/04/01
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 12,994,434
تعداد واحدهای باقی مانده: 47,005,566
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 13,001,189,825,063
قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,001,991
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,000,520
قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,010,963
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : تامین سرمایه بانک ملت
متولی صندوق : مشاور سرمایه گذاری نیکی گستر
حسابرس : موسسه ارقام نگر آریا
مدیر سرمایه گذاری : سعید احمدی ,رسول رحیم نیا ,اکرم حمیدیان
مدیر ثبت : تامین سرمایه بانک ملت
ضامن نقد شوندگی اول : بانک ملت (سهامی عام)
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1391/04/11
نوع صندوق : بادرآمد ثابت با پیش بینی سود
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
  1 1397/04/01 1,001,991 1,000,520 10,443 0 78,206,882 0 68,161,367 12,994,434 13,001,189,825,063
  2 1397/03/31 1,017,863 1,016,392 10,521 21,734 78,206,882 12,731 68,161,367 12,994,434 13,207,443,355,156
  3 1397/03/31 1,001,471 1,000,000 10,521 21,734 78,206,882 12,731 68,161,367 12,994,434 12,994,438,593,028
  4 1397/03/30 1,017,088 1,015,616 10,859 43,777 78,163,414 48,771 68,135,905 12,985,431 13,188,214,670,387
  5 1397/03/29 1,016,590 1,015,096 10,032 38,397 78,119,637 46,220 68,087,134 12,990,425 13,186,522,491,938
  6 1397/03/28 1,016,057 1,014,575 9,036 0 78,081,240 14,781 68,040,914 12,998,248 13,187,700,478,601
  7 1397/03/27 1,015,970 1,014,510 13,135 0 78,081,240 0 68,026,133 13,013,029 13,201,854,355,776
  8 1397/03/26 1,015,474 1,014,039 15,995 0 78,081,240 0 68,026,133 13,013,029 13,195,715,347,712
  9 1397/03/25 1,015,036 1,013,600 15,995 0 78,081,240 0 68,026,133 13,013,029 13,190,009,181,941
  10 1397/03/24 1,014,598 1,013,162 15,995 52,793 78,081,240 16,221 68,026,133 13,013,029 13,184,307,717,978
  11 1397/03/23 1,014,158 1,012,718 16,040 41,166 78,028,447 36,939 68,009,912 12,976,457 13,141,497,816,146
  12 1397/03/22 1,012,874 1,011,452 15,186 26,457 77,987,281 9,005 67,972,973 12,972,230 13,120,792,563,902
  13 1397/03/21 1,012,346 1,010,932 14,296 69,051 77,960,824 83,461 67,963,968 12,954,778 13,096,401,673,651
  14 1397/03/20 1,011,814 1,010,411 14,482 0 77,891,773 4,295 67,880,507 12,969,188 13,104,211,903,521
  15 1397/03/19 1,011,293 1,009,890 14,906 0 77,891,773 0 67,876,212 12,973,483 13,101,785,607,691
  16 1397/03/18 1,010,770 1,009,370 14,870 0 77,891,773 0 67,876,212 12,973,483 13,095,046,155,453
  17 1397/03/17 1,010,249 1,008,849 14,952 0 77,891,773 0 67,876,212 12,973,483 13,088,283,090,153
  18 1397/03/16 1,009,728 1,008,329 15,034 0 77,891,773 0 67,876,212 12,973,483 13,081,533,906,806
  19 1397/03/15 1,009,208 1,007,808 15,116 0 77,891,773 0 67,876,212 12,973,483 13,074,785,579,548
  20 1397/03/14 1,008,688 1,007,288 15,198 141,226 77,891,773 45,359 67,876,212 12,973,483 13,068,036,018,754
   
   سایت های مرتبط
   ارتباط با صندوق
   اخبار
   گزارش ها
   درباره صندوق