اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1396/07/29
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 19,031,598
تعداد واحدهای باقی مانده: 40,968,402
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 19,303,772,538,629
قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,015,625
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,014,301
قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,015,234
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : تامین سرمایه بانک ملت
متولی صندوق : مشاور سرمایه گذاری نیکی گستر
حسابرس : موسسه حسابرسی بهراد مشار
مدیر سرمایه گذاری : سعید احمدی ,رسول رحیم نیا ,اکرم حمیدیان
مدیر ثبت : بانک ملت (سهامی عام)
ضامن نقد شوندگی اول : بانک ملت (سهامی عام)
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1391/04/11
نوع صندوق : بادرآمد ثابت با پیش بینی سود
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
  1 1396/07/29 1,015,625 1,014,301 933 0 72,192,436 0 54,540,803 19,031,598 19,303,772,538,629
  2 1396/07/28 1,015,122 1,013,808 997 0 72,192,436 0 54,540,803 19,031,598 19,294,393,104,704
  3 1396/07/27 1,014,618 1,013,314 1,018 19,721 72,192,436 21,580 54,540,803 19,031,598 19,284,980,689,432
  4 1396/07/26 1,014,117 1,012,822 1,036 0 72,172,715 13,235 54,519,223 19,033,457 19,277,510,927,918
  5 1396/07/25 1,013,612 1,012,329 913 23,204 72,172,715 44,379 54,505,988 19,046,692 19,281,511,144,019
  6 1396/07/24 1,013,108 1,011,836 1,410- 175,553 72,149,511 141,779 54,461,609 19,067,867 19,293,551,567,467
  7 1396/07/23 1,012,606 1,011,342 1,270- 0 71,973,958 21,170 54,319,830 19,034,093 19,249,976,994,508
  8 1396/07/22 1,012,104 1,010,850 1,217- 0 71,973,958 0 54,298,660 19,055,263 19,262,018,069,150
  9 1396/07/21 1,011,740 1,010,356 732- 0 71,973,958 0 54,298,660 19,055,263 19,252,593,710,903
  10 1396/07/20 1,011,238 1,009,863 709- 334,681 71,973,958 19,732 54,298,660 19,055,263 19,243,208,796,828
  11 1396/07/19 1,010,759 1,009,370 700- 225,881 71,639,277 80,047 54,278,928 18,740,314 18,915,915,463,592
  12 1396/07/18 1,010,248 1,008,876 1,357- 145,623 71,413,396 26,503 54,198,881 18,594,480 18,759,529,250,736
  13 1396/07/17 1,009,757 1,008,384 1,356- 210,392 71,267,773 37,743 54,172,378 18,475,360 18,630,248,358,374
  14 1396/07/16 1,009,283 1,007,890 1,619- 0 71,057,381 10,471 54,134,635 18,302,711 18,447,111,667,584
  15 1396/07/15 1,008,784 1,007,397 1,332- 0 71,057,381 0 54,124,164 18,313,182 18,448,651,180,222
  16 1396/07/14 1,008,281 1,006,904 1,344- 0 71,057,381 0 54,124,164 18,313,182 18,439,613,466,644
  17 1396/07/13 1,007,777 1,006,410 1,317- 151,715 71,057,381 20,119 54,124,164 18,313,182 18,430,569,694,839
  18 1396/07/12 1,007,285 1,005,918 1,278- 432,809 70,905,666 53,738 54,104,045 18,181,586 18,289,188,439,347
  19 1396/07/11 1,006,809 1,005,425 1,839- 0 70,472,857 95,775 54,050,307 17,802,515 17,899,086,662,316
  20 1396/07/10 1,006,300 1,004,932 2,448- 0 70,472,857 0 53,954,532 17,898,290 17,986,559,091,423
   
   سایت های مرتبط
   ارتباط با صندوق
   اخبار
   گزارش ها
   درباره صندوق