اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/02/02
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 11,890,308
تعداد واحدهای باقی مانده: 48,109,692
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 11,902,668,127,108
قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,003,465
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,001,040
قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,019,972
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : تامین سرمایه بانک ملت
متولی صندوق : مشاور سرمایه گذاری نیکی گستر
حسابرس : موسسه ارقام نگر آریا
مدیر سرمایه گذاری : سعید احمدی ,رسول رحیم نیا ,اکرم حمیدیان
مدیر ثبت : تامین سرمایه بانک ملت
ضامن نقد شوندگی اول : بانک ملت (سهامی عام)
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1391/04/11
نوع صندوق : بادرآمد ثابت با پیش بینی سود
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
  1 1397/02/02 1,003,465 1,001,040 18,932 4,983 75,754,888 14,554 66,793,634 11,890,308 11,902,668,127,108
  2 1397/02/01 1,003,208 1,000,520 23,899 0 75,749,905 0 66,779,080 11,899,879 11,906,061,063,672
  3 1397/01/31 1,019,060 1,016,392 24,243 0 75,749,905 0 66,779,080 11,899,879 12,094,944,693,838
  4 1397/01/31 1,002,668 1,000,000 24,243 0 75,749,905 0 66,779,080 11,899,879 11,899,881,877,270
  5 1397/01/30 1,018,260 1,015,616 24,542 6,032 75,749,905 23,676 66,779,080 11,899,879 12,085,702,564,221
  6 1397/01/29 1,017,717 1,015,096 24,547 12,443 75,743,873 16,071 66,755,404 11,917,523 12,097,435,301,109
  7 1397/01/28 1,017,170 1,014,575 24,415 57,392 75,731,430 33,529 66,739,333 11,921,151 12,094,905,915,616
  8 1397/01/27 1,016,631 1,014,055 24,362 0 75,674,038 24,789 66,705,804 11,897,288 12,064,500,376,457
  9 1397/01/26 1,016,081 1,013,534 24,841 0 75,674,038 0 66,681,015 11,922,077 12,083,429,051,951
  10 1397/01/25 1,015,542 1,013,014 24,669 0 75,674,038 0 66,681,015 11,922,077 12,077,232,443,920
  11 1397/01/24 1,015,002 1,012,493 24,715 0 75,674,038 0 66,681,015 11,922,077 12,071,023,049,609
  12 1397/01/23 1,014,462 1,011,973 24,760 38,244 75,674,038 32,121 66,681,015 11,922,077 12,064,818,337,663
  13 1397/01/22 1,013,983 1,011,452 24,725 21,111 75,635,794 63,779 66,648,894 11,915,954 12,052,420,808,417
  14 1397/01/21 1,013,435 1,010,932 24,743 33,222 75,614,683 68,572 66,585,115 11,958,622 12,089,359,245,575
  15 1397/01/20 1,012,886 1,010,411 25,487 57,807 75,581,461 26,213 66,516,543 11,993,972 12,118,838,177,214
  16 1397/01/19 1,012,354 1,009,890 24,306 0 75,523,654 84,946 66,490,330 11,962,378 12,080,690,906,779
  17 1397/01/18 1,011,796 1,009,370 23,448 0 75,523,654 0 66,405,384 12,047,324 12,160,204,084,958
  18 1397/01/17 1,011,254 1,008,849 24,398 0 75,523,654 0 66,405,384 12,047,324 12,153,929,223,654
  19 1397/01/16 1,010,716 1,008,329 24,433 25,061 75,523,654 27,141 66,405,384 12,047,324 12,147,671,992,753
  20 1397/01/15 1,010,175 1,007,808 24,461 0 75,498,593 765 66,378,243 12,049,404 12,143,487,241,851
   
   سایت های مرتبط
   ارتباط با صندوق
   اخبار
   گزارش ها
   درباره صندوق
   logo-samandehi